Eerste gedeputeerde voert politieke propaganda op kosten van Oost-Vlaamse belastingbetaler

Minister geeft na klacht Vlaams Belang gelijk
Tanguy Veys: ‘CD&V’er Vercamer moet ook kosten terugbetalen aan provincie’
Minister tikt Vercamer op de vingers

De Oost-Vlaamse deputatie besliste in 2008, op vraag van en na overleg met CD&V-gedeputeerde Alexander Vercamer, om per gedeputeerde een folder te maken waarin hij/zij de krachtlijnen van het beleid zou uiteenzetten. De folders werden intern geschreven en vormgegeven, en nadien extern gedrukt en intussen werden voor elke gedeputeerde zo al diverse versies van dergelijke folders verspreid.

Hierbij viel elke keer bij de folder van gedeputeerde Alexander Vercamerop dat hij als enige gedeputeerde in alle versies ook melding maakte van zijn zitdagen als politiek mandataris voor de CD&V (zie bijlage).  Door dit op te nemen in een publicatie, die in opdracht van het provinciebestuur intern werd geschreven en vormgegeven, en ook op kosten van het provinciebestuur werd gedrukt en wordt verspreid, wordt bij de ontvanger de indruk gewekt dat het de provincie Oost-Vlaanderen is die deze zitdagen organiseert en dat gedeputeerde Vercamer deze zitdagen houdt in opdracht van het provinciebestuur.  Niets is minder waar.  Daarenboven vinden deze zitdagen plaats in lokalen van de Christelijke Mutualiteit (CM) en het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), die men allerminst politiek neutraal kan noemen, integendeel!

Op de provincieraadhad daarom toenmalig Vlaams-Belangfractievoorzitter Tanguy Veys een interpellatie en voorstelingediend waarbij 1) de provincieraad zijn afkeuring uitsprak over de handelswijze van Vercamer, 2) Vercamer verplicht werd de kosten van de diverse versies van zijn folder (opmaak, druk, verspreiding) terug te betalen en 3) in de deontologische code van de provincieraad opgenomen werd dat in geen enkele publicatie van het provinciebestuur de zitdagen van politici mochten vermeld worden.

Een briesende gedeputeerde Vercamer, die naar eigen zeggen “de fase van de kwaadheid en de ingehouden woede reeds voorbij was”, sprak van “sfeerschepping, op-de-man-spelen en goedkoop populisme”, en stelde dat het propageren van zijn partijpolitiek dienstbetoon op kosten van de provincie “niet onderworpen was aan wettelijke regels en behoorde tot de appreciatiebevoegdheid van de mandataris”. Hij ging zelfs in de tegenaanval door te verwijten dat “Veys de democratie misbruikte en praktijken hanteerde van vóór 1945”… Klik hiervoor het woordelijke verslag.

De voorstellen van het Vlaams Belang werden dan ook zonder verpinken door de zoals steeds lethargische CD&V-Open VLD-sp.a-meerderheid weggestemd.  In de wandelgangen werd bovendien nadien vernomen dat gedeputeerde Vercamer het initiatief van Tanguy Veys persoonlijk bijzonder kwalijk nam en tot op vandaag daarom nog steeds alle contact met Veys mijdt.

Tanguy Veys op zijn beurt diende klachtin tegen de folder van Vercamer bij de toezichthoudende overheid; Geert Bourgeois als Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur. Minister Bourgeois heeft in antwoord op de klacht een briefgestuurd aan de Oost-Vlaamse deputatie waarin het Vlaams Belang gelijk geeft en hij de deputatie terechtwijst: “de beleidsfolder van gedeputeerde Vercamer is niet conform met de omzendbrief BA 2006/02 die bepaalt dat de provinciale  informatiekanalen die ten laste zijn van de provinciale  begroting de nodige kiesheid aan de dag moeten leggen. De provinciale  informatiekanalen hebben tot doel de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de organisatie en de werking van de diensten en over de provinciale  activiteiten. Het zijn officiële publicaties van de overheid en niet van een zittende meerderheid. Dergelijke publicaties (brochures) kunnen dan ook niet politiek gekleurd zijn. Bij officiële overheidsinformatie moet elke schijn van partijdigheid worden geweerd. Het vermelden door een gedeputeerde van zijn zitdagen als CD&V-mandataris in de lokalen van het ACV en de CM, is geen onafhankelijke redactionele bijdrage.”  Hij vraagt de deputatie dan ook “om in de toekomst nauwlettender toe te zien op de naleving van de voormelde omzendbrief”.  Bovendien stuurt hij dossier door naar het Rekenhof, dat toeziet op de provinciale uitgaven.

