Initiatieven Vlaams Belang voor de provincieraad van 10 februari

Naar aanleiding van de provincieraad van woensdag 10 februari ’10 heeft het Vlaams Belang volgende initiatieven genomen: 4 mondelinge vragen, 8 interpellaties, 6 voorstellen en 2 moties. Hier volgt een overzicht en een bondige samenvatting van wat u mag verwachten. De volledige agenda vindt u op http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/provincieraad/agenda/index.cfm?agendaid=2189


Vraag van Tanguy Veys over de publicatie van de verslagen van het vakbondsoverleg op het intranet


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/CK/20278z100210veysvraagverslagenvakbondsoverleg.pdf)


De tijdige verspreiding van de verslagen van het vakbondsoverleg onder het personeel is een blijvend pijnpunt. Het is niet de eerste keer dat (tevergeefs) de achterstand inzake publicatie aan de deputatie wordt gesignaleerd. Het kan niet zijn dat de tijdige publicatie van deze voor het personeel belangrijke verslagen afhangt van tussenkomsten in de provincieraad.


De deputatie moet dan ook zo snel mogelijk de nodige maatregelen nemen om haar engagementen na te komen. Of gaat het hier om een bewuste strategie om het personeel (en de provincieraadsleden) informatie achter te houden of enkel op te zadelen met verouderde informatie (6 maanden na de feiten)?

Vraag van Tanguy Veys over de nieuwe toegankelijkheidsrichtlijnen voor het PAC Het Zuid


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/OD/20279z100210veysvraagtoegankelijkheidsrichtlijnenpac.pdf)
Recent werden nieuwe toegankelijkheidsrichtlijnen voor het Provinciaal Administratief Centrum (PAC) Het Zuid gelanceerd. Deze scherpe veiligheidsmaatregelen zorgen voor een groot ongenoegen onder het aldaar tewerkgestelde personeel.


Wat was de aanleiding? Was het dan vroeger zo onveilig en is het nu wel veilig? En hoe zit het met de veiligheid in de andere provinciale gebouwen; is die daar ook zo lek als een zeef?

Vraag van Tanguy Veys over het Erfgoedcentrum in Ename


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/YH/20280z100210vraagveyserfgoedcentrumename.pdf)


Ondanks het hoge prijskaartje (meer dan 9 miljoen euro) en de vele beloften, staat het Erfgoedcentrum te Ename al vele jaren (sinds 2007) leeg. Het is dan ook belangrijk dat zo snel mogelijk duidelijkheid wordt geschapen omtrent de toekomst van het Erfgoedcentrum en de nodige maatregelen worden genomen opdat het gebouw ook benut wordt. Maar het provinciebestuur en de Vlaamse overheid zijn nog steeds met elkaar aan het kibbelen over wie wat heeft beloofd en wat het gaat kosten.


Wanneer komt hieraan een einde?

Vraag van Tanguy Veys over het tekort aan motorcrossterreinen


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/QY/20282z100210vraagveysmotorcrossterreinen.pdf)


In Nederland zijn er 60 erkende circuits met trainingsmogelijkheden voor motorcrossliefhebbers, in Vlaanderen zijn dat er maar 4 (!). Nochtans had de Vlaamse regering al in 2002 beloofd om minimum 12 terreinen in te planten. De sector van de motorcrossorganisaties zijn dan ook reeds lang vragende partij voor één of meerdere vergunde circuits met trainingsmogelijkheden voor motorcrossliefhebbers in Oost-Vlaanderen. Sinds 2000 heeft de Vlaams overheid het Oost-Vlaamse provinciebestuur belast met de zoektocht naar één of meerdere mogelijke locaties, maar de deputatie slaagt er al jarenlang niet in om ook maar één locatie in Oost-Vlaanderen te .


Het wordt tijd dat de deputatie kleur bekent en er schot in de zaak komt!

Interpellatie van Tanguy Veys over de toespraak van de provinciegriffier op de nieuwjaarsreceptie voor het personeel op 4 januari ‘10


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/SH/20259z100210veysinterpellatienieuwjaarstoespraak.pdf)
Op maandag 4 januari ’10 hield griffier Albert De Smet zijn traditionele nieuwjaarstoespraak op de receptie voor het provinciepersoneel. Het merendeel van zijn onheilspellende toespraak handelde over de dreigende afschaffing van de provincies waarbij hij onder andere verwees naar de evolutie in Wallonië, het Vlaams regeerakkoord en de houding van Vlaamse politieke partijen. Hierbij haalde hij ook uit naar de “vrienden” van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), de centrale diensten van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel en de Vlaamse gedeconcentreerde diensten van ruimtelijke ordening. Enkele citaten: “De grondwetswijziging die de Waalse regeringspartijen zijn overeengekomen houdt voor de Vlaamse provincies een groot gevaar in.” […] “Onze vrienden van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) laten geen kans voorbijgaan om te wijzen op een aantal onduidelijkheden die zij liefst in het nadeel van de provincies uitgelegd willen zien. […] De positieve ingesteldheid en aanpak van de medegebruikers van Vlaamse gemeenschap in het provinciehuis wordt niet altijd gevolgd door hun centrale diensten in Brussel. […] Onze zoektocht naar een centrale campus wordt de deputatie niet geholpen maar eerder tegengewerkt door de Vlaamse gedeconcentreerde diensten van ruimtelijke ordening.”


