Initiatieven Vlaams Belang voor de provincieraad van 17 maart

Naar aanleiding van de provincieraad van woensdag 17 maart ’10 heeft het Vlaams Belang volgende initiatieven genomen: 3 mondelinge vragen, 6 interpellaties, 4 voorstellen en 7 moties.

Hier volgt een overzicht en een bondige samenvatting van wat u mag verwachten.
De volledige agenda vindt u op http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/provincieraad/agenda/index.cfm?agendaid=2199Mondelinge vraag van Tanguy Veys over de capaciteitsproblemen scholen en wachtlijsten AGIOn
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/OG/20418z170310veyscapaciteitsproblemenenwachtlijsten.pdf
Zowel in Antwerpen, Gent als Brussel kunnen door capaciteitsproblemen ouders hun kind niet meer naar de school van hun keuze sturen. Maar ook in kleinere steden worden de plaatsen steeds schaarser.


Wordt ook het provinciaal onderwijs hier nu al mee geconfronteerd of dreigt deze situatie? Wat gaat de deputatie aan dit probleem doen en overweegt ze om nieuwe provinciale scholen op te starten of andere onderwijsnetten te helpen?

Mondelinge vraag van Tanguy Veys i.v.m. de hygiëne in schoolkeukens
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/FZ/20419z170310veyshygi%C3%ABneschoolkeukens.pdf
Uit een vernietigend rapport van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) blijkt dat in 2009 na controle maar liefst 30 % van de schoolkeukens niet in orde is.


In welke mate stelt dit probleem zich ook bij de provinciale grootkeukens en welke maatregelen werden genomen?

Mondelinge vraag van Tanguy Veys i.v.m. het statuut brandweerman
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/DZ/20420z170310veysstatuutbrandweerman.pdf
Het ongenoegen neemt bij de brandweer toe over verschillende punctuele problemen omtrent het statuut van brandweerman die nog steeds niet opgelost werden en nog nijpender worden.


In welke mate steunt de gouverneur deze eisen en is hij bereid om op te komen voor hun belangen?

Interpellatie Tanguy Veys over de halftijdse evaluatie van het Algemeen Beleidsprogramma 2007-2012
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/TI/20406z170310veyshalftijdseevaluatie.pdf
De deputatie pakt uit met een halftijdse evaluatie van het Algemeen Beleidsprogramma 2007-2012.


Maar gaat het hier niet veeleer om een goed-nieuws-show, zonder dat de echte pijnpunten bij het beleid worden blootgelegd en zeker nu duidelijk werd dat de verkeerde keuzes werden gemaakt?

Interpellatie Tanguy Veys over het rapport 2009 van de financieel beheerder
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/PH/20410z170310veysrapportfinancieelbeheerder.pdf
De financieel beheerder rapporteert jaarlijks over zijn werkzaamheden aan Provincieraad.


Toch zijn er nog veel lacunes in dit verslag en kan het ook duidelijker.

Interpellatie Tanguy Veys over de Gemeentelijke Holding: financiële consequenties van het provinciale engagement in de kapitaalsverhoging
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/OO/20318z170310VeysGemeentelijkeHolding.pdf
De gemeenten en provincies zijn recent de Gemeentelijke Holding financieel bij gesprongen, toen bleek dat Dexia dreigde de Gemeentelijke Holding in zijn financiële val mee te sleuren. Hierbij werden mooie financiële beloften in het vooruitzicht gesteld, maar nu al blijkt dat daar de komende jaren niet moet op gerekend worden.


Was het wel zo slim om de Gemeentelijke Holding bij te springen en wanneer gaan we ons geld zien?

Interpellatie Tanguy Veys over de provinciale participatie in huisvestingsmaatschappijen n.a.v. door de inspectie vastgestelde inbreuken
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/AK/20319z170310Veyshuisvestingsmaatschappijen.pdf
Uit recente cijfers blijkt dat vorig jaar bij twee op de drie sociale huisvestingsmaatschappijen minstens één beslissing werd geschorst. De schorsingen hebben vooral betrekking op het loon van de managers of zitpenningen van de bestuurders. De provincie Oost-Vlaanderen heeft niet minder dan 101 mandaten in 36 huisvestingsmaatschappijen en kredietmaatschappijen.


