Bedenkingen bij het mobiliteitsplan

Mobiliteitsplan – September 2015.

Dit mobiliteitsplan brengt veel deining teweeg in de stad. Het wordt toegejuicht, het wordt verketterd, er wordt vaak bezorgd op gereageerd.
Het mobiliteitsplan heeft als doel de stad aantrekkelijk en toegankelijk te maken zowel voor bewoners, voor handelaars, toeristen, bedrijven, enz. Dat lees ik inde visietekst. Het plan streeft een ideaalbeeld na van een stad met een grote voetgangerszone, van een fietsende stad, en bovenal een stad met een zeer autoluw verkeer. Wie kan daar tegen zijn? Vraag is of dit in de huidige tijd kan verwezenlijkt worden in een stad waar door zeer veel mensen in de eerste plaats geleefd en gewerkt moet worden, een stad die steeds meer bewoners telt. Tussen eind 2012 en eind 2014 is het bewonersaantal met 5000 gestegen…..dan hoeft u toch niet verwonderd te zijn dat er auto’s bijkomen! ontegensprekelijk laat zich dat voelen op gebied van mobiliteit!
Het STOP-principe is de leidraad in de planning naar een nieuwe mobiliteit. De P is de grote boosdoener, die moet aan banden gelegd worden. Om zoveel mogelijk straten autoluw of autovrij te maken wordt de stad verdeeld in sectoren, “lobben”. Van de ene naar de andere sector rijden moet langs de R40 gebeuren. In het bestuursakkoord staat het voornemen “de R40 om te vormen tot een groene boulevard, met 2x 1 rijstrook en ruimte voor bomenrijen en een cirkeltram”. Ik heb die groene boulevard mét zijn bomenrijen gekend in mijn kinderjaren: Gasmeterlaan, Rooigemlaan, Martelaarslaan en zo verder –wat nu het tracé van de R40 is- waren boulevards in de echte zin van het woord: in het midden van de weg een dubbele rij bomen met aan elke kant 1 rijstrook . We speelden daar “in de boomkes” zoals wij het noemden, met alle kinderen uit de buurt. Tot eindjaren 60, toen moesten de bomen weg, het autoverkeer kreeg voorrang. Is dit ideaalbeeld van een stadsboulevard nog te realiseren als alle verkeer langs daar gekanaliseerd wordt, en bovendien over 1 rijstrook moet? Nu heeft de R40 2 rijstroken in elke richting, en is elke dag meer dan verzadigd. Zijn er ergens werken in de buurt, is er een omleiding, dan is hij oververzadigd en staat het verkeer er stil. Bovendien moet op diezelfde weg ook gezorgd worden voor voldoende en veilige oversteekpunten voor voetgangers en fietsers, wat de doorstroming nog bemoeilijkt. Ook op die stadsring liggen enkele onoverzichtelijke verkeersknooppunten; Dampoort, Heuvelpoort, Keizerpoort, kruispunt Drongensesteenweg . Een oplossing ligt niet voor de hand, en heeft de stad ook niet in de hand…De herinrichting ligt in handen van de Vlaamse gemeenschap en ook daar moet bespaard worden…Dat heeft zich al heel goed laten voelen in de onderhandelingen in verband met het viaduct in Gentbrugge bvb en de B401. U zegt “we moeten niet zwijgen, we moeten onze wensen bekend maken en blijven aandringen. ”…. Of daarmee onze wensen werkelijkheid zullen worden blijft de vraag. Wat voor Gent prioritair is, is dat daarvoor niet op alle niveaus waar moet beslist worden !