Is het de taak van de hoogste ambtenaar van provinciepersoneel om onder het personeel aan doemdenken te doen of naar andere besturen uit te vallen? Gebeurt dit allemaal met goedkeuring van de deputatie?

Interpellatie van Marc Joris over de aanpassing n.a.v. het fraudeschandaal bij de Regie der Gebouwen


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/GM/20189z100210jorisinterpellatiefrauderegiegebouwen.pdf)


Bij de Regie der Gebouwen is een uitgebreid netwerk van fraude aan het licht gekomen dat door een samenspel van factoren jarenlang onopgemerkt is gebleven. Volgens het Rekenhof werd zelfs een lijst van de frauderende aannemers verspreid “binnen de Regie der Gebouwen”. Dezelfde factoren en dezelfde juridische zwakheden bestaan ook op provinciaal niveau en als men hier geen lessen uit trekt, zou ook het provinciebestuur met een soortgelijk schandaal geconfronteerd kunnen worden.


Welke lessen trekt de deputatie uit dit schandaal?

Interpellatie van Tanguy Veys over het rapport 2009 van de “Cel administratieve sancties”


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/WQ/20261z100210veysinterpellatiegas.pdf)


Oost-Vlaamse gemeenten die minder dan 30.000 inwoners tellen, hebben de mogelijkheid om provinciale ambtenaren als sanctieambtenaar voor hun gemeente aan te wijzen.


Hoe evalueert de provincie dit systeem, wat zijn de belangrijkste conclusies en leidt deze aanpak tot een daling van de “kleine” criminaliteit (lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, illegaal graffiti spuiten, wildplakken,…)? En wat met de gemeenten die groter zijn dan 30.000 inwoners en ook beroep willen doen op de provincie?

Interpellatie van Steve Herman over het het Autonoom provinciebedrijf Provinciaal Zorgcentrum Lemberge


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/NI/20267z100210hermaninterpellatielemberge.pdf)


Het Autonoom ProvincieBedrijf (APB) Zorgcentrum Lemberge te Merelbeke blijft de verliezen opstapelen. Ook de toekomst ziet er niet rooskleurig uit en van de beloofde 2de pensioenpeiler voor het contractueel personeel komt al helemaal niets in huis.


Zal het provinciebestuur het tij kunnen keren?  Hoet gaat ze dit aanpakken?

Interpellatie van Kristina Colen over het jaagpad langs de Schelde, tussen Zingem en Oudenaarde dat voortaan verboden terrein is voor fietsers


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/RX/20250z100210coleninterpellatiejaagpadoudenaarde.pdf)


Van de brug in Zingem tot Oudenaarde heeft de verantwoordelijke overheidsdienst Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Bovenschelde, op de wegen naar het jaagpad alle verkeer verboden, dus ook voor fietsers. Het jaagpad maakt nochtans deel uit van het fietsroutenetwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen. De dienst Waterwegen en Zeekanaal argumenteert dat het jaagpad in eerste instantie een dienstweg en geen fietspad is.


Kan dat zomaar? Wat gaat de deputatie hier aan doen?

Interpellatie van Annemie Peeters-Muyshondt over de plaatsing van windturbines langsheen de expressweg E34


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/HB/20265z100210peetersinterpellatiewindturbines.pdf)


Het energiebedrijf Electrabel Green Project Flanders had een aanvraag ingediend tot het plaatsen van drie windturbines op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis-Waas, langsheen de expresweg E34. De provinciale milieucommissie gaf echter geen toelating voor deze bouw. Ten zuiden van dezelfde expresweg mag Fortech op grondgebied van Vrasene en Sint-Gillis-Waas wel vier windmolens plaatsen.


Hoe verklaart de deputatie deze tegenstrijdigheid?