Wat spoken die vertegenwoordigers daar allemaal uit en hebben zij die geschorste (en evt. vernietigde) beslissingen mee gesteund of er tegen geprotesteerd?

Interpellatie Tanguy Veys over het Ename erfgoedcentrum
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/FU/20350z170310VeysEnameExpertisecentrum.pdf
Het Erfgoedcentrum te Ename, dat uiteindelijk meer dan 9,3 miljoen euro heeft gekost en waarvan de eerste plannen al dateren van 2001, zou normaal midden 2007 openen, maar staat vandaag nog steeds leeg. Nu ook de Vlaamse overheid zich uit het project dreigt te trekken valt wellicht definitieve doek over dit megalomane project.


Waarom heeft de deputatie zich zo onbekwaam en onverantwoord opgesteld in dit peperdure dossier en hoe gaat ze dit debacle oplossen?

Interpellatie Tanguy Veys over het systeem van klachtenbehandeling en het voorgelegde jaarverslag 2009
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/EY/20408z170310veysrapportklachtenco%C3%B6rdinator.pdf
De klachtencoördinator legt jaarlijks een rapport over de klachtenbehandeling voor.


Maar gaat het hier niet eerder om een goed-nieuws-show met zelfs manipulatie van het verslag, zonder dat de echte pijnpunten bij het beleid worden blootgelegd en waarbij ook de verkeerde conclusies worden getrokken?

Voorstel Marc Joris voor het afbouwen van alle projecten inzake aquacultuur in Viëtnam
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/BI/20395z170310jorisaquacultuur.pdf
Er zijn talloze wantoestanden in de Vietnamese aquacultuur met nefaste gevolgen voor mens en milieu: gebruik van verboden pesticiden, prebiotica, antibiotica en andere geneesmiddelen, sociale en bijna feodale werkomstandigheden in de sector, … De provincie Oost-Vlaanderen participeert trots in dit project.


Aan de deputatie wordt gevraagd om alle Oost-Vlaamse projecten inzake aquacultuur in Vietnam af te bouwen en alle samenwerkingsakkoorden zo snel mogelijk stop te zetten.

Voorstel Tanguy Veys over “TV Provincie”: opdracht aan de deputatie om onderhandelingen op te starten met de regionale zenders en de overeenkomst 2009 in afwachting te verlengen
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/OJ/20320z170310VeysTVProvincie.pdf
Sinds 2010 is er geen overeenkomst meer met de regionale TV-zenders AVS en TV Oost, waardoor het programma “TV Provincie – uit de provincieraad” niet meer wordt opgenomen en uitgezonden. Op die manier is de persaandacht voor de provincieraad quasi nihil geworden.


Aan de deputatie wordt gevraagd om dit project zo snel mogelijk opnieuw op te starten.

Voorstel Marc Joris tot opheldering over het lot van Gao Zhiseng
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/BP/20396z170310jorisophelderinggaozhiseng.pdf
De katholieke advocaat Gao Zhisheng is één van de beroemdste mensenrechtenactivisten van China, maar is sinds vorige maand spoorloos verdwenen. De recente reeks arrestaties en vervolgingen, waarvan ook Gao Zhiseng het slachtoffer werd, waren onder andere een rechtstreeks gevolg van activiteiten in de Chinese provincie Hebei, waar de provincie Oost-Vlaanderen reeds tientallen jaren nauwe banden mee onderhoudt.


Aan de deputatie wordt gevraagd om bij de autoriteiten in Hebei aan te dringen op opheldering over het lot van de dissident Gao Zhiseng.

Voorstel van Tanguy Veys om opdracht te geven aan de provinciale vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) om gevolg te geven aan de bevindingen van de raad van bestuur van 31 augustus 2009 en om het overleg over de toekomst van de provincies op te starten
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/IY/20277z100210veysvoorstelvvp.pdf
De Vlaamse overheid is volop plannen aan het smeden inzake de hervorming van de provincies en dit ondermeer inzake de provinciale bevoegdheden, het aantal provincieraadsleden alsook de wijze waarop ze verkozen worden. De Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP), noch de raad van bestuur van de VVP en noch de provinciale vertegenwoordigers in de raad van bestuur plegen enig overleg met de leden van de provincieraad van Oost-Vlaanderen. Evenmin op het recente colloquium van de VVP in Gent was er enige mogelijkheid tot inbreng van de provincieraadsleden.


