Geen Turks in Gentse scholen!

Het Vlaams Belang verneemt met verontwaardiging dat schepen voor Onderwijs Rudy Coddens besloten heeft een deel van de 67.000.000 euro die hij in onderwijs mag investeren, zal gebruiken om in een aantal Gentse kleuterscholen Turkse lessen in te richten.

Het Vlaams Belang protesteert hiertegen met klem. Het staat immers vast dat de lessen in het Turks de integratie van allochtone kleuters en hun gezin ernstig zal afremmen. Iedereen is er bovendien van overtuigd dat de gemakkelijkste en beste methode om kleuters een taal aan te leren er in bestaat hen volledig in een taalbad onder te dompelen.

Men kan zich ook ernstige vragen stellen met betrekking tot de pedagogische waarde van het project. Vlaanderen heeft bovendien tot het begin van de jaren ’60 nefaste ervaringen gehad met een vorm van tweetalig onderwijs in een aantal taalgrensgemeenten. Dit tweetalig onderwijs werd trouwens om pedagogische redenen afgevoerd.

Niet in het minst verwijzen wij bovendien naar de wet van 30 juli 1963 houdende de taalregeling in het onderwijs. Deze bepaalt immers uitdrukkelijk dat de onderwijstaal het Nederlands is in het Nederlandse taalgebied (art. 4). Deze wet geldt voor alle officiële inrichtingen (scholen) voor kleuter-, lager, middelbaar, normaal, technisch, kunst- of buitengewoon onderwijs en dezelfde door het Rijk gesubsidieerde of erkende vrije inrichtingen (art. 1).

Men moet daarnaast beseffen dat de overgrote meerderheid van de Vlaamse kleuterleiders en –leidsters de Turkse taal niet machtig is. Deze maatregel komt er dus op neer dat het allochtoon onderwijzend personeel bevoordeeld wordt, en dit in een maatschappij die zich steeds meer op de principes van de non-discriminatie beroept.
Ook stelt zich de vraag op welke wijze kan nagegaan worden of de betreffende personeelsleden wel pedagogisch bevoegd zijn om onderwijs in het Turks te verstrekken. Het aanleren van de Turkse taal is vooralsnog niet opgenomen in het leerprogramma van de pedagogische opleidingen.

Tenslotte vraagt het Vlaams Belang zich af of het de bedoeling is in Gent later ook onderwijs in nog andere vreemde talen in te richten.

Gemeenteraadslid Wis Versyp zal dan ook in de eerstvolgende vergadering van de Commissie Onderwijs van de Gentse gemeenteraad schepen Coddens over dit project aan de tand voelen.
Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn zal in het Vlaams Parlement minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke interpelleren, want ook deze laatste staat blijkbaar kritisch tegenover dit Gents project.

Francis Van den Eynde
Voorzitter van de Gentse Vlaams-Belanggemeenteraadsfractie

In bijlage vindt u de berichtgeving die in de media verscheen omtrent dit onderwerp.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...