Interpellatie Gemeenteraad Gent Nederlands in onderwijs

Interpellatie : Toelaten van thuistaal in de stedelijke
basisscholen.

Als het van de Gentse schepen van onderwijs afhangt, mogen leerlingen voortaan op de speelplaats hun eigen taal spreken!

De Vlaams Belangfractie in de gemeenteraad kan daar NIET mee akkoord gaan, daarom hield Wis Versyp onderstaande interpellatie.

Onder de  titel “Gents
onderwijs moet anders” verscheen op 10 april een bericht in de media.  Marokkaanse, Turkse of Bulgaarse kinderen,
die hun moedertaal spreken op school. Het mag voortaan was de inhoudelijke
boodschap. Die boodschap blijkt een richtlijn te zijn uit het nieuwe
beleidsplan, dat lees ik in datzelfde artikel. Is het niet vreemd dat je dat
als gemeenteraadslid, en als lid van de commissie onderwijs, in de krant moet
lezen!  Want van richtlijnen of van een
nieuw beleidsplan zijn de commissieleden nog niet op de hoogte gebracht.

Wat lees ik allemaal in het artikel:

Het gangbare discours is dat iedereen op school Nederlands
moet spreken. U noemt dat een ‘ideologische hardnekkigheid”, en het zou onze
grootste fout zijn door deze ideologische hardnekkigheid, een hele generatie
jonge Gentenaars verloren te laten gaan doordat ze op school Nederlands moesten
spreken.  Verder moet het ook gedaan zijn
met strafstudie te geven aan een kind dat op de speelplaats zijn eigen taal
spreekt.

Mevrouw de schepen, u maakt er wel een karikatuur van. Ik
weet niet hoeveel uren toezicht u al gedaan heeft op een speelpaats vol
kinderen met verschillende talen, maar het beeld van de leerkracht die als een
agent rondloopt om toch maar lln te betrappen die geen Nederlands spreken, om
hen dan algauw een strafstudie aan te smeren, klopt niet. Ik heb vele uren
toezicht  gedaan op de speelplaats. Ik
deed dat graag, omdat je op de speelplaats in een andere relatie staat met de
kinderen, en omgekeerd: de kdn benaderen je ook anders. Veel  losser, veel spontaner dan in klasverband. En
ja, als ik ze een andere taal hoorde spelen, dan  vroeg ik hen om dat nu ook eens in het
Nederlands te doen. Niet als een agent, niet verwijtend en kwaad, en ging dat
nog niet zo vlot, de oefening was er. Maar wat is de tendens die u lanceert:
aan de lln moet geen inspanning gevraagd worden, geen goede wil om in hun eigen
belang Nederlands te leren. Volgens u zijn het de leerkrachten die moeten
inbinden, gedaan met als een agent over de speelplaats te lopen, gedaan
met  straf geven. Het pamperbeleid zoals
we het al jaren kennen, en de resultaten daarvan kennen we ook.

Hebt u er ooit al eens bij stilgestaan welk een machtsgevoel
u die groep geeft door hen toe te staan hun eigen taal te spreken. Ik geef een
vb uit de praktijk: je geeft een anderstalig kind een opmerking, en dat kind
begint in zijn eigen taal een hele conversatie met de eigen taalgroep waar
alleen zij verstaan wat er gezegd word Daar sta je dan…als volwassen vrouw
tegenover kinderen van 8 jaar!  Je staat letterlijk
voor aap. Wat zeggen ze, welke verwijten slaan ze naar je hoofd…je weet het
niet, want je begrijpt er niets van. En dat precies  is de situatie die u wil invoeren. Nu kon je
nog zeggen “en vertel mij dat nu ook eens in het Nederlands”, maar als het hen
toegelaten is…Weet u welk machtsgevoel dat die leerlingen geeft, die groep
geeft? En vanuit mijn ervaring spreek ik dan nog over lagere school kinderen.
Hoeveel moeilijker zal dat nog zijn bij middelbare scholieren. Jongens van 14,
15, 16 jaar, tegenover een vrouwelijke leerkracht….Welk machtsgevoel geeft hen
dat!!!. Wat vertellen ze, wat slingeren ze naar je hoofd??? En als het hen
bovendien toegelaten is, wat kan je dan nog doen????

Er is de laatste jaren veel gedaan om in de scholen een
sociale mix te bekomen. Gans het inschrijvingsbeleid is daar op gebaseerd. Ik
begrijp niet hoe je zoveel inspanningen doet om eerst die sociale mix te
bekomen, om dan toe te staan dat lln op de speelplaats in groepen uit elkaar vallen
op basis van hun taal. Dat is toch net wat men wou voorkomen!!!  U geeft die jongeren het signaal dat het
normaal is om etnisch samengestelde vriendengroepen te maken. En als dat ook in
de klas in de eigen taal mag, dan wordt het alleen maar bevestigd! Trouwens,
waar trek je de lijn tussen elkaar helpen in de klas, zoals u voorstelt, en een
beetje zitten kletsen….als niemand toch kan verstaan wat je zegt! Wordt er
onderling gepest??? Wordt er beledigd??, onder druk gezet???? En als ze elkaar
dan echt helpen, is het juist wat de ene leerling de andere leert? Die controle
heb je niet! Hebt u trouwens de mening gevraagd van de leerkrachten
hieromtrent? Geeft u hen hulp of richtlijnen hoe met deze situaties om te gaan?

