Belgische repressie tegen Vlaamse autobestuurder

Schouppe: ‘Tot 13.750 boete voor wie VL-klever op nummerplaat plakt’
Vlaams Belang roept op om nu meer dan ooit de zelfklever te aan te brengen


In België werd vanaf 16 november ‘10 de Europese nummerplaat (kentekenplaat) voor nieuwe voertuigen verplicht. Op deze nieuwe nummerplaat wordt het witte “B”-kenteken afgedrukt op een blauw veld met (gele) Europese sterrenkrans. Vorig jaar probeerde Staatssecretaris voor Mobiliteit, Etienne Schouppe (CD&V) voor de cijfer- en lettergegevens de traditionele rood-wit-combinatie te vervangen door zwarte letters op een gele achtergrond. Maar die ‘Vlaamse’ kleurencombinatie botste op verzet bij enkele Franstalige regeringsleden. Zij hielden vast aan de bestaande rood-wit-combinatie. Het Vlaams Belang legde zich nochtans niet neer bij het bereikte “Belgisch” compromis en stelt op initiatief van Vlaams Volksvertegenwoordiger Filip Dewinter sinds enkele maanden tienduizenden gelijkvormige “VL”-kentekens gratis ter beschikking van de Vlamingen (zie foto).

Dit tot groot ongenoegen van bijvoorbeeld sp.a’er Dirk Van der Maelen die vandaag in de Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven aan Schouppe vroeg om op te treden tegen deze nochtans erg succesvolle actie van het Vlaams Belang, op basis van het KB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, dat stelt dat een voertuig slechts in het verkeer mag worden gebracht als het ingeschreven is en de nummerplaat draagt die bij de inschrijving werd toegekend (dus met het “B”-landkenteken).

In zijn antwoord stelde de Staatssecretaris (zie onderaan voor het woordelijk verslag) “dat deze VL-klever aanbrengen op het B-kenteken op de nummerplaat, wel degelijk in strijd is met de wet, dat deze overtreding kan vastgesteld worden door de politie of tijdens de autokeuring en dat dergelijke overtreding bestraft wordt met een boete van 55 euro tot 13.750 euro.”  In een reactie stelde Volksvertegenwoordiger Tanguy Veys namens het Vlaams Belang in de betrokken commissie het standpunt van de Staatssecretaris sterk aan de kaak en  wees er bovendien op “dat het aanbrengen van deze VL-klever geen malafide of frauduleuze bedoelingen heeft, dat dergelijk gebruik niet alleen in Vlaanderen maar ook in andere Europese regio’s (Schotland, Bretagne, Catalonië, …) ingeburgerd is” en vroeg hij zich af “of Van der Maelen ook zou protesteren wanneer naar Frans voorbeeld Islamitische kentekens op de nummerplaat in België zouden opduiken (zie foto)…” 

Alhoewel in Vlaanderen de voorbije jaren al tal van Vlamingen hun Vlaming-zijn beklemtoonden via het aanbrengen van een VL-kenteken naast hun nummerplaat en dit ter vervanging van het  “B”-landkenteken, werd hier nooit tegen opgetreden. Blijkbaar wil de overheid op vraag van sp.a nu plotseling een heksenjacht organiseren tegen iedereen die met een VL-kenteken rondrijdt!

Het Vlaams Belang laat zich in ieder geval niet intimideren en roept de Vlamingen meer dan ooit op om het VL-kenteken aan te brengen op de (oude) niet-Europese en nieuwe Europese nummerplaten!

Filip Dewinter
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Tanguy Veys
Volksvertegenwoordiger


http://www.dekamer.be/doc/CCRI/html/53/ic224x.html


Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van dinsdag 10
mei 2011

Samengevoegde vragen van

– de heer Dirk Van der Maelen aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over “de Europese nummerplaat” (nr. 3400)
– de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over “het gebruik van het landkenteken naast de Europese nummerplaat” (nr. 3516)

11.01 Dirk Van der Maelen (sp.a): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, op de nieuwe Europese nummerplaat blijft de bestaande rood-witcombinatie behouden en staat naast de cijfer- en lettergegevens het witte B-landkenteken afgedrukt op een blauw veld met Europese sterrenkrans.

Het Vlaams Belang kan onder andere de kleurcombinatie niet smaken. Deze partij heeft besloten zich hierbij niet neer te leggen en stelt daarom massaal gelijkvormige VL-kentekens ter beschikking.

Op 26 januari bracht Vlaams Belang-fractieleider Filip Dewinter voor de hoofdingang van het Vlaams Parlement symbolisch de eerste VL-nummerplaat aan op een wagen. Ik citeer hem: “De B moet vervangen worden door de VL, letterlijk en figuurlijk”.

Dewinters partij roept intussen op om actie te ondernemen. De partij verspreidt massaal VL-kentekens met de bedoeling deze sticker over het B-landkenteken van de wagen of motorfiets aan te brengen.

Ik verneem van verschillende bronnen dat deze actie mogelijks indruist tegen artikel 2, § 1 en artikel 21 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001.