Aan de deputatie wordt gevraagd dat dergelijk overleg wordt opgestart en de provinciale vertegenwoordigers in de VVP hun taak ernstig nemen.

Motie van Steve Herman tot het verbieden van onverdoofd ritueel slachten
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/UO/20399z170310hermanritueelslachten.pdf
Met beeldopnames uit elf slachthuizen in dit land klaagde recent Gaia de wrede behandeling aan van vee in de Belgische slachthuizen. De dierenrechtenorganisatie verspreidde schokkende beelden van zwaar lijdende en mishandelde dieren die onverdoofd werden geslacht voor de “halal markt”. Sinds 1998 is het onverdoofd slachten in België nochtans verboden, maar voor het ritueel slachten is er een uitzondering. Rituele slachtingen zijn in strijd met onze normen inzake dierenwelzijn, maar nemen elk jaar toe.
Daarom wordt een motie ingediend om de uitzondering voor onverdoofd ritueel slachten uit te wetgeving te schrappen.

Motie van Tanguy Veys tot het afschaffen van het GOK (GelijkeOnderwijsKansen)-decreet
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/KG/20401z170310veysgokdecreet.pdf
Het GOK-decreet (Gelijke OnderwijsKansen) brengt een effectief verdringingseffect teweeg, want door de verschillende criteria, door de verschillende categorieën van leerlingen, worden vooral de kinderen van goed opgeleide Nederlandstalige oudersverdrongen van de scholen waar ze naartoe willen gaan. Daarom wordt een motie ingediend om het nefaste GOK-decreet af te schaffen.

Motie Tanguy Veys van tot het verlagen van de btw op infrastructuurwerken bij schoolgebouwen
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/KT/20403z170310veysbtwschoolgebouwen.pdf
Zowel in Antwerpen, Gent als Brussel kunnen door capaciteitsproblemen ouders hun kind niet meer naar de school van hun keuze sturen. Een BTW-verlaging naar 6% voor infrastructuurwerken bij schoolgebouwen zou zeker een positief effect hebben. Dit betekent immers een directe kostprijsvermindering van 15% op de bouwkosten, een stimulans om de achterstand inzake de realisatie en renovatie van schoolgebouwen weg te werken én een opsteker voor de bouwnijverheid en voor de tewerkstelling.


Daarom wordt een motie ingediend om de huidige BTW van 21% voor infrastructuurwerken bij schoolgebouwen te verlagen naar 6%.

Motie Tanguy Veys i.v.m. het plaatstekort in Oost-Vlaamse onderwijsinstellingen en de versnelde afwerking van de wachtlijsten bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/QV/20407z170310veyscapaciteitsproblemenenwachtlijsten.pdf
Zowel in Antwerpen, Gent als Brussel kunnen door capaciteitsproblemen ouders hun kind niet meer naar de school van hun keuze sturen. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) heeft een wachtlijst voor scholen die subsidies vragen om hun gebouwen te renoveren of er nieuwe op te trekken. Die wachtlijst groeit jaar na jaar aan. Momenteel vragen meer dan 1.500 scholen samen een kleine twee miljard euro.


Daarom wordt een motie ingediend om de wachtlijst bij AGIOn versneld af te werken, zodat de problematiek van het plaatstekort en de wachtlijsten wordt aangepakt.

Motie Tanguy Veys i.v.m. de brandweerhervorming
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/IC/20405z170310veysbrandweerhervorming.pdf
Het ongenoegen neemt bij de brandweer toe over verschillende punctuele problemen omtrent het statuut van brandweerman die nog steeds niet opgelost werden en nog nijpender worden.
Daarom wordt een motie ingediend om inzake de brandweer, mits een transparante gestructureerde dialoog, de nodige maatregelen te  nemen voor de harmonisering van de regelingen rond de opleiding, de eindejaarspremies, de arbeidstijd en het vervroegd pensioen, en de noodzakelijke brandweerhervorming met de nodige budgettaire voorzieningen te realiseren en een bijgevoegd stappenplan.