Interpellatie van Tanguy Veys over de nieuwbouw PCVO Scheldeland Wetteren, in het bijzonder de klachten van de NV Serck


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/NY/20268z100210veysinterpellatieklachtnvserck.pdf)


De uitvoering van de bouw van een nieuwe vestiging van het Provinciaal Centrum voor Volwassenonderwijs (PCVO) Scheldeland te Wetteren werd in 2006 toegewezen aan de NV Serck uit Melle. De provincie kwam evenwel in een zware juridische strijd met de NV Serck, waarbij nu ook een andere aannemer op kosten van NV Serck de werken uitvoert. De NV Serck houdt echter voet bij stuk dat het alles volgens het boekje heeft gedaan en ook de termijn inzake de realisatie van de werken steeds gerespecteerd heeft, hetgeen door het provinciebestuur nochtans wordt betwist. Intussen is er nu ook een verslag van de gerechtsdeskundige die de stelling van de NV Serck bevestigt, maar het provinciebestuur wil van geen wijken weten. De deputatie wordt nu zelfs beschuldigd van “knevelarij”, het onrechtmatig achterhouden van geld.


Waarom volhardt de deputatie in de boosheid?

Interpellatie van Tanguy Veys over de nieuwbouw PCVO Scheldeland Wetteren, in het bijzonder de maatregel van ambtswege tegen NV Serck


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/YL/20269z100210veysinterpellatiemaatregelambtswegenvserck.pdf)


Naar aanleiding van het juridisch conflict tussen de NV Serck en het provinciebestuur omtrent de nieuwbouw voor PCVO-Scheldeland te Wetteren werd op basis van de deontologische code van de deputatie klacht ingediend tegen de gedeputeerden Hilde Bruggeman, Eddy Couckuyt, Jozef Dauwe, Marc De Buck, Peter Hertog en Alexander Vercamer (machtsmisbruik en overschrijding van bevoegdheden, schuldig verzuim, valsheid in geschrifte, knevelarij, schending grondrechten, schending van de scheiding der machten – voorliegen van de rechtbank en de provincieraad – handelen in willekeur – corruptie, bendevorming), en op basis van de deontologische code voor de provincieraadsleden klacht ingediend tegen de provincieraadsleden Jo De Loor (valsheid in geschrifte, knevelarij, bendevorming) en Ivan Verleyen (machtsmisbruik en overschrijding van bevoegdheden, schuldig verzuim, valsheid in geschrifte, knevelarij, schending grondrechten, bendevorming). Bij de behandeling van deze klacht werd gevraagd om onder andere provincieraadslid Johan Beke, griffier Albert De Smet en bestuursdirecteur Dirk De Muynck te wraken. Op zijn beurt heeft griffier Albert De Smet klacht ingediend wegens laster en eerroof tegen de bestuurder van de NV Serck.


Hoe reageert de deputatie op al deze klachten en wanneer gaat de deputatie zich eens verzoenend opstellen?

Voorstel van Tanguy Veys om het verslag van de 3de commissie van 8 oktober 2008 aan te vullen


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/XP/20272z100210veysvoorstelcommissie3.pdf)


Door een belangrijke verklaring van de advocaat van het provinciebestuur in het dossier van de nieuwbouw voor PCVO-Scheldeland te Wetteren in het officiële verslag van de 3de commissie niet op te nemen, is het officiële verslag geen correcte weergave van de afgelegde verklaringen. Er is nochtans een PV van deze verklaring.


Het Vlaams Belang vraagt dat dit zou rechtgezet worden.

Voorstel van Tanguy Veys om de maatregel van ambtswege tegen NV Serck te herroepen


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/OX/20273z100210veysvoorstelherroepingmaatregelvanambtswege.pdf)
Volgens het verslag van de gerechtsdeskundige omtrent de nieuwbouw voor PCVO-Scheldeland te Wetteren werd tijdens de werken van de NV Serck de termijn door de aannemer wel degelijk gerespecteerd.


Volgens het Vlaams Belang moet dan ook de maatregel van ambtswege tegen de aannemer NV Serck herroepen worden, meer bepaald het sluiten van een overeenkomst met derden voor rekening van de NV Serck, voor het geheel van de nog uit te voeren opdracht.

Voorstel van Tanguy Veys om in te gaan op de schriftelijke vraag van NV Serck van 5 januari 2009 om gehoord te worden door de provincieraad of door een commissie


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/LF/20274z100210veysvoorstelhorenserck.pdf)


De provincieraad besliste om op de schriftelijke vraag van de NV Serck om gehoord te worden door de provincieraad of door een commissie niet in te gaan en door te verwijzen als klacht naar klachtencoördinator. In een advies van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur omtrent de behandeling van verzoekschriften in het kader van het provinciedecreet stelt deze dat “een bestuur bij het treffen van een beslissing de beginselen van behoorlijk bestuur in acht moet nemen. Zo moet een bestuur zich bijvoorbeeld houden aan het vertrouwensbeginsel en aan het beginsel van de fair play. Het is immers niet de bedoeling dat het recht om verzoekschriften in te dienen wordt uitgehold.”


Het is dan ook logisch dat de provincieraad wel in gaat op het verzoek van de NV Serck om gehoord te worden door de provincieraad of door een commissie.