Belangrijke assen worden doorgeknipt om sluikverkeer te voorkomen. Wat het doorknippen betreft hoop ik dat we lessen geleerd hebben uit de paaltjeshistorie in de stationsbuurt. O.a dat communicatie zeer belangrijk is, en de les dat de leefbaarheid van een buurt van veel meer afhangt dan van het doorgaand verkeer. De messen in die buurt zijn nooit zo geslepen geweest als toen de paaltjes er stonden…en het laat zich nog voelen! Het knippen is soms ook totaal onbegrijpelijk: als vb wil ik het knippen van de De Smetbrug aanhalen. Vanuit de De Smetstraat mag je niet meer over de brug naar de Palinghuizen toe. Wat is het alternatief? …langs de Gasmeterlaan, over de Wondelgembrug, terugkeren langs de Nieuwe Vaart om dan aan de overkant van de brug te komen. …een hele omweg om dan op slechts enkele meters van het vertrekpunt te staan. Onnodig, bijkomend verkeer is dat … Die brug is breed genoeg om tweerichtingsverkeer toe te laten…. Wat wil men daarmee bereiken???
In verschillende straten wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, ook dat heeft omrijden tot gevolg. Als ik nu de St. Michielsparking uitrijd, kom ik langs Recollettenlei en Lindenlei vlug en vlot op de R40. . Dat is toch de bedoeling, alle verkeer langs de grote assen. Als de rijrichting daar wordt omgekeerd zoals voorzien, wordt het alweer een toertje rondrijden … voorlopig weet ik zelfs nog niet hoe! U zal dit wellicht allemaal verwijzen naar het circulatieplan, waar nog steeds aan gewerkt wordt, maar het is toch wel een essentieel onderdeel van dit mobiliteitsplan.
Knippen en eenrichtingsverkeer, het zijn maatregelen met de bedoeling alle doorgaand verkeer in de binnenstad te bemoeilijken, en het autorijden zo moeilijk en ingewikkeld te maken dat het een afrader wordt, voor de Gentenaars, maar ook voor hen die hier komen winkelen of onze stad willen bezoeken. Het gaat al zover dat men op de radio oproept niet naar Gent te komen: “Vermijd Gent”….Niet aangenaam om te horen, maar probeer het maar te weerleggen! Binnen de stadsring zijn alle straten zone 30. Tegen eind 2017 in het volledige stadsgebied…..Al wie met de auto rijdt heeft het al ondervonden…gemakkelijk is het niet. Ook al ben je van goede wil, je overschrijdt die snelheid voor je het weet. De brommers rijden je voorbij, en straks ook misschien de elektrische fietsen, wie weet! En ondanks je goede wil kom je vanaf volgende maand weleens in het vizier van de Lidar, de superflitspaal, die je 24/24 in het oog zal houden, en 80.000 snelheidsboetes per jaar mag doorsturen! Wordt Gent daardoor aantrekkelijker ? Of is het voor sommigen een reden om er weg te blijven….(woordvoerder Touring: averechts effect!)
Wat zullen de gevolgen zijn voor de plaatselijke economie van al deze maatregelen? Vanuit handelaars en ondernemers wordt al gereageerd. Reacties uit de Overpoort, uit Oudburg, een verkoopzaal uit de Burgstraat die beslist na jaren het centrum te verlaten wegens onbereikbaar voor klanten en leveranciers. Een bedrijf uit de Ham, die met een zeer degelijk onderbouwd dossier alarm slaat. Is er wel voldoende nagedacht over al die mogelijke gevolgen? Zijn de gevolgen daarvan juist ingeschat? Er zijn rond Gent veel alternatieven om inkopen te doen van allerlei aard, met veel faciliteiten op gebied van bereikbaarheid en parkeren. Veel mensen hebben die weg al gevonden. De toegenomen drukte op de Antwerpse steenweg, de maatregelen die men daar heeft moet nemen, zijn daar het bewijs van.
