Resultaten grote Gentse enquête

Resultaten enquête (29 april 2012)
 
Totaal aantal: 1588 (waarvan 564 electronisch)
 
Man: 957
Vrouw: 410
Onbekend: 221
 
leeftijd < 20: 163
leeftijd 21 – 30: 292
leeftijd 31 – 40: 408
leeftijd 41 – 50: 255
leeftijd 51 – 60: 146
leeftijd > 61: 141
Onbekend : 183
 
Algemene opmerkingen
 

 • Niet iedereen vulde leeftijd of geslacht in
 • Opvallend meer mannen, dan vrouwen. Soms werd op formulier zowel man als vrouw aangevinkt
 • Grootste groep deelnemers zijn blijkbaar dertigers
 • Niet elke vraag werd ingevuld

 
VEILIGHEID
 
Gent is een veilige stad.
Ja: 367
Nee: 1089
 
Gent is de voorbije zes jaar veiliger geworden.
Ja: 381
Nee: 1042
 
Mijn wijk/straat is de voorbije zes jaar veiliger geworden.
Ja: 347
Nee: 1165
 
Ik voel mij veilig op straat.
Altijd: 515
overdag wel, 's avonds niet: 717
nooit: 90
 
Ik was reeds het slachtoffer van criminaliteit.
Ja: 672
Nee: 789
Zo ja, hoeveel keer? 252x 1 keer, 109x 2 keer, 311x meerdere keren
 
Ik gaf deze feiten bij de politie aan.
Ja: 571
Nee: 420
 
De daders werden bij mijn weten gevat.
Ja: 185
Nee: 504
weet niet: 168
 
Ik ken mensen in mijn nabije omgeving die slachtoffer van criminaliteit zijn geweest.
Ja: 1108
Nee: 292
 
De politie vervult haar taken naar behoren.
Ja: 973
Nee: 427
 
Ik ken mijn wijkagent.
Ja: 1043
Nee: 269
 
 
De politie is voldoende aanspreekbaar.
Ja: 491
Nee: 790
 
Er is voldoende politietoezicht op straat.
Ja: 341
Nee: 955
 
Softdrugs moeten
gedoogd worden: 199
verboden worden: 1051
 
Er wordt voldoende aan drugspreventie gedaan bij jongeren.
Ja: 197
Nee: 1020
 
Conclusie
 

 • Drie kwart van de respondenten vindt Gent niet veilig en men vindt niet dat Gent er de laatste jaren veiliger op geworden is
 • Dat gevoel is gelijkaardig wat de eigen straat betreft
 • Iets meer dan de helft voelt zich ’s avonds niet veilig op straat (let wel, de respondenten zijn niet enkel senioren!)
 • Iets meer dan de helft was reeds slachtoffer van criminaliteit
 • Een duidelijke meerderheid vindt de politie voldoende aanspreekbaar, maar drie kwart vindt dat er niet voldoende politietoezicht is op straat
 • Overgrote meerderheid vindt dat softdrugs verboden moeten worden en dat er niet voldoende aan drugspreventie gedaan wordt bij jongeren

 
 
 
LEEFBAARHEID EN WONEN
 
Ik word in mijn wijk/straat geconfronteerd met overlast door:
 
zwerfvuil (of sluikstort)
Ja: 1149
Nee: 151
 
Vandalisme
Ja: 382
Nee: 912
 
Graffiti
Ja: 354
Nee: 798
 
Verkrotting
Ja: 361
Nee: 785
 
Krakers
Ja: 185
Nee: 964
 
Nachtlawaai
Ja: 382
Nee: 913
 
Drugs
Ja: 347
Nee: 939
 
De leefbaarheid is in mijn wijk
erop achteruitgegaan: 542
erop vooruitgegaan: 383
gelijk gebleven: 525
 
 
Ik krijg voldoende inspraak bij de heraanleg van straten en pleinen in mijn buurt.
Ja: 270
Nee: 958
 
Er zijn voldoende sociale woningen in Gent.
Ja: 424
Nee: 879
 
Ik ben tevreden over het winkelaanbod in mijn wijk.
Ja: 801
Nee: 500
 
Ik ken verenigingen die actief zijn in mijn wijk.
Ja: 742
Nee: 416
 
Ik ben zelf actief in het verenigingsleven.
Ja: 235
Nee: 1057
 
Er is voldoende groen in mijn wijk.
Ja: 610
Nee: 658
 
Het groen wordt goed onderhouden door de stadsdiensten.
Ja: 809
Nee: 349
 
De straatverlichting in mijn straat laat te wensen over.
Ja: 321
Nee: 979
 
Er is voldoende speelruimte voor kinderen in mijn buurt.
Ja: 865
Nee: 370
 
Ik heb er al aan gedacht om Gent te verlaten.
Ja: 938
Nee: 362
 
Conclusie
 

 • Zwerfvuil (of sluikstort) wordt massaal door de respondenten ingevuld (zie ook hfdsk “Netheid”)
 • 37 procent vindt dat de leefbaarheid in de wijk erop achteruitgaat, daar waar een kwart vindt dat het erop vooruitgaat
 • 78 procent vindt dat ze niet voldoende inspraak krijgen bij de heraanleg van straten en pleinen in hun buurt. In een stad waar de meerderheid er prat op gaat dat ze voldoende communiceert via de gebiedsgerichte werking met wijkdebatten e.d. is dit een pijnlijke vaststelling
 • Groen in de stad kan beter, maar wordt goed onderhouden
 • Het valt alvast mee wat straatverlichting en speelgelegenheid voor kinderen betreft
 • Opvallend: bijna drie kwart van de respondenten heeft er al aan gedacht om Gent te verlaten.