Mijnheer de staatssecretaris, ik wil u daarom twee vragen stellen. Klopt dit? Welke reactie mag ik van u verwachten in geval van juridische incompatibiliteit tussen de actie van het Vlaams Belang en deze regelgeving?

11.02 Tanguy Veys (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, na wat men noemt een grondige studie omtrent de kleuren voor de nieuwe Europese nummerplaat, is gebleken dat men oorspronkelijk zou werken met zwarte letters op een gele achtergrond, omdat die vanuit veiligheidsoogpunt de beste keuze waren. Natuurlijk, zwarte letters op een gele achtergrond, zorgde voor de nodige ergernis vanuit Franstalige hoek in ons land tegen deze Vlaamse kleuren. Vandaar dat u als staatssecretaris bij wijze van typisch Belgisch compromis en in een periode van lopende zaken er gebruik van heeft gemaakt een voorstel uit te werken waarbij de geelzwarte nummerplaat zou worden voorzien van een rood randje. Zelfs dat Belgisch compromis stuitte op een Franstalig “non”. Daardoor werd na 2 jaar discussie en 2 dagen onderhandelen beslist om terug te grijpen naar de huidige “Belgische” nummerplaat: robijnrode letters op een witte achtergrond.

Collega Van der Maelen heeft er al naar verwezen dat talrijke Vlamingen iets doen wat als gebruik ook in het buitenland hier en daar is ingeburgerd. Ik verwijs naar Schotland, Bretagne, Catalonië en dies meer. In plaats van de B brengen zij een kleine sticker aan en vervangen de B door een VL. Mijnheer de staatssecretaris, ik heb de moeite gedaan mijn P-plaat eens mee te brengen. Dit is dus de plaat van een van die vele criminelen wellicht volgens de heer Van der Maelen. Nu moet u mij eens uitleggen hoe door daar een stickertje aan te brengen, men controles kan omzeilen, dat de nummerplaat niet meer leesbaar zou zijn, dat de cijfers kunnen veranderd worden, dat men probeert te ontsnappen aan allerlei onderzoekspogingen van de politiediensten. Ik vermoed dat u dit wellicht zult kunnen toelichten.

Mijnheer de staatssecretaris, ik denk dat u samen met mij kunt getuigen dat het aanbrengen van deze sticker geen malafide of frauduleuze bedoelingen betreft of de leesbaarheid en controle van de nummerplaat wil schaden. Tenzij u van oordeel bent dat dit wel zo is, had ik graag vernomen wat uw bezwaren zijn tegen het aanbrengen van een stickertje en of dit in strijd zou zijn met het KB van 20 juli 2010.

Ten tweede, als u van oordeel bent dat dit niet schaadt, wil ik toch vragen dat uw KB verfijnd zou worden zodat het kan toegepast worden, tenzij u er vanuit een Belgicistisch gevoel enorm belang aan hecht dat die B zeker in stand wordt gehouden, zodat na het koningshuis in feite de nummerplaat nog het enige is wat ons land samenhoudt. Ik had graag vernomen of er in het verleden reeds werd opgetreden. Toen ging het weliswaar niet om de nummerplaat maar om de typische B werd hier en daar wel eens vervangen door VL. Fanatieke bezoekers aan Bretagne en dergelijke lieten de B ook wel eens vervangen door andere regionale kentekens. Hoe werd daar toen tegen opgetreden? Zijn daar eventuele cijfers van? Men kan evengoed opgetreden hebben tegen mensen die vanuit het buitenland onbewust naar hier kwamen en blijkbaar in strijd waren met de regelgeving. Is de staatssecretaris van oordeel dat er strenger moet worden opgetreden? Zult u ook strenger optreden? Ik heb al een paar keer in de cel gezeten, weliswaar nooit voor langere perioden, ik meen maximaal twaalf uur. Als er iets is waar ik zeker in de toekomst wel voor in de cel wil zitten, is het omdat ik met mogelijks de verkeerde nummerplaat zou rondsnorren. Ik had dan ook graag vernomen hoe u zult optreden. Tot slot, hebt u weet van hoe er in andere landen wordt gereageerd op een dergelijk, soms folkloristisch of politiek geïnspireerd, gebruik dat zeker niet frauduleus of malafide is?

De voorzitter: Mijnheer Veys, eerst brengt u beeldmateriaal en nu bewijsmateriaal. Ik hoop dat dit niet gaat blijven duren.

11.03 Staatssecretaris Etienne Schouppe: Heren, het is overduidelijk dat zowel de originele kentekenplaat als de reproductie ervan moeten voldoen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. Artikel 21 van dit besluit beschrijft de modellen van de verschillende soorten kentekenplaten terwijl de technische details zijn vastgesteld bij ministerieel besluit. De blauwe strook op de plaat met het symbool van Europa en daaronder de letter B van België maakt integraal deel uit van het model van de nieuwe Europese kentekenplaat die werd vastgelegd in artikel 21 van het koninklijk besluit. Wanneer men die blauwe strook overkleeft en de B vervangt door een ander opschrift overtreedt men bijgevolg in principe het artikel 21 van het koninklijk besluit. De overtredingen van het KB betreffende de inschrijving van de voertuigen wordt bestraft met een geldboete van 55 euro tot 13.750 euro. Het bedrag van de onmiddellijke inning bedraagt evenwel 50 euro.

