Deputatie zet Provincieraad buitenspel

Groen licht voor volledige verhuis provinciale diensten naar site aan Henleykaai
Prijskaartje megalomaan bouwproject: 105 miljoen euro

Tijdens de provincieraad van woensdag 17 juni ’09 heeft de Vlaams-Belangfractie fel geprotesteerd tegen het feit dat de deputatie al bijna een jaar plannen ontwikkelt en beslissingen neemt voor een centralisatie van de provinciale diensten op een nog te bouwen locatie, zonder dat op enige manier de provincieraad daarover wordt geïnformeerd of kans op inspraak heeft.

De deputatie stemde al op 14 augustus ’08  in met de principebeslissing omtrent de centralisatie van de provinciale administratieve diensten, op dit moment in Gent gevestigd in 9 verschillende gebouwen.  De kostenraming voor realisatie van een gebouw van 36.000 m², inclusief studiekosten, grond en inrichting bedraagt circa 105 miljoen euro. De verkoop van het huidig provinciaal patrimonium in Gent werd hierbij geraamd op 70 miljoen  euro.  In eerste instantie viel het oog van de deputatie op een huisvesting binnen het  project “Gent Sint-Pieters”.  Een definitieve beslissing zou eind 2008 worden genomen.  Bij die beslissing van 14 augustus 2008 werd ook afgesproken dit ter kennisgeving zou meegedeeld worden op de eerstvolgende provincieraad van 3 september ’08.  Dit is nooit gebeurd!

Op 14 mei ’09 stemde deputatie in, na overleg met diverse instanties (zowel intern, als met de stad Gent,…), om uiteindelijk de centralisatie van de provinciale diensten in één provinciale campus POV op een nieuw te bouwen site aan de Henleykaai te realiseren, waarbij het ontwerp alleen al 125.000 euro zou kosten.  Hierbij werd ook beslist dit ter kennisgeving zou meegedeeld worden op de eerstvolgende provincieraad van 17 juni ’09.  Ook dit is evenmin gebeurd!

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat hiermee de provincieraad al bijna een jaar lang door de deputatie buiten spel wordt gezet en op deze wijze de provincieraad op geen enkele manier wordt geïnformeerd over de megalomane bouwplannen van de deputatie, laat staan dat ze enige kans tot inspraak heeft.

In deze tijden van financiële crisis, waarbij de deputatie jaar na jaar de provinciebelastingen verhoogt, terwijl jarenlang verschillende provinciale gebouwen staan te verkommeren, getuigt dit optreden van de deputatie van een bijzonder groot misprijzen voor de werking van en de democratische controle door de provincieraad.

Het Vlaams Belang zal dan ook tijdens de provincieraad van 8 juli ’09 de deputatie hieromtrent interpelleren.

Tanguy Veys
Provincieraadslid – fractievoorzitter Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...