U haalt er in uw betoog ook een paar experten bij…want een
docent van de U-Gent, en tevens directeur van het Steunpunt diversiteit en
leren, juicht uw voorstel toe. Hij deed tests in scholen waar kinderen
“onbestraft”  hun moedertaal mogen
spreken op de speelplaats…Die kinderen scoren niet slechter dan de kinderen
die op school  alleen Nederlands mogen
spreken.
Niet slechter…Ik stel mij de  vraag wat hier eigenlijk gemeten werd, laat
staan wat die tests bewezen hebben. Ik stel voor: laat die mensen die geregeld
toezicht doen op een speelplaats zich mengen in het debat…die kijken verder dan
alleen maar de theorie!

Ik heb hier destijds ook experten gehoord. In een commissie (Coddens)
kwamen ze een experiment uitleggen waaruit zou blijken dat kinderen vlugger en
beter Nederlands zouden leren lezen, als ze eerst in hun eigen taal zouden leren
lezen. Ik heb veel anderstalige lln leren lezen, Nederlands natuurlijk. Ik durf
ook zeggen dat het bij 90% van die lln lukte…met geduld, maar vooral met
inspanning van beide kanten. Dat is bij Vlaamse kinderen niet anders! Maar dat
is het grote probleem tegenwoordig: de inspanning wordt maar gevraagd van de
leerkrachten, die moeten zo werken dat het voor de leerlingen vanzelf gaat.
Vraagt het een inspanning om in het Nederlands te leren lezen, laat ze dan
lezen in hun eigen taal….alsof ze dat niet moeten leren!  De uitslag van dit experiment was dan ook voorspelbaar:
er is in feite geen merkbaar effect. maar om dat toch een beetje te
verdoezelen en het blazoen toch wat op te poetsen, kwam men tot de conclusie
dat er “een beter welbevinden was”.   Een beter welbevinden zal er bij heel wat anderstalige
kinderen zijn als ze aan het 1e lj kunnen beginnen met een goede
kennis van het Nederlands, als het Nederlands voor een een groot stuk hun eigen
taal geworden is. Daar zou moeten op ingezet worden, wie naar het 1e
lj gaat, moet een vol jaar kleuterschool in het Nederlands  achter de rug hebben. En niet hen blijven
toelaten op school hun eigen taal te spreken. Als ik ook een expert mag citeren
dan verwijs ik naar professor Duyck, professor experimentele psychologie – psycholinguïstiek
aan de U-Gent. “Kinderen moeten jong de
omgevingstaal leren. Kinderhersenen zijn taalsponzen, maar die werken minder
goed naarmate ze ouder worden. En die capaciteit neemt al af vanaf 6 jaar. Een
vol jaar kleuteronderwijs verplichten zou al een eerste stap zijn. Het is het
taalbad dat de anderstalige taalsponzen op die leeftijd zo goed kunnen
gebruiken.”
U wil dit taalbad liefst nog wat langer uitstellen, en kdn
toelaten blijvend hun eigen taal te spreken. Trouwens, wat is “een eigen taal”?
Ik was onlangs met enkele van mijn 
kleinkinderen op verkenning op de nieuwe speeltuin van de GM. Ze speelden
op de grote glijbaan en vlug kwamen daar 2 kleine meisjes bij. Hun moeder stond
aan de kant en sprak hen aan in een voor mij onverstaanbare taal. Die meisjes
antwoordden hun moeder steevast in het Nederlands….wat is de “eigen taal” van
die kinderen??? Blijkbaar is de taal van hun moeder niet meer hun eigen taal.
Tot in de hoeveelste generatie gaan we die kinderen behandelen als “vreemd”?
Hoelang wil u ze nog bevestigen in hun “vreemd zijn” of om in Gent vooral
correct te blijven “in hun migratieachtergrond”???,

Elk kind is gebaat bij duidelijke richtlijnen. Het is goed
voor hen om te weten : op school, daar spreken we Nederlands. Of u dat nu wil
of niet, of u dat ideologische hardnekkigheid wil noemen,  het Nederlands is de taal van de toekomst
voor deze kinderen. Als we anderstalige kinderen willen helpen, als we hen
willen opleiden naar een goede toekomst, om kansen te hebben op de
arbeidsmarkt, dan is de taal, het Nederlands , daarin zeer cruciaal. Dan is het
ook onze verplichting hen duidelijke richtlijnen te geven, en geen
halfslachtige oplossingen aan te bieden. Het is voor de kinderen schadelijk om
niet volop in te zetten op het Nederlands. De school moet een volledig
Nederlandstalige omgeving vormen, waar kinderen met hun kameraadjes van gelijk
welke achtergrond in het Nederlands communiceren. Geen apartheid op basis van
taal of afkomst.
 Op een speelplaats in
een Vlaamse school spreekt iedereen best Nederlands.

Wis Versyp, gemeenteraadslid Gent

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...