Ook de uitbreiding van het bestaande voetgangersgebied wordt niet door iedereen op applaus onthaald. Wat met de minder mobiele mensen die in de zone wonen, wat met de mensen die er een garage hebben ? Worden ze verwezen naar een buurtparking? Is die er al? Bovendien, als men een grote voetgangerszone wenselijk vindt voor de stad, zorg er dan vooral voor dat het een voetgangerszone is. Hou die ook fietsluw of fietsvrij! Ook fietsers mogen wel eens een alternatieve weg nemen, of een eindje te voet stappen. Rol in het centrum van de stad de mat niet uit voor fietsers, op een plaats waar 2 (dure) fietsstallingen op enkele meter daarvan ter beschikking staan. En netjes gerangschikt staan ze er niet bij…
Een stadsdistributiecentrum moet vrachtwagens met leveringen uit de stad houden, Een mooi principe, maar is dit haalbaar voor alle handelaars uit de binnenstad? Beantwoordt dit aan de behoefte uit de verschillende sectoren? Bij kostbare leveringen –voor juweliers bvb- zal hun verzekering die tussenstap in de levering aanvaarden? Is daarover overlegd? Of is het te nemen of te laten?
Openbaar vervoer moet het alternatief zijn voor het autoverkeer. Volledig akkoord, als daartegenover een goed uitgebouwd, efficiënt en vooral frequent openbaar vervoersnetwerk voorhanden was. Maar dat is er niet / of nog niet / in Gent
.Enkele pijnpunten staan duidelijk in dit plan:
-de gebrekkige verbindingen met de deelgemeenten, waardoor vaak grote omwegen moeten gemaakt worden. , vraagt té veel tijd, is niet efficiënt, en dus haken mensen af.
-onvoldoende frequentie op sommige lijnen- een tram om de 20’ –is niet bepaald uitnodigend!
-en vooral: het ontbreken van een volwaardige P+R infrastructuur
o.a daardoor blijft het aandeel openbaar vervoer laag,. Maar opnieuw: de bevoegdheid om die pijnpunten op te lossen heeft de stad niet. Ook niet de realisatie van het verhoopte voorstadsnet, dat in handen ligt van de NMBS. Zowel bij De Lijn als bij de NMBS moet bespaard worden…(trein in Gentbrugge). Het mobiliteitsplan beoogt een kwalitatief en aantrekkelijk openbaar vervoer… Alleen als dit dagelijkse realiteit is, kan de mentaliteit kantelen. De recente beslissing ivm het afschaffen van haltes op lijn 6 getuigt alweer niet van veel klantvriendelijkheid, ook al is het een tijdelijke maatregel.
Fietsen is het ander alternatief dat in Gent zeer gepromoot wordt, en met succes : het aantal fietsers in onze stad neemt toe. Het plan geeft 12 bouwstenen aan voor een integraal fietsbeleid. Het voorziet ook in “een huis voor de fiets”, als één aanspreekpunt voor de fietsende Gentenaar. Maar het succes van de fiets heeft ook een keerzijde. Er zijn klachten over overlast van fietsers :niet alleen in de winkelwandelstraten en in de voetgangerszone, ook in het verkeer in het algemeen: klachten over fietsers die zich niet aan verkeersregels houden. Als de fietsersbond oproept om op de gespreksavonden rond het mobiliteitsplan met zoveel mogelijk fietsers aanwezig te zijn , omdat anders “enkel de rabiate auto-aanhangers gehoord zouden worden”, dan is dat een kortzichtige houding. Fietsen is niet voor iedereen mogelijk, zal voor een bepaalde categorie ook nooit mogelijk zijn. Daarom ben je nog geen rabiate autoaanhanger wiens mening best niet gehoord wordt.
Eenzelfde bemerking maak ik mij als ik kinderen – dan nog in schoolverband –zie opstappen in wat bedoeld is als een ludieke optocht voor trager en veiliger verkeer. Ze dragen een zelfgemaakte spandoek mee met als tekst “Bullebak op uw gemak:” Een autogebruiker is een bullebak, dat leert men de kinderen!!!! op die bepaalde school dan toch! Als opvoeding tot respect, zelfs tot elementaire beleefdheid kan dat tellen…. Zo worden conflicten uitgelokt, niet opgelost ! Een van de bouwstenen voor het fietsbeleid beoogt een sensibilisering van andere weggebruikers tegenover de fietsers… Het zou fair zijn dat die houding ook in omgekeerde richting gepromoot wordt!