Voorstel van Tanguy Veys om het reglement inzake de klachtenbehandeling te herwerken


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/PN/20275z100210veysvoorstelklachtenbehandeling.pdf)
Het reglement inzake klachtenbehandeling voorziet geen procedure waarbij men de klachtenambtenaar zelf kan wraken. Het is de klachtenambtenaar die men wil wraken zelf die een advies aan de deputatie schrijft omtrent zijn mogelijke wraking.


Voor het Vlaams Belang is het noodzakelijk dat deze anomalie wordt aangepakt.

Voorstel van Tanguy Veys om de deontologische code van de deputatie te herwerken


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/MQ/20276z100210veysvoorsteldeontologischecodedeputatie.pdf)
Wie klacht wil indienen op basis van de deontologische code van de deputatie tegen de eerste gedeputeerde of tegen de ganse deputatie moet zijn klacht indienen bij diezelfde eerste gedeputeerde en een klacht, ingediend op basis van de deontologische code van de deputatie tegen de voltallige deputatie wordt behandeld door de voltallige deputatie.


Het is duidelijk dat de deputatie niet tegelijk rechter en partij kan zijn. Het Vlaams Belang vraagt dat de deputatie haar huiswerk opnieuw maakt.

Voorstel van Tanguy Veys om opdracht te geven aan de provinciale vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) om gevolg te geven aan de bevindingen van de raad van bestuur van 31 augustus 2009 en om het overleg over de toekomst van de provincies op te starten


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/IY/20277z100210veysvoorstelvvp.pdf)
De Vlaamse overheid is volop plannen aan het smeden inzake de hervorming van de provincies en dit ondermeer inzake de provinciale bevoegdheden, het aantal provincieraadsleden alsook de wijze waarop ze verkozen worden. De Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP), noch de raad van bestuur van de VVP en noch de provinciale vertegenwoordigers in de raad van bestuur plegen enig overleg met de leden van de provincieraad van Oost-Vlaanderen. Evenmin op het recente colloquium van de VVP in Gent was er enige mogelijkheid tot inbreng van de provincieraadsleden.


Het Vlaams Belang eist dat dergelijk overleg wordt opgestart en de provinciale vertegenwoordigers in de VVP hun taak ernstig nemen.

Motie van Tanguy Veys over de afschaffing van de “onderscheidingen in de nationale orden” (Leopoldsorde, Kroonorde en Orde van Leopold II) en de vervanging door “Vlaamse eervolle onderscheidingen”


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/PF/20270z100210veysmotieeretekens.pdf)
Jaarlijks ontvangen tal van politici en ambtenaren onderscheidingen in de nationale orden (Leopoldsorde, Kroonorde en Orde van Leopold II). Het is nochtans een historisch feit dat Leopold II een van de grootste massamoordenaars aller tijden is. Er is ook de negatieve koloniale en feodale connotatie die de nationale orden en ridderorden bezitten en bovendien wordt een misplaatste loyaliteit tegenover het Belgische koningshuis gevraagd aan de dragers van deze orden (De statuten van de Vereniging van de Leopoldsorde stellen dat de vereniging en bijgevolg iedereen die de Leopoldsorde ontvangt, “een onwankelbare trouw aan België en aan de monarchie” belijdt.)


Daarom pleit het Vlaams Belang in een motie aan de Vlaamse en federale regering om de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II af te schaffen en te vervangen door Vlaamse “eervolle onderscheidingen”.

Motie van Tanguy Veys over de federale subsidies voor het gemeentelijk veiligheids- en preventiebeleid


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/SQ/20271z100210veysmotiegemeentelijkveiligheidsenpreventiebeleid.pdf)


Diverse Oost-Vlaamse kleinere gemeenten maken zich zorgen over de federale subsidies die ze al dan niet zullen ontvangen voor hun veiligheids- en preventiebeleid. Het ziet er immers naar uit dat men de oude criteria zal aanhouden voor de toekenning van de nieuwe middelen, waarbij zowat vijf zesde van alle gemeenten uit de boot dreigt te vallen. De verschillen (veel, weinig tot niets) zijn onverklaarbaar. Dezelfde gemeenten zullen dus proportioneel opnieuw dezelfde bedragen ontvangen. En dat terwijl degene die al veel geld hebben gehad, intussen toch resultaat zouden moeten zien van hun acties, waardoor de steun precies naar andere zou moeten gaan.


Daarom vraagt het Vlaams Belang in een motie aan de federale regering dat bij de verdeling van de federale subsidies voor het gemeentelijk veiligheids- en preventiebeleid in de toekomst meer rekening wordt gehouden met de kleinere gemeenten en met die gemeenten die in het verleden weinig tot geen subsidies hebben ontvangen voor hun gemeentelijk veiligheids- en preventiebeleid.


