Vlaams Belang roept op om lid te worden van de groep op Facebook

Overstelp de Oost-Vlaamse gouverneur met klachten! De Vlaamse Leeuw moet op 11 juli overal wapperen. De wet moet door de diverse overheden toegepast worden.

De symbolische waarde van een vlag is zeer groot. Een vlag hijsen is een teken van zelfbevestiging en ook een teken van gezag en autoriteit. Als aan een openbaar gebouw een vlag wappert, wil de overheid daarmee te kennen geven dat het gebouw tot haar domein behoort. Tegelijkertijd geeft de overheid aan wat haar houding is ten aanzien van de belangrijke gebeurtenissen en feiten in het openbaar leven.

Het
decreet van 7 november 1990 houdende de vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap bepaalt dat de vlag van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli moet gehesen worden op de openbare gebouwen. Ook in de omzendbrief VR 99/37 van de Vlaamse Gemeenschap van 22 oktober 1999 werd deze regeling nog eens verduidelijk. Jaarlijks blijkt evenwel dat diverse openbare besturen (gemeente, OCMW, provincie, Vlaamse & federale overheid en hun afgeleiden) in gebreke blijven.

In Gent bijvoorbeeld controleert “
De Draak, Vlaams Overleg Gent” (een feitelijke vereniging van personen en 25 Vlaamse sociaal-culturele organisaties die bezorgd is om het Nederlandstalige karakter van Gent over alle ideologische en filosofische beschouwingen heen) elk jaar op 11 juli of alle openbare gebouwen in Gent bevlagd werden met de officiële vlag van de Vlaamse Gemeenschap. Uit hun rapport voor 11 juli ’09 blijkt bijvoorbeeld dat er in Gent geen leeuwenvlag hing aan 37% van de gebouwen van het Oost-Vlaamse provinciebestuur, aan 55% van de gebouwen van de stad Gent en het OCMW-Gent, aan 62% van de gebouwen van de Vlaamse Overheid en aan 63% van de gebouwen van de federale overheid.

Artikel 6bis van bovenvermeld decreet stelt nochtans het volgende: “de provinciegouverneurs worden belast met het toezicht op de naleving van dit decreet door de provincies en gemeenten van het Nederlandse taalgebied“. Concreet betekent dit dat, indien de provinciale of gemeentelijke overheden in gebreke blijven wat betreft de verplichtingen inzake bevlagging of uitvoering van het Vlaams volkslied, de provinciegouverneurs ambtshalve de nodige maatregelen kunnen treffen die door het decreet worden voorgeschreven.

Daarom heeft provincieraadslid Tanguy Veys recent een
schriftelijke vraag gesteld aan de Oost-Vlaamse gouverneur André Denys met de vraag welke maatregelen hij genomen heeft tegen die diverse overheden die (herhaaldelijk) in gebreke blijven inzake het correct bevlaggen op 11 juli met de vlag van de Vlaams Gemeenschap. In zijn antwoord stelt de gouverneur dat, aangezien hij de voorbije 2 jaar slechts één klacht ontving (over Destelbergen), hij er van uit gaat dat het decreet elders overal correct wordt toegepast…

Aangezien het elk jaar duidelijk is dat op 11 juli de bevlaggingsplicht in talloze Oost-Vlaamse steden en gemeenten herhaaldelijk en door de diverse overheden (gemeente, OCMW, provincie, Vlaamse & federale overheid en hun afgeleiden) met de voeten wordt getreden (kijk alleen maar al naar de cijfers voor Gent in 2009), kan de gouverneur enkel maar aangezet worden tot maatregelen als hij overstelpt wordt met klachten.

Daarom deze oproep aan alle Oost-Vlamingen: indien u in uw stad/gemeente op 11 juli ’09 of volgend jaar op 11 juli ’10 vaststelde/vaststelt dat gebouwen van gemeente, OCMW, provincie, Vlaamse & federale overheid en/of hun afgeleiden niet correct werden/worden bevlagd, stuur dan uw klacht naar:

Gouverneur Andre Denys
Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent
kabinet.gouverneur@oost-vlaanderen.be

De wet moet immers voor iedereen gelden, zeker voor de overheid zelf, zodat op 11 juli 2010 in alle steden en gemeenten de Vlaams Leeuw zal wapperen !

Tanguy Veys
Provincieraadslid – fractievoorzitter Vlaams Belang

—————-

Vlaams Belang roept op om lid te worden van de groep op Facebook “Geef Oost-Vlaanderen zijn Leeuw terug!”

Geef Oost-Vlaanderen zijn Leeuw terug!

Het vroegere logo van de provincie Oost-Vlaanderen was eenvoudig, duidelijk en heraldisch verantwoord: de drukletters O en V, met daarin het silhouet van een Vlaamse leeuw verwerkt. Maar de Oost-Vlaamse deputatie vond dat dat ouderwets was, en dat het tijd werd voor iets nieuws. Ze wisten nog niet goed wat, maar het moest iets heel anders worden, iets zonder die oubollige leeuw natuurlijk.