 
 
RUIMTELIJKE ORDENING EN CULTUUR
 
Ik word op tijd verwittigd bij openbare werken in mijn buurt.
Ja: 522
Nee: 772
 
Ik ondervind geen hinder bij openbare werken.
Ja: 424
Nee: 855
 
Ik ben voorstander van de bouw van de Stadshal op het Braunplein.
Ja: 221
Nee: 1151
 
Ik vind de heraanleg van de Korenmarkt geslaagd.
Ja: 319
Nee: 974
 
Ik ben voorstander van de aanleg van een museumplein aan het SMAK.
Ja: 781
Nee: 498
 
Ik vind de heraanleg van het Sint-Pietersplein geslaagd.
Ja: 938
Nee: 484
 
Het cultuuraanbod in Gent / mijn deelgemeente is
Voldoende: 672
Onvoldoende: 295
geen mening: 468
 
Het stadsbestuur doet voldoende om de horeca te ondersteunen.
Ja: 345
Nee: 640
 
 
Conclusie
 

 • Een meerderheid ondervind hinder bij openbare werken en wordt niet op tijd verwittigd bij werken in hun buurt
 • Opvallend: 84 procent is tegenstander van de stadshal!
 • Eveneens opvallend: twee derde van de respondenten vindt de heraanleg van het St-Pietersplein geslaagd
 • Het cultuuraanbod in Gent wordt als voldoende ervaren
 • Horeca wordt niet voldoende ondersteund

 
 
NETHEID, HUISVUIL, SLUIKSTORT
 
Gent is een propere stad.
Ja: 463
Nee: 830
 
Ik woon in een propere straat.
Ja: 780
Nee: 372
 
Er wordt gesluikstort in mijn straat.
Nooit: 362
Dagelijks: 188
Wekelijks: 483
Zelden: 399
 
Er is voldoende controle op het sluikstorten.
Ja: 402
Nee: 885
 
Ik ben tevreden over de huisvuilophaling.
Ja: 993
Nee: 301
 
Ik vind de prijs van de vuilnisophaling
eerder goedkoop: 326
juist genoeg: 587
te duur: 377
 
De 12-beurtenkaart voor de containerparken is voldoende.
Ja: 1078
Nee: 213
 
 
 
 
 
Conclusie
 

 • Men vindt Gent geen propere stad, maar woont zelf wel in een propere straat
 • Er is een sluikstortprobleem en er is duidelijk te weinig controle
 • Men is over het algemeen tevreden over de huisvuilophaling en de prijs wordt in meerderheid niet als te duur ervaren
 • Opmerkelijk: de 12-beurtenkaart voor de containerparken is duidelijk voldoende

 
 
IMMIGRATIE, INBURGERING, IDENTITEIT
 
Gent moet
een Vlaamse stad worden: 973
een multiculturele stad worden: 312
 
Er wonen in mijn wijk te veel vreemdelingen.
Ja: 802
Nee: 483
 
Het inburgeringsbeleid in Gent is
Geslaagd: 304
Mislukt: 1007
 
De sterke aanwezigheid van vreemdelingen in Gent is
een culturele verrijking: 304
een bedreiging: 1053
 
Er moet een immigratiestop komen in Gent.
Ja: 1138
Nee: 151
 
Er moet een verplichte inburgeringscursus voor vreemdelingen komen.
Ja: 1189
Nee: 87
 
Moslims moeten aangepaste voordelen krijgen in het onderwijs en stadsinstellingen
zoals gescheiden zwemmen voor vrouwen, halal-voedsel op school, verlof op islamitische feestdagen, aparte slachtvloer voor rituele slachtingen,…
Ja: 225
Nee: 1196
 
Kinderen van vreemdelingen moeten voorrang krijgen om zich in te schrijven in het onderwijs.
Ja: 179
Nee: 1240
Werkgevers moeten verplicht worden om allochtonen voorrang te geven bij aanwervingen.
Ja: 183
Nee: 1096
 
Horeca-uitbaters moeten anoniem gecontroleerd worden of ze bepaalde vreemdelingen weigeren in hun zaak.
Ja: 175
Nee: 967
 
Vreemdelingen moeten op de wachtlijsten voor sociale woningen voorrang krijgen.
Ja: 167
Nee: 1256
 
Vreemdelingen moeten eerst Nederlands kennen vooraleer gebruik te kunnen maken van voordelen zoals OCMW-steun of een sociale woning.
Ja: 1148
Nee: 273
 