De vaststelling van een niet-conforme kentekenplaat kan op twee manieren gebeuren: hetzij door de politie, hetzij door de autokeuring. Bij een al dan niet gerichte politiecontrole kan de politie onmiddellijk proces-verbaal opstellen of een proces-verbaal van gecontroleerde waarschuwing geven waarbij de betrokkene zich binnen korte termijn bij de politie moet aanbieden om te laten zien dat zijn kentekenplaat opnieuw conform is.

Bij de autokeuring wordt eveneens nagegaan of de kentekenplaat voldoet aan de vereisten van de reglementering. Wanneer de plaat niet reglementair is, wordt er een geldigheid gegeven van 3 maanden. Dit wil zeggen dat men binnen de 3 maanden terug naar de keuring moet komen.

Een aanpassing van bedoeld koninklijk besluit, of een verstrenging van de geldende reglementering en beboeting, lijkt mij, rekening houdend met de voormelde controles en gevolgen, evenwel niet noodzakelijk.

Het verdrag inzake het wegverkeer van 8 november 1968, met name het artikel 37, bepaalt dat op elk voertuig, dat deelneemt aan het internationaal verkeer, aan de achterzijde, behalve het kenteken eveneens het onderscheidingsteken van de staat waarin het is ingeschreven, moet zijn aangebracht. Hoe de controle en de eventuele beboeting precies gebeurt in de andere lidstaten is mij niet duidelijk want niet-eenvormig.

Tot zover, mevrouw de voorzitter, mijn antwoord op de vragen van de heren Veys en Van der Maelen.

11.04 Dirk Van der Maelen (sp.a): Mevrouw de voorzitter, ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoord waaruit eigenlijk maar een conclusie mogelijk is, namelijk dat de actie die door het Vlaams Belang ter zake wordt gevoerd tegen de regelgeving ingaat. Trouwens, zij geven dit zelf toe. Zij hebben reeds een wetsvoorstel ingediend waarbij zij de regelgeving willen veranderen zodat hun actie niet meer strijdig is met de Belgische regelgeving.

Ik denk dat wij van het Vlaams Belang moeten verwachten dat zij hun excuses aanbieden aan de bevolking. Zij hebben hen aangespoord om onwettelijke daden te stellen. Mochten zij het woord excuses niet uit hun mond krijgen dan vind ik dat zij zouden moeten aanbieden om elke boete, die door een Belgische gebruiker van een wagen werd opgelopen, te vergoeden door het Vlaams Belang. Ik vind dat dit het minste is wat zij kunnen doen.

Zij kunnen uiteraard ook kiezen om te stoppen met die actie. Collega Veys, ik heb van bij het begin gezegd dat ik er geen probleem mee heb dat een Vlaming op zijn wagen links, recht of onder het B-teken een Vlaams kenteken kleeft. U hebt echter zelf uw fout al toegegeven door de indiening van uw wetsvoorstel. Stop dan ook met het uitnodigen van de Belgen om onwettige daden te stellen.

11.05 Tanguy Veys (VB): Mijnheer de staatssecretaris, ik betreur uw standpunt. Ik betreur dat u dreigt met boetes tot 13.750 euro voor och arme een stickertje van 10×5 cm. Ik overhandig u straks trouwens een exemplaar. U kunt het veilig in uw departement opbergen.

U heeft mij niet gezegd hoe zo een sticker ertoe kan leiden dat de nummerplaat niet meer leesbaar zou zijn of zou kunnen leiden tot fraude of malafide praktijken.

Wij hebben dit wetsvoorstel ingediend om tegemoet te komen aan eventuele kritiek. Niets zou de staatssecretaris ervan weerhouden om deze burgerlijke ongehoorzaamheid oogluikend toe te laten.

Mocht ik ooit met mijn vorm van burgerlijk protest in de cel belanden dan hoop ik dat de staatssecretaris mij een bezoek zal brengen. Collega Van der Maelen, ik hoop dat ik u ooit in deze commissie mag terugzien, niet om te protesteren tegen de VL-stickers. In Frankrijk zijn er nu al praktijken waarbij de code wordt vervangen door Arabische regionale omschrijvingen. Mogelijk zal het in Brussel ook wel opgang maken. Ik kijk uw dienaangaande tussenkomst in deze commissie met veel enthousiasme tegemoet.

De voorzitter: Mijnheer Veys, mag ik u even op het Reglement attent maken. Het is niet de bedoeling om er een cabaret van te maken. U hoeft geen voorwerpen naar de commissie mee te brengen om uw vragen kracht bij te zetten. Ik verwacht mij binnenkort aan een auto die hier binnenrijdt of een kameel met een nummerplaat. U hoeft ook geen voorwerpen aan de minister te overhandigen. Het enige wat hier van de ene tafel naar de andere moet gaan zijn tabellen, cijfers, papieren en informatie maar geen stickers of wat dan ook. We houden het deftig.

Het incident is gesloten.
L’incident est clos. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...