Het zal met de invoering van alle voorziene ingrepen zelfs voor een Gentenaar niet gemakkelijk worden zijn weg te vinden naar en door Gent. Vandaar wellicht de oprichting van een verkeerscentrum dat voor een slimme en selectieve bereikbaarheid van de stad moet zorgen. Het zal de Gentenaar wel 500.000€ per jaar kosten… tot 2017…(41.666€/md)
Het mobiliteitsplan wil Gent leefbaar, bereikbaar en bruisend houden. Voorwaarde tot realisatie is dat alle randvoorwaarden optimaal uitgewerkt zijn, maar daar wordt niet op gewacht. Hoofdassen knippen, alle verkeer naar een overvolle stadsring afleiden zonder uitzicht op een oplossing, een openbaar vervoer dat niet optimaal is, P+R en buurtparkings die er nog niet zijn, terwijl in de binnenstad parkeerplaatsen verdwijnen, en het parkeren zowat overal duurder en moeilijker wordt. Eerst de alternatieve voorzieningen realiseren , dan pas nieuwe maatregelen invoeren zou een meer logische en werkbare volgorde zijn. Het is dezelfde bemerking die we ook bij het parkeerplan maakten. De juiste volgorde wordt hier niet gerespecteerd.
En de Gentenaars weten niet goed waar ze aan toe zijn. Er is onrust bij gebrek aan degelijke informatie en communicatie. Ook voor ons: wij moeten hier iets goedkeuren dat in feite nog niet helemaal vaststaat, dat nog in ontwikkeling is.
Nu wacht ons nog het circulatieplan…Er zijn al veel bemerkingen geuit: voor en tegen. Hoe groot is de bereidheid om die soms toch wel zeer terechte opmerkingen objectief te bekijken en effectieve aanpassingen te doen? De aanpassingen aan het mobiliteitsplan waren na alle consultaties in elk geval gering. Hoever dit mobiliteitsplan plan realiseerbaar is, en of het echt zo waardevol zal zijn voor onze stad, moet de toekomst uitwijzen. Een oude wijsheid zegt: “tussen droom en daad ligt een afstand die pijn doet…”
Dromen mag, ze realiseren is heel wat moeilijker en ligt ook hier niet voor de hand.

Wis Versyp
Gemeenteraadslid

Mobiliteitsplan – September 2015.

Dit mobiliteitsplan brengt veel deining teweeg in de stad. Het wordt toegejuicht, het wordt verketterd, er wordt vaak bezorgd op gereageerd.
Het mobiliteitsplan heeft als doel de stad aantrekkelijk en toegankelijk te maken zowel voor bewoners, voor handelaars, toeristen, bedrijven, enz. Dat lees ik inde visietekst. Het plan streeft een ideaalbeeld na van een stad met een grote voetgangerszone, van een fietsende stad, en bovenal een stad met een zeer autoluw verkeer. Wie kan daar tegen zijn? Vraag is of dit in de huidige tijd kan verwezenlijkt worden in een stad waar door zeer veel mensen in de eerste plaats geleefd en gewerkt moet worden, een stad die steeds meer bewoners telt. Tussen eind 2012 en eind 2014 is het bewonersaantal met 5000 gestegen…..dan hoeft u toch niet verwonderd te zijn dat er auto’s bijkomen! ontegensprekelijk laat zich dat voelen op gebied van mobiliteit!
