Nog meer legistieke flaters in het nieuw hoofddoekvoorstel van Groen!

De Vlaams Belang-fractie van het Gentse OCMW nam met verbazing kennis van het nieuw hoofddoekvoorstel van Groen!.


Zoals geweten vernietigde gouverneur Denys twee maand geleden het Gentse OCMW-raadsbesluit i.v.m. het toelaten van het islamitisch hoofddoek. Dit raadsbesluit, aangebracht door Groen!, werd in de OCMW-raad door een wisselmeerderheid (sp.a/spirit en Groen!)  goedgekeurd.


De gouverneur kon niet anders dan dit raadsbesluit vernietigen daar het ingediende voorstel van Groen! op verschillende punten in strijd met de wetgeving was.


Het voorstel dat nu ter tafel ligt, vertoont opnieuw een aantal legistieke fouten en dit niet alleen ivm art. 42 van de OCMW-wet. Deze keer vertoont de tekst bovendien fouten i.v.m. de artikelen 6 § 1 en 72 van het OCMW personeels- en arbeidsreglement. Hierin wordt het verbod voorzien om tijdens de diensturen en onder om het even welke vorm politieke, ideologische en filosofische propaganda te voeren. Het Vlaams Belang zal op de OCMW-raad ook deze argumentatie ontwikkelen.


Het Vlaams Belang betreurt dat Groen! louter om electoralistische redenen dit punt nogmaals op de agenda plaatst, terwijl die partij er opnieuw niet in slaagt een correct voorstel tot raadsbesluit te formuleren.


Ten slotte wenst het Vlaams Belang eraan te herinneren dat het beleidsteam binnen het OCMW, dat niet politiek gekleurd en goed geïnformeerd werd door de werkgroepen Ethiek en Etnisch-Culturele Minderheden, reeds in april 2007 een document uitwerkte waarin een consensus bereikt werd die er toe strekt het dragen van uiterlijke symbolen binnen het OCMW niet toe te staan.


Belangrijk hierbij is dat dit document tot stand kwam met de inbreng van mensen uit het werkveld en dit werkveld wordt gedragen door een zeer diverse groep werknemers. OCMW Gent stelt immers heel wat allochtonen tewerk. Het is dan ook zeer jammer dat een politieke partij tegen het beleidsteam in haar ideologie probeert op te leggen.


Christian Bauwens
fractievoorzitter Vlaams Belang OCMW Gent
voor meer inlichtingen: 0486-237.553

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...