Motie van Tanguy Veys over de afschaffing van de “onderscheidingen in de nationale orden” (Leopoldsorde, Kroonorde en Orde van Leopold II) en de vervanging door “Vlaamse eervolle onderscheidingen”
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/PF/20270z100210veysmotieeretekens.pdf
Jaarlijks ontvangen tal van politici en ambtenaren onderscheidingen in de nationale orden (Leopoldsorde, Kroonorde en Orde van Leopold II). Het is nochtans een historisch feit dat Leopold II een van de grootste massamoordenaars aller tijden is. Er is ook de negatieve koloniale en feodale connotatie die de nationale orden en ridderorden bezitten en bovendien wordt een misplaatste loyaliteit tegenover het Belgische koningshuis gevraagd aan de dragers van deze orden (De statuten van de Vereniging van de Leopoldsorde stellen dat de vereniging en bijgevolg iedereen die de Leopoldsorde ontvangt, “een onwankelbare trouw aan België en aan de monarchie” belijdt.)


Daarom wordt een motie ingediend om de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II af te schaffen en te vervangen door Vlaamse “eervolle onderscheidingen”.

Motie van Tanguy Veys over de federale subsidies voor het gemeentelijk veiligheids- en preventiebeleid
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/SQ/20271z100210veysmotiegemeentelijkveiligheidsenpreventiebeleid.pdf
Diverse Oost-Vlaamse kleinere gemeenten maken zich zorgen over de federale subsidies die ze al dan niet zullen ontvangen voor hun veiligheids- en preventiebeleid. Het ziet er immers naar uit dat men de oude criteria zal aanhouden voor de toekenning van de nieuwe middelen, waarbij zowat vijf zesde van alle gemeenten uit de boot dreigt te vallen. De verschillen (veel, weinig tot niets) zijn onverklaarbaar. Dezelfde gemeenten zullen dus proportioneel opnieuw dezelfde bedragen ontvangen. En dat terwijl degene die al veel geld hebben gehad, intussen toch resultaat zouden moeten zien van hun acties, waardoor de steun precies naar andere zou moeten gaan.


Daarom wordt een motie ingediend om bij de verdeling van de federale subsidies voor het gemeentelijk veiligheids- en preventiebeleid in de toekomst meer rekening te houden met de kleinere gemeenten en met die gemeenten die in het verleden weinig tot geen subsidies hebben ontvangen voor hun gemeentelijk veiligheids- en preventiebele

Met vriendelijke groet,

Tanguy Veys
provincieraadslid – fractievoorzitter Vlaams Belang

Naar aanleiding van de provincieraad van woensdag 17 maart ’10 heeft het Vlaams Belang volgende initiatieven genomen: 3 mondelinge vragen, 6 interpellaties, 4 voorstellen en 7 moties.

Hier volgt een overzicht en een bondige samenvatting van wat u mag verwachten.
De volledige agenda vindt u op http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/provincieraad/agenda/index.cfm?agendaid=2199Mondelinge vraag van Tanguy Veys over de capaciteitsproblemen scholen en wachtlijsten AGIOn
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/OG/20418z170310veyscapaciteitsproblemenenwachtlijsten.pdf
Zowel in Antwerpen, Gent als Brussel kunnen door capaciteitsproblemen ouders hun kind niet meer naar de school van hun keuze sturen. Maar ook in kleinere steden worden de plaatsen steeds schaarser.


Wordt ook het provinciaal onderwijs hier nu al mee geconfronteerd of dreigt deze situatie? Wat gaat de deputatie aan dit probleem doen en overweegt ze om nieuwe provinciale scholen op te starten of andere onderwijsnetten te helpen?

Mondelinge vraag van Tanguy Veys i.v.m. de hygiëne in schoolkeukens
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/FZ/20419z170310veyshygi%C3%ABneschoolkeukens.pdf
Uit een vernietigend rapport van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) blijkt dat in 2009 na controle maar liefst 30 % van de schoolkeukens niet in orde is.


In welke mate stelt dit probleem zich ook bij de provinciale grootkeukens en welke maatregelen werden genomen?

Mondelinge vraag van Tanguy Veys i.v.m. het statuut brandweerman
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/DZ/20420z170310veysstatuutbrandweerman.pdf
Het ongenoegen neemt bij de brandweer toe over verschillende punctuele problemen omtrent het statuut van brandweerman die nog steeds niet opgelost werden en nog nijpender worden.


In welke mate steunt de gouverneur deze eisen en is hij bereid om op te komen voor hun belangen?