 


 

Naar aanleiding van de provincieraad van woensdag 10 februari ’10 heeft het Vlaams Belang volgende initiatieven genomen: 4 mondelinge vragen, 8 interpellaties, 6 voorstellen en 2 moties. Hier volgt een overzicht en een bondige samenvatting van wat u mag verwachten. De volledige agenda vindt u op http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/provincieraad/agenda/index.cfm?agendaid=2189


Vraag van Tanguy Veys over de publicatie van de verslagen van het vakbondsoverleg op het intranet


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/CK/20278z100210veysvraagverslagenvakbondsoverleg.pdf)


De tijdige verspreiding van de verslagen van het vakbondsoverleg onder het personeel is een blijvend pijnpunt. Het is niet de eerste keer dat (tevergeefs) de achterstand inzake publicatie aan de deputatie wordt gesignaleerd. Het kan niet zijn dat de tijdige publicatie van deze voor het personeel belangrijke verslagen afhangt van tussenkomsten in de provincieraad.


De deputatie moet dan ook zo snel mogelijk de nodige maatregelen nemen om haar engagementen na te komen. Of gaat het hier om een bewuste strategie om het personeel (en de provincieraadsleden) informatie achter te houden of enkel op te zadelen met verouderde informatie (6 maanden na de feiten)?

Vraag van Tanguy Veys over de nieuwe toegankelijkheidsrichtlijnen voor het PAC Het Zuid


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/OD/20279z100210veysvraagtoegankelijkheidsrichtlijnenpac.pdf)
Recent werden nieuwe toegankelijkheidsrichtlijnen voor het Provinciaal Administratief Centrum (PAC) Het Zuid gelanceerd. Deze scherpe veiligheidsmaatregelen zorgen voor een groot ongenoegen onder het aldaar tewerkgestelde personeel.


Wat was de aanleiding? Was het dan vroeger zo onveilig en is het nu wel veilig? En hoe zit het met de veiligheid in de andere provinciale gebouwen; is die daar ook zo lek als een zeef?

Vraag van Tanguy Veys over het Erfgoedcentrum in Ename


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/YH/20280z100210vraagveyserfgoedcentrumename.pdf)


Ondanks het hoge prijskaartje (meer dan 9 miljoen euro) en de vele beloften, staat het Erfgoedcentrum te Ename al vele jaren (sinds 2007) leeg. Het is dan ook belangrijk dat zo snel mogelijk duidelijkheid wordt geschapen omtrent de toekomst van het Erfgoedcentrum en de nodige maatregelen worden genomen opdat het gebouw ook benut wordt. Maar het provinciebestuur en de Vlaamse overheid zijn nog steeds met elkaar aan het kibbelen over wie wat heeft beloofd en wat het gaat kosten.


Wanneer komt hieraan een einde?

Vraag van Tanguy Veys over het tekort aan motorcrossterreinen


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/QY/20282z100210vraagveysmotorcrossterreinen.pdf)


In Nederland zijn er 60 erkende circuits met trainingsmogelijkheden voor motorcrossliefhebbers, in Vlaanderen zijn dat er maar 4 (!). Nochtans had de Vlaamse regering al in 2002 beloofd om minimum 12 terreinen in te planten. De sector van de motorcrossorganisaties zijn dan ook reeds lang vragende partij voor één of meerdere vergunde circuits met trainingsmogelijkheden voor motorcrossliefhebbers in Oost-Vlaanderen. Sinds 2000 heeft de Vlaams overheid het Oost-Vlaamse provinciebestuur belast met de zoektocht naar één of meerdere mogelijke locaties, maar de deputatie slaagt er al jarenlang niet in om ook maar één locatie in Oost-Vlaanderen te .


Het wordt tijd dat de deputatie kleur bekent en er schot in de zaak komt!

Interpellatie van Tanguy Veys over de toespraak van de provinciegriffier op de nieuwjaarsreceptie voor het personeel op 4 januari ‘10


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/SH/20259z100210veysinterpellatienieuwjaarstoespraak.pdf)
Op maandag 4 januari ’10 hield griffier Albert De Smet zijn traditionele nieuwjaarstoespraak op de receptie voor het provinciepersoneel. Het merendeel van zijn onheilspellende toespraak handelde over de dreigende afschaffing van de provincies waarbij hij onder andere verwees naar de evolutie in Wallonië, het Vlaams regeerakkoord en de houding van Vlaamse politieke partijen. Hierbij haalde hij ook uit naar de “vrienden” van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), de centrale diensten van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel en de Vlaamse gedeconcentreerde diensten van ruimtelijke ordening. Enkele citaten: “De grondwetswijziging die de Waalse regeringspartijen zijn overeengekomen houdt voor de Vlaamse provincies een groot gevaar in.” […] “Onze vrienden van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) laten geen kans voorbijgaan om te wijzen op een aantal onduidelijkheden die zij liefst in het nadeel van de provincies uitgelegd willen zien. […] De positieve ingesteldheid en aanpak van de medegebruikers van Vlaamse gemeenschap in het provinciehuis wordt niet altijd gevolgd door hun centrale diensten in Brussel. […] Onze zoektocht naar een centrale campus wordt de deputatie niet geholpen maar eerder tegengewerkt door de Vlaamse gedeconcentreerde diensten van ruimtelijke ordening.”


