Gentse burgemeester intimideert wie de Islamisering van Gent aanklaagt

Op vrijdag 3 juni 2011 hing, wellicht in het kader van de voetbalwedstrijd België-Turkije, een Turkse vlag in de klokkentoren van de Sint-Jozefskerk in de Gentse Wondelgemstraat. Volksvertegenwoordiger Tanguy Veys was die dag zelf ter plekke gegaan om zich hiervan te vergewissen en maakte ondermeer  via http://www.tanguyveys.com/4/36  zijn ongenoegen hierover kenbaar. In datzelfde artikel wees hij bovendien op diverse andere voorbeelden van sluipende Islamisering van Gent.  Het was evenwel niet verwonderlijk dat dit vlagincident door de Gentse pers (bewust of misschien op last van de burgemeester) werd verzwegen en toen een dag later de vlag op last van de parochiepastoor werd verwijderd ging iedereen opnieuw over tot de orde van de dag.

Iedereen? Sommigen evenwel hadden de tekst op de webstek van Tanguy Veys ontvangen en stuurden die instemmend naar een of meerdere adressen door, maar blijkbaar ook naar Gents sp.a-burgemeester Daniël Termont…

Diezelfde Daniël Termont vond het blijkbaar echter nodig om in een intimiderende e-mail (zie bijlage) te reageren aan diegenen die het gedurfd hadden de tekst door te sturen en zelfs aan diegenen die enkel als geadresseerde opgegeven stonden, behalve opvallend genoeg niet aan de auteur in kwestie, volksvertegenwoordiger Tanguy Veys.  In zijn bewuste dreigmail schuwt Termont er niet voor om de opsteller en de verspreiders van het bericht te betichten van “het aanzetten tot haat, geweld en discriminatie jegens een groep, gemeenschap of de leden ervan op basis van hun nationale of etnische afstamming (art 20 van de wet van 30 juli 1981 ter bestraffing van door racisme en xenofobie ingegeven daden, gewijzigd door de wet van 10 mei 2007) en op basis van geloof of levensbeschouwing (art 22 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie)”, of om leugens te gebruiken. Zo stelt Termont dat het zogenaamde “Talibanzwemmen”, aparte zwemuren voor moslima’s in het zwembad van Sint-Amandsberg, niet waar zou zijn en dat de Turkse vlag al verwijderd werd toen de mail werd opgesteld.

Doel van dit alles is natuurlijk door leugens en intimidatie enerzijds de feiten (in dit geval de verdere Islamisering van Gent) de kop in te drukken en anderzijds diegene die de euvele moed hebben om dergelijke wantoestanden in Gent aan te klagen het zwijgen op te leggen.

Als burgemeester Termont dan ook van oordeel is dat de tekst van volksvertegenwoordiger Tanguy Veys in strijd is met de racisme- en discriminatiewet, dat hij dan ook maar eens de daad bij het woord voegt en ook effectief klacht indient tegen de gewraakte tekst.

Anders is eens te meer bewezen dat Daniël Termont niet meer dan een rode dictatoriale en censurerende windbuil is, die, in plaats van anderen de les te spellen inzake strijdigheden met wetten, beter zelf de wet zou respecteren wanneer hij bijvoorbeeld na een ongeval geen alcoholproef moet afleggen…

Tanguy Veys
Lid Kamer van Volksvertegenwoordigers

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...