Interpellatie Tanguy Veys over de halftijdse evaluatie van het Algemeen Beleidsprogramma 2007-2012
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/TI/20406z170310veyshalftijdseevaluatie.pdf
De deputatie pakt uit met een halftijdse evaluatie van het Algemeen Beleidsprogramma 2007-2012.


Maar gaat het hier niet veeleer om een goed-nieuws-show, zonder dat de echte pijnpunten bij het beleid worden blootgelegd en zeker nu duidelijk werd dat de verkeerde keuzes werden gemaakt?

Interpellatie Tanguy Veys over het rapport 2009 van de financieel beheerder
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/PH/20410z170310veysrapportfinancieelbeheerder.pdf
De financieel beheerder rapporteert jaarlijks over zijn werkzaamheden aan Provincieraad.


Toch zijn er nog veel lacunes in dit verslag en kan het ook duidelijker.

Interpellatie Tanguy Veys over de Gemeentelijke Holding: financiële consequenties van het provinciale engagement in de kapitaalsverhoging
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/OO/20318z170310VeysGemeentelijkeHolding.pdf
De gemeenten en provincies zijn recent de Gemeentelijke Holding financieel bij gesprongen, toen bleek dat Dexia dreigde de Gemeentelijke Holding in zijn financiële val mee te sleuren. Hierbij werden mooie financiële beloften in het vooruitzicht gesteld, maar nu al blijkt dat daar de komende jaren niet moet op gerekend worden.


Was het wel zo slim om de Gemeentelijke Holding bij te springen en wanneer gaan we ons geld zien?

Interpellatie Tanguy Veys over de provinciale participatie in huisvestingsmaatschappijen n.a.v. door de inspectie vastgestelde inbreuken
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/AK/20319z170310Veyshuisvestingsmaatschappijen.pdf
Uit recente cijfers blijkt dat vorig jaar bij twee op de drie sociale huisvestingsmaatschappijen minstens één beslissing werd geschorst. De schorsingen hebben vooral betrekking op het loon van de managers of zitpenningen van de bestuurders. De provincie Oost-Vlaanderen heeft niet minder dan 101 mandaten in 36 huisvestingsmaatschappijen en kredietmaatschappijen.


Wat spoken die vertegenwoordigers daar allemaal uit en hebben zij die geschorste (en evt. vernietigde) beslissingen mee gesteund of er tegen geprotesteerd?

Interpellatie Tanguy Veys over het Ename erfgoedcentrum
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/FU/20350z170310VeysEnameExpertisecentrum.pdf
Het Erfgoedcentrum te Ename, dat uiteindelijk meer dan 9,3 miljoen euro heeft gekost en waarvan de eerste plannen al dateren van 2001, zou normaal midden 2007 openen, maar staat vandaag nog steeds leeg. Nu ook de Vlaamse overheid zich uit het project dreigt te trekken valt wellicht definitieve doek over dit megalomane project.


Waarom heeft de deputatie zich zo onbekwaam en onverantwoord opgesteld in dit peperdure dossier en hoe gaat ze dit debacle oplossen?

Interpellatie Tanguy Veys over het systeem van klachtenbehandeling en het voorgelegde jaarverslag 2009
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/EY/20408z170310veysrapportklachtenco%C3%B6rdinator.pdf
De klachtencoördinator legt jaarlijks een rapport over de klachtenbehandeling voor.


Maar gaat het hier niet eerder om een goed-nieuws-show met zelfs manipulatie van het verslag, zonder dat de echte pijnpunten bij het beleid worden blootgelegd en waarbij ook de verkeerde conclusies worden getrokken?

Voorstel Marc Joris voor het afbouwen van alle projecten inzake aquacultuur in Viëtnam
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/BI/20395z170310jorisaquacultuur.pdf
Er zijn talloze wantoestanden in de Vietnamese aquacultuur met nefaste gevolgen voor mens en milieu: gebruik van verboden pesticiden, prebiotica, antibiotica en andere geneesmiddelen, sociale en bijna feodale werkomstandigheden in de sector, … De provincie Oost-Vlaanderen participeert trots in dit project.


Aan de deputatie wordt gevraagd om alle Oost-Vlaamse projecten inzake aquacultuur in Vietnam af te bouwen en alle samenwerkingsakkoorden zo snel mogelijk stop te zetten.