Het STOP-principe is de leidraad in de planning naar een nieuwe mobiliteit. De P is de grote boosdoener, die moet aan banden gelegd worden. Om zoveel mogelijk straten autoluw of autovrij te maken wordt de stad verdeeld in sectoren, “lobben”. Van de ene naar de andere sector rijden moet langs de R40 gebeuren. In het bestuursakkoord staat het voornemen “de R40 om te vormen tot een groene boulevard, met 2x 1 rijstrook en ruimte voor bomenrijen en een cirkeltram”. Ik heb die groene boulevard mét zijn bomenrijen gekend in mijn kinderjaren: Gasmeterlaan, Rooigemlaan, Martelaarslaan en zo verder –wat nu het tracé van de R40 is- waren boulevards in de echte zin van het woord: in het midden van de weg een dubbele rij bomen met aan elke kant 1 rijstrook . We speelden daar “in de boomkes” zoals wij het noemden, met alle kinderen uit de buurt. Tot eindjaren 60, toen moesten de bomen weg, het autoverkeer kreeg voorrang. Is dit ideaalbeeld van een stadsboulevard nog te realiseren als alle verkeer langs daar gekanaliseerd wordt, en bovendien over 1 rijstrook moet? Nu heeft de R40 2 rijstroken in elke richting, en is elke dag meer dan verzadigd. Zijn er ergens werken in de buurt, is er een omleiding, dan is hij oververzadigd en staat het verkeer er stil. Bovendien moet op diezelfde weg ook gezorgd worden voor voldoende en veilige oversteekpunten voor voetgangers en fietsers, wat de doorstroming nog bemoeilijkt. Ook op die stadsring liggen enkele onoverzichtelijke verkeersknooppunten; Dampoort, Heuvelpoort, Keizerpoort, kruispunt Drongensesteenweg . Een oplossing ligt niet voor de hand, en heeft de stad ook niet in de hand…De herinrichting ligt in handen van de Vlaamse gemeenschap en ook daar moet bespaard worden…Dat heeft zich al heel goed laten voelen in de onderhandelingen in verband met het viaduct in Gentbrugge bvb en de B401. U zegt “we moeten niet zwijgen, we moeten onze wensen bekend maken en blijven aandringen. ”…. Of daarmee onze wensen werkelijkheid zullen worden blijft de vraag. Wat voor Gent prioritair is, is dat daarvoor niet op alle niveaus waar moet beslist worden !

Belangrijke assen worden doorgeknipt om sluikverkeer te voorkomen. Wat het doorknippen betreft hoop ik dat we lessen geleerd hebben uit de paaltjeshistorie in de stationsbuurt. O.a dat communicatie zeer belangrijk is, en de les dat de leefbaarheid van een buurt van veel meer afhangt dan van het doorgaand verkeer. De messen in die buurt zijn nooit zo geslepen geweest als toen de paaltjes er stonden…en het laat zich nog voelen! Het knippen is soms ook totaal onbegrijpelijk: als vb wil ik het knippen van de De Smetbrug aanhalen. Vanuit de De Smetstraat mag je niet meer over de brug naar de Palinghuizen toe. Wat is het alternatief? …langs de Gasmeterlaan, over de Wondelgembrug, terugkeren langs de Nieuwe Vaart om dan aan de overkant van de brug te komen. …een hele omweg om dan op slechts enkele meters van het vertrekpunt te staan. Onnodig, bijkomend verkeer is dat … Die brug is breed genoeg om tweerichtingsverkeer toe te laten…. Wat wil men daarmee bereiken???
In verschillende straten wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, ook dat heeft omrijden tot gevolg. Als ik nu de St. Michielsparking uitrijd, kom ik langs Recollettenlei en Lindenlei vlug en vlot op de R40. . Dat is toch de bedoeling, alle verkeer langs de grote assen. Als de rijrichting daar wordt omgekeerd zoals voorzien, wordt het alweer een toertje rondrijden … voorlopig weet ik zelfs nog niet hoe! U zal dit wellicht allemaal verwijzen naar het circulatieplan, waar nog steeds aan gewerkt wordt, maar het is toch wel een essentieel onderdeel van dit mobiliteitsplan.