Is het de taak van de hoogste ambtenaar van provinciepersoneel om onder het personeel aan doemdenken te doen of naar andere besturen uit te vallen? Gebeurt dit allemaal met goedkeuring van de deputatie?

Interpellatie van Marc Joris over de aanpassing n.a.v. het fraudeschandaal bij de Regie der Gebouwen


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/GM/20189z100210jorisinterpellatiefrauderegiegebouwen.pdf)


Bij de Regie der Gebouwen is een uitgebreid netwerk van fraude aan het licht gekomen dat door een samenspel van factoren jarenlang onopgemerkt is gebleven. Volgens het Rekenhof werd zelfs een lijst van de frauderende aannemers verspreid “binnen de Regie der Gebouwen”. Dezelfde factoren en dezelfde juridische zwakheden bestaan ook op provinciaal niveau en als men hier geen lessen uit trekt, zou ook het provinciebestuur met een soortgelijk schandaal geconfronteerd kunnen worden.


Welke lessen trekt de deputatie uit dit schandaal?

Interpellatie van Tanguy Veys over het rapport 2009 van de “Cel administratieve sancties”


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/WQ/20261z100210veysinterpellatiegas.pdf)


Oost-Vlaamse gemeenten die minder dan 30.000 inwoners tellen, hebben de mogelijkheid om provinciale ambtenaren als sanctieambtenaar voor hun gemeente aan te wijzen.


Hoe evalueert de provincie dit systeem, wat zijn de belangrijkste conclusies en leidt deze aanpak tot een daling van de “kleine” criminaliteit (lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, illegaal graffiti spuiten, wildplakken,…)? En wat met de gemeenten die groter zijn dan 30.000 inwoners en ook beroep willen doen op de provincie?

Interpellatie van Steve Herman over het het Autonoom provinciebedrijf Provinciaal Zorgcentrum Lemberge


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/NI/20267z100210hermaninterpellatielemberge.pdf)


Het Autonoom ProvincieBedrijf (APB) Zorgcentrum Lemberge te Merelbeke blijft de verliezen opstapelen. Ook de toekomst ziet er niet rooskleurig uit en van de beloofde 2de pensioenpeiler voor het contractueel personeel komt al helemaal niets in huis.


Zal het provinciebestuur het tij kunnen keren?  Hoet gaat ze dit aanpakken?

Interpellatie van Kristina Colen over het jaagpad langs de Schelde, tussen Zingem en Oudenaarde dat voortaan verboden terrein is voor fietsers


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/RX/20250z100210coleninterpellatiejaagpadoudenaarde.pdf)


Van de brug in Zingem tot Oudenaarde heeft de verantwoordelijke overheidsdienst Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Bovenschelde, op de wegen naar het jaagpad alle verkeer verboden, dus ook voor fietsers. Het jaagpad maakt nochtans deel uit van het fietsroutenetwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen. De dienst Waterwegen en Zeekanaal argumenteert dat het jaagpad in eerste instantie een dienstweg en geen fietspad is.


Kan dat zomaar? Wat gaat de deputatie hier aan doen?

Interpellatie van Annemie Peeters-Muyshondt over de plaatsing van windturbines langsheen de expressweg E34


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/HB/20265z100210peetersinterpellatiewindturbines.pdf)


Het energiebedrijf Electrabel Green Project Flanders had een aanvraag ingediend tot het plaatsen van drie windturbines op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis-Waas, langsheen de expresweg E34. De provinciale milieucommissie gaf echter geen toelating voor deze bouw. Ten zuiden van dezelfde expresweg mag Fortech op grondgebied van Vrasene en Sint-Gillis-Waas wel vier windmolens plaatsen.


Hoe verklaart de deputatie deze tegenstrijdigheid?