Voorstel Tanguy Veys over “TV Provincie”: opdracht aan de deputatie om onderhandelingen op te starten met de regionale zenders en de overeenkomst 2009 in afwachting te verlengen
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/OJ/20320z170310VeysTVProvincie.pdf
Sinds 2010 is er geen overeenkomst meer met de regionale TV-zenders AVS en TV Oost, waardoor het programma “TV Provincie – uit de provincieraad” niet meer wordt opgenomen en uitgezonden. Op die manier is de persaandacht voor de provincieraad quasi nihil geworden.


Aan de deputatie wordt gevraagd om dit project zo snel mogelijk opnieuw op te starten.

Voorstel Marc Joris tot opheldering over het lot van Gao Zhiseng
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/BP/20396z170310jorisophelderinggaozhiseng.pdf
De katholieke advocaat Gao Zhisheng is één van de beroemdste mensenrechtenactivisten van China, maar is sinds vorige maand spoorloos verdwenen. De recente reeks arrestaties en vervolgingen, waarvan ook Gao Zhiseng het slachtoffer werd, waren onder andere een rechtstreeks gevolg van activiteiten in de Chinese provincie Hebei, waar de provincie Oost-Vlaanderen reeds tientallen jaren nauwe banden mee onderhoudt.


Aan de deputatie wordt gevraagd om bij de autoriteiten in Hebei aan te dringen op opheldering over het lot van de dissident Gao Zhiseng.

Voorstel van Tanguy Veys om opdracht te geven aan de provinciale vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) om gevolg te geven aan de bevindingen van de raad van bestuur van 31 augustus 2009 en om het overleg over de toekomst van de provincies op te starten
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/IY/20277z100210veysvoorstelvvp.pdf
De Vlaamse overheid is volop plannen aan het smeden inzake de hervorming van de provincies en dit ondermeer inzake de provinciale bevoegdheden, het aantal provincieraadsleden alsook de wijze waarop ze verkozen worden. De Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP), noch de raad van bestuur van de VVP en noch de provinciale vertegenwoordigers in de raad van bestuur plegen enig overleg met de leden van de provincieraad van Oost-Vlaanderen. Evenmin op het recente colloquium van de VVP in Gent was er enige mogelijkheid tot inbreng van de provincieraadsleden.


Aan de deputatie wordt gevraagd dat dergelijk overleg wordt opgestart en de provinciale vertegenwoordigers in de VVP hun taak ernstig nemen.

Motie van Steve Herman tot het verbieden van onverdoofd ritueel slachten
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/UO/20399z170310hermanritueelslachten.pdf
Met beeldopnames uit elf slachthuizen in dit land klaagde recent Gaia de wrede behandeling aan van vee in de Belgische slachthuizen. De dierenrechtenorganisatie verspreidde schokkende beelden van zwaar lijdende en mishandelde dieren die onverdoofd werden geslacht voor de “halal markt”. Sinds 1998 is het onverdoofd slachten in België nochtans verboden, maar voor het ritueel slachten is er een uitzondering. Rituele slachtingen zijn in strijd met onze normen inzake dierenwelzijn, maar nemen elk jaar toe.
Daarom wordt een motie ingediend om de uitzondering voor onverdoofd ritueel slachten uit te wetgeving te schrappen.

Motie van Tanguy Veys tot het afschaffen van het GOK (GelijkeOnderwijsKansen)-decreet
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/KG/20401z170310veysgokdecreet.pdf
Het GOK-decreet (Gelijke OnderwijsKansen) brengt een effectief verdringingseffect teweeg, want door de verschillende criteria, door de verschillende categorieën van leerlingen, worden vooral de kinderen van goed opgeleide Nederlandstalige oudersverdrongen van de scholen waar ze naartoe willen gaan. Daarom wordt een motie ingediend om het nefaste GOK-decreet af te schaffen.

Motie Tanguy Veys van tot het verlagen van de btw op infrastructuurwerken bij schoolgebouwen
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/KT/20403z170310veysbtwschoolgebouwen.pdf
Zowel in Antwerpen, Gent als Brussel kunnen door capaciteitsproblemen ouders hun kind niet meer naar de school van hun keuze sturen. Een BTW-verlaging naar 6% voor infrastructuurwerken bij schoolgebouwen zou zeker een positief effect hebben. Dit betekent immers een directe kostprijsvermindering van 15% op de bouwkosten, een stimulans om de achterstand inzake de realisatie en renovatie van schoolgebouwen weg te werken én een opsteker voor de bouwnijverheid en voor de tewerkstelling.