Illegalen moeten
gedoogd worden: 169
geregulariseerd worden: 249
actief opgespoord en zo snel mogelijk teruggestuurd worden naar hun landen van herkomst: 1000
 
Oost-Europeanen (vooral Roma's uit Roemenië en Bulgarije) die zich niet aanpassen, moeten worden uitgewezen.
Ja: 1173
Nee: 249
 
Conclusie
 

 • Meer dan drie kwart van de respondenten voelt de sterke aanwezigheid van vreemdelingen in Gent aan als een bedreiging en vindt dat het inburgeringsbeleid in Gent mislukt is
 • Opmerkelijk: bijna 90 procent wil een immigratiestop in Gent en 93 procent van de respondenten wil een verplichte inburgeringscursus voor vreemdelingen
 • Ook de aangepaste voordelen voor moslims, voorrang voor vreemdelingen bij wachtlijsten voor sociale woningen en voorrang voor kinderen van vreemdelingen in het onderwijs worden massaal afgewezen
 • Meer dan 80 procent van de respondenten vindt ook dat vreemdelingen eerst Nederlands moeten kennen vooraleer ze gebruik kunnen maken van voordelen zoals OCMW-steun of een sociale woning
 • De overgrote meerderheid is voorstander van actieve opsporing van illegalen en heeft duidelijk een probleem met de nieuwe immigratie vanuit Oost-Europa (vnl Roma)

 
 
 
INSPRAAK, DIENSTVERLENING
 
Ik ben tevreden over het beleid van het stadsbestuur onder burgemeester Termont.
Ja: 602
Nee: 803
 
Ik heb het volle vertrouwen in de huidige coalitie van socialisten en liberalen.
Ja: 585
Nee: 818
 
Ik vind het een goede zaak dat sp.a en Groen als één partij opkomen in Gent.
Ja: 437
Nee: 708
 
Ik ben voorstander van het cordon sanitaire.
Ja: 414
Nee: 874
 
Ik krijg voldoende inspraak over het lokaal beleid.
Ja: 455
Nee: 826
 
Ik kan gemakkelijk terecht in de dienstencentra voor vragen.
Ja: 668
Nee: 615
 
Ik ken Gentinfo.
Ja: 827
Nee: 462
 
Conclusie
 

 • Opmerkelijk: 42 procent van de respondenten verklaart tevreden te zijn over het beleid van het stadsbestuur onder burgemeester Termont, en iets minder respondenten heeft vertrouwen in de coalitie tussen socialisten en liberalen
 • Eén derde van de respondenten is voorstander van het cordon sanitaire
 • Zoals eerder al aangegeven scoort de stad Gent niet echt goed wat inspraak betreft. Eén derde vindt dat ze niet voldoende inspraak hebben in het lokaal beleid
 • Er kan meer gedaan worden m.b.t. de toegang tot de dienstencentra
 • Gentinfo blijkt goed gekend te zijn

 
 
BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT
 
Er rijden voldoende trams en bussen in Gent.
Ja: 906
Nee: 377
 
Ik ben tevreden over de uurregeling van bus en tram.
Ja: 749
Nee: 529
 
Ik voel me veilig op tram en bus.
Ja: 623
Nee: 795
 
Een rit met de bus of tram moet gratis zijn.
Ja: 350
Nee: 927
 
Als ik wil winkelen in Gent, neem ik
de auto: 351
de fiets: 519
bus of tram:  526
 
Ik heb een bewonerskaart.
Ja: 514
Nee: 759
 
Ik vind gemakkelijk een parkeerplaats in mijn straat.
Ja: 603
Nee: 659
 
Ik heb veel last van files.
Nooit: 267
Dagelijks: 343
Wekelijks: 337
Maandelijks: 325
 
De grote wegenwerken van de voorbije jaren zijn goed aangepakt.
Ja: 581
Nee: 682
 
Ik heb persoonlijk veel hinder ondervonden van de werken in de stationsbuurt.
Ja: 475
Nee: 934
 
Er zijn voldoende parkeerplaatsen in Gent.
Ja: 447
Nee: 956
 
Ik vind de parkeertarieven in Gent
geen mening: 428
te hoog: 666
te laag: 179
 
Conclusie
 

 • Er zijn voldoende trams of bussen en de dienstregeling wordt als goed ervaren. Er is natuurlijk nog geen rekening gehouden met de geplande besparingen bij De Lijn en de afschaffing van laatavondbussen…
 • Een duidelijke meerderheid voelt zich niet veilig op tram of bus
 • Het gratis-verhaal heeft zijn beste tijd gehad. Slechts een kwart van de respondenten vindt dat het openbaar vervoer gratis moet zijn
 • Opmerkelijk: veel mensen gaan winkelen in Gent met fiets, bus of tram
 • Een duidelijke meerderheid vindt dat de grote wegenwerken de voorbije jaren niet goed zijn aangepakt en heeft persoonlijk veel hinder ondervonden van de werken in de stationsbuurt
 • Bijna 70 procent van de respondenten vindt dat er niet voldoende parkeerplaatsen in Gent zijn
 • Iets meer dan de helft vindt de parkeertarieven in Gent te hoog

 
 
—————-

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...