Interpellatie van Tanguy Veys over de nieuwbouw PCVO Scheldeland Wetteren, in het bijzonder de klachten van de NV Serck


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/NY/20268z100210veysinterpellatieklachtnvserck.pdf)


De uitvoering van de bouw van een nieuwe vestiging van het Provinciaal Centrum voor Volwassenonderwijs (PCVO) Scheldeland te Wetteren werd in 2006 toegewezen aan de NV Serck uit Melle. De provincie kwam evenwel in een zware juridische strijd met de NV Serck, waarbij nu ook een andere aannemer op kosten van NV Serck de werken uitvoert. De NV Serck houdt echter voet bij stuk dat het alles volgens het boekje heeft gedaan en ook de termijn inzake de realisatie van de werken steeds gerespecteerd heeft, hetgeen door het provinciebestuur nochtans wordt betwist. Intussen is er nu ook een verslag van de gerechtsdeskundige die de stelling van de NV Serck bevestigt, maar het provinciebestuur wil van geen wijken weten. De deputatie wordt nu zelfs beschuldigd van “knevelarij”, het onrechtmatig achterhouden van geld.


Waarom volhardt de deputatie in de boosheid?

Interpellatie van Tanguy Veys over de nieuwbouw PCVO Scheldeland Wetteren, in het bijzonder de maatregel van ambtswege tegen NV Serck


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/YL/20269z100210veysinterpellatiemaatregelambtswegenvserck.pdf)


Naar aanleiding van het juridisch conflict tussen de NV Serck en het provinciebestuur omtrent de nieuwbouw voor PCVO-Scheldeland te Wetteren werd op basis van de deontologische code van de deputatie klacht ingediend tegen de gedeputeerden Hilde Bruggeman, Eddy Couckuyt, Jozef Dauwe, Marc De Buck, Peter Hertog en Alexander Vercamer (machtsmisbruik en overschrijding van bevoegdheden, schuldig verzuim, valsheid in geschrifte, knevelarij, schending grondrechten, schending van de scheiding der machten – voorliegen van de rechtbank en de provincieraad – handelen in willekeur – corruptie, bendevorming), en op basis van de deontologische code voor de provincieraadsleden klacht ingediend tegen de provincieraadsleden Jo De Loor (valsheid in geschrifte, knevelarij, bendevorming) en Ivan Verleyen (machtsmisbruik en overschrijding van bevoegdheden, schuldig verzuim, valsheid in geschrifte, knevelarij, schending grondrechten, bendevorming). Bij de behandeling van deze klacht werd gevraagd om onder andere provincieraadslid Johan Beke, griffier Albert De Smet en bestuursdirecteur Dirk De Muynck te wraken. Op zijn beurt heeft griffier Albert De Smet klacht ingediend wegens laster en eerroof tegen de bestuurder van de NV Serck.


Hoe reageert de deputatie op al deze klachten en wanneer gaat de deputatie zich eens verzoenend opstellen?

Voorstel van Tanguy Veys om het verslag van de 3de commissie van 8 oktober 2008 aan te vullen


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/XP/20272z100210veysvoorstelcommissie3.pdf)


Door een belangrijke verklaring van de advocaat van het provinciebestuur in het dossier van de nieuwbouw voor PCVO-Scheldeland te Wetteren in het officiële verslag van de 3de commissie niet op te nemen, is het officiële verslag geen correcte weergave van de afgelegde verklaringen. Er is nochtans een PV van deze verklaring.


Het Vlaams Belang vraagt dat dit zou rechtgezet worden.

Voorstel van Tanguy Veys om de maatregel van ambtswege tegen NV Serck te herroepen


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/OX/20273z100210veysvoorstelherroepingmaatregelvanambtswege.pdf)
Volgens het verslag van de gerechtsdeskundige omtrent de nieuwbouw voor PCVO-Scheldeland te Wetteren werd tijdens de werken van de NV Serck de termijn door de aannemer wel degelijk gerespecteerd.


Volgens het Vlaams Belang moet dan ook de maatregel van ambtswege tegen de aannemer NV Serck herroepen worden, meer bepaald het sluiten van een overeenkomst met derden voor rekening van de NV Serck, voor het geheel van de nog uit te voeren opdracht.

Voorstel van Tanguy Veys om in te gaan op de schriftelijke vraag van NV Serck van 5 januari 2009 om gehoord te worden door de provincieraad of door een commissie


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/LF/20274z100210veysvoorstelhorenserck.pdf)


De provincieraad besliste om op de schriftelijke vraag van de NV Serck om gehoord te worden door de provincieraad of door een commissie niet in te gaan en door te verwijzen als klacht naar klachtencoördinator. In een advies van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur omtrent de behandeling van verzoekschriften in het kader van het provinciedecreet stelt deze dat “een bestuur bij het treffen van een beslissing de beginselen van behoorlijk bestuur in acht moet nemen. Zo moet een bestuur zich bijvoorbeeld houden aan het vertrouwensbeginsel en aan het beginsel van de fair play. Het is immers niet de bedoeling dat het recht om verzoekschriften in te dienen wordt uitgehold.”


Het is dan ook logisch dat de provincieraad wel in gaat op het verzoek van de NV Serck om gehoord te worden door de provincieraad of door een commissie.

