Rattenplaag Wondelgemse Meersen

Mondelinge vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over “de rattenplaag die in Gent veroorzaakt wordt door het sluikstort dat zich bevindt op het terrein van de Wondelgemse Meersen dat eigendom is van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur”

Francis Van den Eynde (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het is een beetje bizar dat ik op een Luikenaar beroep doe om een mysterie in de Arteveldestad te helpen oplossen. U bent echter mijn laatste hoop in deze zaak.

Het verhaal is lang, maar ik zal het kort houden. In Gent, langs de spoorweg tussen Gent en Eeklo in het havengebied, ligt een groot braakliggend terrein, de Wondelgemse Meersen. Dat terrein is al jaren een probleem. Het wordt regelmatig als sluikstort gebruikt. Af en toe waren er ook volkstuintjes. De laatste tijd is het nog erger en wonen daar Roma-zigeuners. Dat is, onder ons gezegd, een onmenselijke situatie.

Daar moet dringend iets aan worden gedaan, want het terrein is afschuwelijk vervuild, in die mate dat in het jongste jaarverslag van de Gentse ombudsvrouw te lezen stond dat een rattenplaag zich van het terrein naar de omgeving verspreidt. Volgens het verslag zou dit te wijten zijn aan de spoorwegen die eigenaar zijn van het terrein, maar er weinig aan zouden doen.

In de correspondentie bij de Stad Gent wordt geregeld gewag gemaakt van de spoorwegen. Er wordt ook regelmatig gewag gemaakt van het feit dat de spoorwegen dat terrein aan De Lijn zouden hebben verkocht. Er wordt ook gewag gemaakt van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur.

Ik heb minister Vervotte hierover ondervraagd. Zij heeft naar u verwezen voor het antwoord, want het Fonds voor Spoorweginfrastructuur valt onder uw bevoegdheid. Volgens haar zijn de spoorwegen nog steeds eigenaar van dat terrein, maar zou dat in april aan De Lijn worden verkocht.

Het maakt mij niet uit van wie het terrein is, maar ik wil dat probleem zo snel mogelijk oplossen. Ik heb het hier over de rattenplaag, wat geen zegen is in een stad. Ik heb het ook over het feit dat daar Roma-zigeuners wonen. Het wordt hoog tijd dat hieraan iets wordt gedaan.

Mijnheer de minister, is het nog zo dat het Fonds voor Spoorweginfrastructuur hier wat aan te zeggen heeft? Zo ja, wanneer zal men hieraan iets doen?

Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Van den Eynde, ik kan u meedelen dat de onteigeningsakte werd ondertekend op 23 februari 2010 en de onteigening zodoende afgerond is. De eigenaar van de betrokken terreinen is dus niet langer het FSI en de datum van april 2010 bijgevolg niet langer accuraat.

Mijn eerste antwoord is dus nee, maar ik zal toch een precisering geven.

Voorts werd het volgende afgesproken op de vergadering van 5 februari 2010, in aanwezigheid van de stad Gent, De Lijn en de politie.

Ten eerste, er werd overeengekomen dat de omheinings- en opruimingswerken zullen starten op 15 maart. Dinsdag 9 februari werd met de zigeuners en bezetters van het terrein vergaderd door de stad en De Lijn om de informatie te geven dat het terrein tegen die datum moet worden ontruimd. Het FSI heeft aan GIA Cataro een bestek gevraagd om alle tuinhuisjes af te breken en op te ruimen, alsook om het sluikstort te ontruimen. Zoals eerder afgesproken, zullen de kosten worden verdeeld tussen De Lijn en het FSI. De Lijn zal de kosten voor de rattenbestrijding dragen.

Ik hoop u hiermee verder te helpen. Ik hoop ook dat het mogelijk zal zijn zo’n belangrijke evolutie in de stad af te ronden.

Francis Van den Eynde (VB): Mijnheer de voorzitter, ik dank de minister voor de informatie. Ik kan hem verzekeren dat ik nu naar de familie in het Vlaams Parlement ga, opdat ze daar bij De Lijn zouden aandringen dat het zo snel mogelijk gebeurt.
Hartelijk dank.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...