Daarom wordt een motie ingediend om de huidige BTW van 21% voor infrastructuurwerken bij schoolgebouwen te verlagen naar 6%.

Motie Tanguy Veys i.v.m. het plaatstekort in Oost-Vlaamse onderwijsinstellingen en de versnelde afwerking van de wachtlijsten bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/QV/20407z170310veyscapaciteitsproblemenenwachtlijsten.pdf
Zowel in Antwerpen, Gent als Brussel kunnen door capaciteitsproblemen ouders hun kind niet meer naar de school van hun keuze sturen. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) heeft een wachtlijst voor scholen die subsidies vragen om hun gebouwen te renoveren of er nieuwe op te trekken. Die wachtlijst groeit jaar na jaar aan. Momenteel vragen meer dan 1.500 scholen samen een kleine twee miljard euro.


Daarom wordt een motie ingediend om de wachtlijst bij AGIOn versneld af te werken, zodat de problematiek van het plaatstekort en de wachtlijsten wordt aangepakt.

Motie Tanguy Veys i.v.m. de brandweerhervorming
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/IC/20405z170310veysbrandweerhervorming.pdf
Het ongenoegen neemt bij de brandweer toe over verschillende punctuele problemen omtrent het statuut van brandweerman die nog steeds niet opgelost werden en nog nijpender worden.
Daarom wordt een motie ingediend om inzake de brandweer, mits een transparante gestructureerde dialoog, de nodige maatregelen te  nemen voor de harmonisering van de regelingen rond de opleiding, de eindejaarspremies, de arbeidstijd en het vervroegd pensioen, en de noodzakelijke brandweerhervorming met de nodige budgettaire voorzieningen te realiseren en een bijgevoegd stappenplan.

Motie van Tanguy Veys over de afschaffing van de “onderscheidingen in de nationale orden” (Leopoldsorde, Kroonorde en Orde van Leopold II) en de vervanging door “Vlaamse eervolle onderscheidingen”
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/PF/20270z100210veysmotieeretekens.pdf
Jaarlijks ontvangen tal van politici en ambtenaren onderscheidingen in de nationale orden (Leopoldsorde, Kroonorde en Orde van Leopold II). Het is nochtans een historisch feit dat Leopold II een van de grootste massamoordenaars aller tijden is. Er is ook de negatieve koloniale en feodale connotatie die de nationale orden en ridderorden bezitten en bovendien wordt een misplaatste loyaliteit tegenover het Belgische koningshuis gevraagd aan de dragers van deze orden (De statuten van de Vereniging van de Leopoldsorde stellen dat de vereniging en bijgevolg iedereen die de Leopoldsorde ontvangt, “een onwankelbare trouw aan België en aan de monarchie” belijdt.)


Daarom wordt een motie ingediend om de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II af te schaffen en te vervangen door Vlaamse “eervolle onderscheidingen”.

Motie van Tanguy Veys over de federale subsidies voor het gemeentelijk veiligheids- en preventiebeleid
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/SQ/20271z100210veysmotiegemeentelijkveiligheidsenpreventiebeleid.pdf
Diverse Oost-Vlaamse kleinere gemeenten maken zich zorgen over de federale subsidies die ze al dan niet zullen ontvangen voor hun veiligheids- en preventiebeleid. Het ziet er immers naar uit dat men de oude criteria zal aanhouden voor de toekenning van de nieuwe middelen, waarbij zowat vijf zesde van alle gemeenten uit de boot dreigt te vallen. De verschillen (veel, weinig tot niets) zijn onverklaarbaar. Dezelfde gemeenten zullen dus proportioneel opnieuw dezelfde bedragen ontvangen. En dat terwijl degene die al veel geld hebben gehad, intussen toch resultaat zouden moeten zien van hun acties, waardoor de steun precies naar andere zou moeten gaan.


Daarom wordt een motie ingediend om bij de verdeling van de federale subsidies voor het gemeentelijk veiligheids- en preventiebeleid in de toekomst meer rekening te houden met de kleinere gemeenten en met die gemeenten die in het verleden weinig tot geen subsidies hebben ontvangen voor hun gemeentelijk veiligheids- en preventiebele

Met vriendelijke groet,

Tanguy Veys
provincieraadslid – fractievoorzitter Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...