Een volksverhuizing uit Bulgarije

De voorbije jaren verhuisden er duizenden Oost- en Midden-Europese burgers naar Gent. Toen Bulgarije in 2007 lid werd van de Europese Unie kwam er uit dat land een ware volksverhuizing op gang. Gent kon het niet meer aan en overal gingen alarmbellen af. De stad was vol.

Te veel mensen waren in te korte tijd naar Gent gekomen. Dat woog op de huisvesting en op het samenleven. Huisjesmelkers en andere malafide personen zagen hun kans schoon.

Turks

De grootste groep vormen de Bulgaren die met tienduizend of meer in onze stad leven. Daar is een grote groep Roma bij. Op afstand volgen de Slowaken (ongeveer 2.000) en de Polen (ongeveer 1.100). Veel Bulgaren horen tot de Turkssprekende minderheid in Bulgarije. De grote Turkse gemeenschap in Gent verklaart hun keuze.

Veel van die nieuwkomers kwamen in buurten in de fameuze negentiende-eeuwse gordel terecht. Daar vonden ze nog kieren in de woningmarkt en gingen ze soms met twintig in een huis samenhokken. Het gevolg was problemen van overlast, nachtlawaai en sluikstorten. De arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren blijft tot eind 2013 beperkt toegankelijk. Zij kunnen slechts op twee manieren werken: als zelfstandige of met een arbeidskaart B voor specifieke knelpuntberoepen. Het is vaak wroeten in goedkope nepstatuten en tegen hongerlonen. Vanaf 2014 worden Bulgaren vrijgesteld van het hebben van een arbeidskaart.

Melk en honing

Uit een onderzoek van onze krant bleek dat nogal wat Gentenaars de massale instroom van Oost-Europeanen van de voorbije jaren in 2011 als het belangrijkste probleem in de stad zagen. In die maanden werd het Gentse OCMW door de politieke oppositie bestookt en omschreven als 'een OCMW van melk en honing'. Burgemeester Daniël Termont stelde een fors plan voor vijf probleemwijken voor. Diverse acties van gerecht en politie tegen mensenhandel, schijnzelfstandigen en nepfirma's, prostitutie en criminaliteit volgden. Een team van tien mensen spitst zich sinds 2011 toe op de Bulgaarse problematiek. Bulgaarse politiemensen kwamen een maand meedraaien, spoorden misdadigers op en brachten ernstige sociale uitbuiting aan het licht. Sinds kort zijn er ook zes stewards.

Aantal leeflonen gehalveerd

Een dik jaar later is het aantal leefloners onder de Bulgaren gehalveerd. Minder dan vijf procent van de Bulgaren krijgt nog een leefloon. Sinds eind 2010 komen er fors minder Oost-Europeanen aankloppen. Af en toe, zoals onlangs op de Muide, doen er zich scherpe samenlevingsproblemen voor met Roma, maar de meeste nieuwkomers zijn niet van plan om terug te keren.

Alleen het Vlaams Belang wil de Roma onmiddellijk buiten zetten. De meeste partijen hebben het over rechten en plichten. Nieuwkomers vlugger laten participeren, wordt de uitdaging zodat de harmonie in een almaar kleurrijker Gent niet verloren gaat. Politici moeten niemand iets wijsmaken. Dat het een werk van vallen en opstaan wordt, staat buiten kijf. (kvk)
Het Nieuwsblad, aan Gent gebonden

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...