Zoals politici in zo’n geval altijd doen, huurden ze daarvoor een gespecialiseerde firma in: het Antwerpse communicatiebureau LDV United. Dat ontwierp een nieuw logo, bestaande uit een veeg oranje verf (in het oorspronkelijke voorstel was het logo zelfs groen, maar op vraag van CD&V, de grootste partij, werd het oranje…), waarin men – als men het weet – met enige moeite de slordig geschilderde letters O en V kan herkennen. Het lijkt meer op het teken @ van webstek- en e-mailadressen dan op het logo van een provinciebestuur. Als Microsoft daar maar geen proces tegen begint!

Ieder kind kan met een penseel twee letters aaneenschilderen, maar LDV United vroeg meer dan 95.000 euro voor het “ opstellen van een regiomarketing- en communicatieplan inclusief logo” en bijna 78.000 euro voor “ de creatie van een imagocampagne”. En daar komen natuurlijk nog eens tienduizenden euro’s bij voor de vervanging van vlaggen, wapenschilden en naambordjes op gebouwen, briefpapier, serviezen, bics, websteks en allerlei andere parafernalia waarop nu nog het oude logo staat. De eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V) wrong zich na de zware kritiek van het Vlaams Belang op de provincieraad van 29/4 in allerlei bochten om dat bedrag en dat absurde logo te verdedigen, waarschijnlijk tegen beter weten in. Het was allemaal déjà vu. Het herinnerde de Vlaams-Belangfractie aan de vele hoogdravende uiteenzettingen waarmee moderne kunstenaars vaak proberen hun bouwsels van kartonnen dozen, hondendrollen of roestige fietsen voor veel geld als kunst te verkopen.

Het oude provincielogo werd door een oranje streek verf vervangen op suggestie van het bewuste communicatiebureau LDV United (toevallig van SP.a-signatuur…) omdat “de leeuw een Vlaams symbool is dat redelijk beladen is en dat gezien de politieke toestand van vandaag meer en meer is”… Ook de oorspronkelijk voorgestelde slagzin “Oost-Vlaanderen, ons Vlaanderen” werd door de deputatie vervangen door “Provincie Oost-Vlaanderen, voor ieder van ons”.

Op een tijdstip dat iedereen moet bezuinigen, dat duizenden mensen moeten afvloeien, en honderdduizenden anderen vrezen voor hun job, midden in zo’n recessie, gooit het provinciebestuur tienduizenden euro’s over de balk voor een overbodige pietluttigheid. Het is tekenend voor de verkeerde prioriteiten die politici soms leggen. Het is ook tekenend voor de manier waarop politici zich steeds meer laten leiden, verleiden en dikwijls misleiden of overbluffen door de gladde praatjes van reclamebureaus, spindokters, communicatie-adviseurs en pr-specialisten. Er worden miljoenen uitgegeven aan zulke goeroe’s om de verpakking van partijen en besturen te verbeteren, om daar meer strikjes en glitters en kleurtjes in te brengen. En dat gaat echt niet alleen om logo’s, maar ook om programma’s, slogans en standpunten. Steeds meer verpakking en minder inhoud. Steeds meer oppervlakkigheid en minder diepgang. Steeds meer reclame en steeds minder visie. Men probeert provincies, regeringen en partijen te promoten met dezelfde trucs die men gebruikt voor het aanprijzen van frisdranken, viagra, IJslandse banken of investeringen in Nigeriaanse schatkistcertificaten.

Door lid te worden van deze groep steun je dan ook het standpunt dat opnieuw het oude logo moet ingevoerd worden:
http://www.new.facebook.com/group.php?gid=139299670352

——————

Hommeles rond nieuw logo Oost-Vlaanderen

Politicus Tanguy Veys wil dit oude logo terug ingevoerd zien.REGIO. De provincie heeft een nieuw logo. De vertrouwde Vlaamse leeuw in rode letter heeft plaats gemaakt voor een ‘geschilderde’ letter ‘O’ met een vleugje ‘v’. Het nieuwe logo is bedacht door het Antwerpse communicatiebureau LDV United. Vlaams Belang-politicus Tanguy Veys trekt vrij hard van leer tegen het verdwijnen van de leeuw en heeft zelfs een protestgroep op Facebook opgericht onder het motto ‘Geef Oost-Vlaanderen zijn Leeuw terug!’.
 
De provincie koos onlangs voor een nieuw logo, zonder Vlaamse leeuw.”Ieder kind kan met een penseel twee letters aaneenschilderen, maar LDV United vroeg meer dan 95.000 euro voor het opstellen van een regiomarketing- en communicatieplan inclusief logo en bijna 78.000 euro voor de creatie van een imagocampagne.”, foetert Veys. Ook het aanpassen van vlaggen, naambordjes, officiële documenten kost volgens Veys teveel geld en is niet verantwoord in de economische malaise waarin iedereen moet bezuinigen. Om zijn protest kracht bij te zetten, richtte Veys eind augustus de Facebook-groep ‘Geef Oost-Vlaanderen zijn Leeuw terug’ op. De groep telt momenteel 172 leden. “Door lid te worden van deze groep steun je dan ook het standpunt dat opnieuw het oude logo moet ingevoerd worden.”, besluit Veys. (mb)
http://www.waaskrant.be/index.php?option=com_content&task=view&id=13293&Itemid=31
12 september 2009

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...