Knippen en eenrichtingsverkeer, het zijn maatregelen met de bedoeling alle doorgaand verkeer in de binnenstad te bemoeilijken, en het autorijden zo moeilijk en ingewikkeld te maken dat het een afrader wordt, voor de Gentenaars, maar ook voor hen die hier komen winkelen of onze stad willen bezoeken. Het gaat al zover dat men op de radio oproept niet naar Gent te komen: “Vermijd Gent”….Niet aangenaam om te horen, maar probeer het maar te weerleggen! Binnen de stadsring zijn alle straten zone 30. Tegen eind 2017 in het volledige stadsgebied…..Al wie met de auto rijdt heeft het al ondervonden…gemakkelijk is het niet. Ook al ben je van goede wil, je overschrijdt die snelheid voor je het weet. De brommers rijden je voorbij, en straks ook misschien de elektrische fietsen, wie weet! En ondanks je goede wil kom je vanaf volgende maand weleens in het vizier van de Lidar, de superflitspaal, die je 24/24 in het oog zal houden, en 80.000 snelheidsboetes per jaar mag doorsturen! Wordt Gent daardoor aantrekkelijker ? Of is het voor sommigen een reden om er weg te blijven….(woordvoerder Touring: averechts effect!)
Wat zullen de gevolgen zijn voor de plaatselijke economie van al deze maatregelen? Vanuit handelaars en ondernemers wordt al gereageerd. Reacties uit de Overpoort, uit Oudburg, een verkoopzaal uit de Burgstraat die beslist na jaren het centrum te verlaten wegens onbereikbaar voor klanten en leveranciers. Een bedrijf uit de Ham, die met een zeer degelijk onderbouwd dossier alarm slaat. Is er wel voldoende nagedacht over al die mogelijke gevolgen? Zijn de gevolgen daarvan juist ingeschat? Er zijn rond Gent veel alternatieven om inkopen te doen van allerlei aard, met veel faciliteiten op gebied van bereikbaarheid en parkeren. Veel mensen hebben die weg al gevonden. De toegenomen drukte op de Antwerpse steenweg, de maatregelen die men daar heeft moet nemen, zijn daar het bewijs van.
Ook de uitbreiding van het bestaande voetgangersgebied wordt niet door iedereen op applaus onthaald. Wat met de minder mobiele mensen die in de zone wonen, wat met de mensen die er een garage hebben ? Worden ze verwezen naar een buurtparking? Is die er al? Bovendien, als men een grote voetgangerszone wenselijk vindt voor de stad, zorg er dan vooral voor dat het een voetgangerszone is. Hou die ook fietsluw of fietsvrij! Ook fietsers mogen wel eens een alternatieve weg nemen, of een eindje te voet stappen. Rol in het centrum van de stad de mat niet uit voor fietsers, op een plaats waar 2 (dure) fietsstallingen op enkele meter daarvan ter beschikking staan. En netjes gerangschikt staan ze er niet bij…
Een stadsdistributiecentrum moet vrachtwagens met leveringen uit de stad houden, Een mooi principe, maar is dit haalbaar voor alle handelaars uit de binnenstad? Beantwoordt dit aan de behoefte uit de verschillende sectoren? Bij kostbare leveringen –voor juweliers bvb- zal hun verzekering die tussenstap in de levering aanvaarden? Is daarover overlegd? Of is het te nemen of te laten?
Openbaar vervoer moet het alternatief zijn voor het autoverkeer. Volledig akkoord, als daartegenover een goed uitgebouwd, efficiënt en vooral frequent openbaar vervoersnetwerk voorhanden was. Maar dat is er niet / of nog niet / in Gent
.Enkele pijnpunten staan duidelijk in dit plan:
-de gebrekkige verbindingen met de deelgemeenten, waardoor vaak grote omwegen moeten gemaakt worden. , vraagt té veel tijd, is niet efficiënt, en dus haken mensen af.
-onvoldoende frequentie op sommige lijnen- een tram om de 20’ –is niet bepaald uitnodigend!