Voorstel van Tanguy Veys om het reglement inzake de klachtenbehandeling te herwerken


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/PN/20275z100210veysvoorstelklachtenbehandeling.pdf)
Het reglement inzake klachtenbehandeling voorziet geen procedure waarbij men de klachtenambtenaar zelf kan wraken. Het is de klachtenambtenaar die men wil wraken zelf die een advies aan de deputatie schrijft omtrent zijn mogelijke wraking.


Voor het Vlaams Belang is het noodzakelijk dat deze anomalie wordt aangepakt.

Voorstel van Tanguy Veys om de deontologische code van de deputatie te herwerken


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/MQ/20276z100210veysvoorsteldeontologischecodedeputatie.pdf)
Wie klacht wil indienen op basis van de deontologische code van de deputatie tegen de eerste gedeputeerde of tegen de ganse deputatie moet zijn klacht indienen bij diezelfde eerste gedeputeerde en een klacht, ingediend op basis van de deontologische code van de deputatie tegen de voltallige deputatie wordt behandeld door de voltallige deputatie.


Het is duidelijk dat de deputatie niet tegelijk rechter en partij kan zijn. Het Vlaams Belang vraagt dat de deputatie haar huiswerk opnieuw maakt.

Voorstel van Tanguy Veys om opdracht te geven aan de provinciale vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) om gevolg te geven aan de bevindingen van de raad van bestuur van 31 augustus 2009 en om het overleg over de toekomst van de provincies op te starten


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/IY/20277z100210veysvoorstelvvp.pdf)
De Vlaamse overheid is volop plannen aan het smeden inzake de hervorming van de provincies en dit ondermeer inzake de provinciale bevoegdheden, het aantal provincieraadsleden alsook de wijze waarop ze verkozen worden. De Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP), noch de raad van bestuur van de VVP en noch de provinciale vertegenwoordigers in de raad van bestuur plegen enig overleg met de leden van de provincieraad van Oost-Vlaanderen. Evenmin op het recente colloquium van de VVP in Gent was er enige mogelijkheid tot inbreng van de provincieraadsleden.


Het Vlaams Belang eist dat dergelijk overleg wordt opgestart en de provinciale vertegenwoordigers in de VVP hun taak ernstig nemen.

Motie van Tanguy Veys over de afschaffing van de “onderscheidingen in de nationale orden” (Leopoldsorde, Kroonorde en Orde van Leopold II) en de vervanging door “Vlaamse eervolle onderscheidingen”


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/PF/20270z100210veysmotieeretekens.pdf)
Jaarlijks ontvangen tal van politici en ambtenaren onderscheidingen in de nationale orden (Leopoldsorde, Kroonorde en Orde van Leopold II). Het is nochtans een historisch feit dat Leopold II een van de grootste massamoordenaars aller tijden is. Er is ook de negatieve koloniale en feodale connotatie die de nationale orden en ridderorden bezitten en bovendien wordt een misplaatste loyaliteit tegenover het Belgische koningshuis gevraagd aan de dragers van deze orden (De statuten van de Vereniging van de Leopoldsorde stellen dat de vereniging en bijgevolg iedereen die de Leopoldsorde ontvangt, “een onwankelbare trouw aan België en aan de monarchie” belijdt.)


Daarom pleit het Vlaams Belang in een motie aan de Vlaamse en federale regering om de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II af te schaffen en te vervangen door Vlaamse “eervolle onderscheidingen”.

Motie van Tanguy Veys over de federale subsidies voor het gemeentelijk veiligheids- en preventiebeleid


(http://www.oost-vlaanderen.be/documents/SQ/20271z100210veysmotiegemeentelijkveiligheidsenpreventiebeleid.pdf)


Diverse Oost-Vlaamse kleinere gemeenten maken zich zorgen over de federale subsidies die ze al dan niet zullen ontvangen voor hun veiligheids- en preventiebeleid. Het ziet er immers naar uit dat men de oude criteria zal aanhouden voor de toekenning van de nieuwe middelen, waarbij zowat vijf zesde van alle gemeenten uit de boot dreigt te vallen. De verschillen (veel, weinig tot niets) zijn onverklaarbaar. Dezelfde gemeenten zullen dus proportioneel opnieuw dezelfde bedragen ontvangen. En dat terwijl degene die al veel geld hebben gehad, intussen toch resultaat zouden moeten zien van hun acties, waardoor de steun precies naar andere zou moeten gaan.


Daarom vraagt het Vlaams Belang in een motie aan de federale regering dat bij de verdeling van de federale subsidies voor het gemeentelijk veiligheids- en preventiebeleid in de toekomst meer rekening wordt gehouden met de kleinere gemeenten en met die gemeenten die in het verleden weinig tot geen subsidies hebben ontvangen voor hun gemeentelijk veiligheids- en preventiebeleid.


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...