Het Vlaams Belang is blij met de reactie en het standpunt van minister Bourgeois.  “Na 2 jaar krijg ik alsnog gelijk en wordt een einde gemaakt aan de partijpolitieke propaganda van CD&V-gedeputeerde Alexander Vercamer op kosten van de Oost-Vlaamse belastingbetaler.  Nu moet ook door Vercamer werk gemaakt worden van de terugbetaling van de gemaakte kosten voor alle versies”, besluit Tanguy Veys.  Het Vlaams Belang zal dan ook op initiatief van huidig fractievoorzitter Marc Joris bovenvermeld voorstel opnieuw indienen, dat vorig jaar nog door de provincieraad werd afgeschoten.

Alexander Vercamer zelf, die sinds 10 september ’10 op de hoogte is van het standpunt van minister Bourgeois, is hardleers en heeft in ieder geval nog niet gereageerd, want zijn dienstbetoon wordt in de kwestieuze folder vandaag nog steeds gepropageerd op de provinciale webstek
Regageren kan op http://www.facebook.com/note.php?note_id=443667028128Met vriendelijke groet,

Tanguy Veys
Lid Kamer van Volksvertegenwoordigers

In de media verscheen hierover het volgende:

Minister tikt gedeputeerde op de vingers over informatiefolder
Alexander Vercamer (CD&V) moet als gedeputeerde in provinciale brochures politiek gekleurde informatie vermijden.

GENT

Minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) tikt Oost-Vlaams gedeputeerde Alexander Vercamer op de vingers omdat die in een officiële publicatie zijn zitdagen als CD&V-mandataris en de lokalen van het ACV en de CM vermeldde.

Tanguy Veys (Vlaams Belang) stapte naar de minister toen hij na een interpellatie op de provincieraad bot ving. In 2008 besliste de deputatie om per gedeputeerde een folder te maken waarin de krachtlijnen van het beleid worden uiteengezet. Als enige gedeputeerde vermeldde Vercamer zijn zitdagen als politiek mandataris voor de CD&V in de lokalen van het ziekenfonds CM en de vakbond ACV.

De minister wijst er in een schrijven aan de gedeputeerde op dat bij officiële overheidsinformatie elke schijn van partijdigheid moet worden geweerd. ‘Het zijn officiële publicaties van de overheid en niet van een zittende meerderheid. Dergelijke publicaties mogen dus niet politiek gekleurd zijn. Het vermelden door een gedeputeerde van zijn zitdagen als CD&V-mandataris bij het ACV en de CM, lijkt me geen onafhankelijke redactionele bijdrage’, zegt Bourgeois. Hij nodigt de deputatie uit nauwlettender toe te zien op de naleving van een rondzendbrief over provinciale informatiekanalen. (belga)
De Standaard / Oost-Vlaanderen, 15 september 2010

Minister tikt Vercamer op de vingers

CD&V-gedeputeerde Alexander Vercamer is door minister Geert Bourgeois op de vingers getikt. Vercamer heeft geld van de provincie Oost-Vlaanderen gebruikt om informatie over zijn zitdagen te verspreiden.

Vercamer vermeldde de data in een folder waarin hij de burger moet informeren over zijn beleid. De aanmaak van de folder heeft 266 euro gekost, betaald door de provincie. Provincieraadslid Tanguy Veys van Vlaamse Belang vindt dit niet kunnen en diende klacht in.

“De folder van Vercamer geeft de indruk dat zijn zitdagen georganiseerd worden door de provincie. Bovendien vinden ze plaats in de gebouwen van de Christelijke Mutualiteit en het ACV, beiden kunnen bezwaarlijk een neutrale omgeving genoemd worden”, zegt Tanguy Veys, provincieraadslid voor Vlaams Belang. “Ik wil dat de provincieraad zijn afkeuring uitspreekt over de handelswijze van Vercamer, hij verplicht wordt de kosten van zijn folder terug te betalen aan de provincie en dat in de deontologische code opgenomen wordt dat in geen enkele publicatie van het provinciebestuur de zitdagen van politici mogen vermeld worden.”

De provincieraad stemde die voorstellen van Veys weg en dus diende hij klacht in bij Geert Bourgeois, Vlaams minister voor Binnenlands bestuur. Die gaf Veys gelijk, maar zei alleen dat zoiets in de toekomst vermeden moet worden.(SLG/JCG)
Het Laatste Nieuws / Gent-Wetteren-Lochristi, 15 september 2010

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...