-en vooral: het ontbreken van een volwaardige P+R infrastructuur
o.a daardoor blijft het aandeel openbaar vervoer laag,. Maar opnieuw: de bevoegdheid om die pijnpunten op te lossen heeft de stad niet. Ook niet de realisatie van het verhoopte voorstadsnet, dat in handen ligt van de NMBS. Zowel bij De Lijn als bij de NMBS moet bespaard worden…(trein in Gentbrugge). Het mobiliteitsplan beoogt een kwalitatief en aantrekkelijk openbaar vervoer… Alleen als dit dagelijkse realiteit is, kan de mentaliteit kantelen. De recente beslissing ivm het afschaffen van haltes op lijn 6 getuigt alweer niet van veel klantvriendelijkheid, ook al is het een tijdelijke maatregel.
Fietsen is het ander alternatief dat in Gent zeer gepromoot wordt, en met succes : het aantal fietsers in onze stad neemt toe. Het plan geeft 12 bouwstenen aan voor een integraal fietsbeleid. Het voorziet ook in “een huis voor de fiets”, als één aanspreekpunt voor de fietsende Gentenaar. Maar het succes van de fiets heeft ook een keerzijde. Er zijn klachten over overlast van fietsers :niet alleen in de winkelwandelstraten en in de voetgangerszone, ook in het verkeer in het algemeen: klachten over fietsers die zich niet aan verkeersregels houden. Als de fietsersbond oproept om op de gespreksavonden rond het mobiliteitsplan met zoveel mogelijk fietsers aanwezig te zijn , omdat anders “enkel de rabiate auto-aanhangers gehoord zouden worden”, dan is dat een kortzichtige houding. Fietsen is niet voor iedereen mogelijk, zal voor een bepaalde categorie ook nooit mogelijk zijn. Daarom ben je nog geen rabiate autoaanhanger wiens mening best niet gehoord wordt.
Eenzelfde bemerking maak ik mij als ik kinderen – dan nog in schoolverband –zie opstappen in wat bedoeld is als een ludieke optocht voor trager en veiliger verkeer. Ze dragen een zelfgemaakte spandoek mee met als tekst “Bullebak op uw gemak:” Een autogebruiker is een bullebak, dat leert men de kinderen!!!! op die bepaalde school dan toch! Als opvoeding tot respect, zelfs tot elementaire beleefdheid kan dat tellen…. Zo worden conflicten uitgelokt, niet opgelost ! Een van de bouwstenen voor het fietsbeleid beoogt een sensibilisering van andere weggebruikers tegenover de fietsers… Het zou fair zijn dat die houding ook in omgekeerde richting gepromoot wordt!
Het zal met de invoering van alle voorziene ingrepen zelfs voor een Gentenaar niet gemakkelijk worden zijn weg te vinden naar en door Gent. Vandaar wellicht de oprichting van een verkeerscentrum dat voor een slimme en selectieve bereikbaarheid van de stad moet zorgen. Het zal de Gentenaar wel 500.000€ per jaar kosten… tot 2017…(41.666€/md)
Het mobiliteitsplan wil Gent leefbaar, bereikbaar en bruisend houden. Voorwaarde tot realisatie is dat alle randvoorwaarden optimaal uitgewerkt zijn, maar daar wordt niet op gewacht. Hoofdassen knippen, alle verkeer naar een overvolle stadsring afleiden zonder uitzicht op een oplossing, een openbaar vervoer dat niet optimaal is, P+R en buurtparkings die er nog niet zijn, terwijl in de binnenstad parkeerplaatsen verdwijnen, en het parkeren zowat overal duurder en moeilijker wordt. Eerst de alternatieve voorzieningen realiseren , dan pas nieuwe maatregelen invoeren zou een meer logische en werkbare volgorde zijn. Het is dezelfde bemerking die we ook bij het parkeerplan maakten. De juiste volgorde wordt hier niet gerespecteerd.
En de Gentenaars weten niet goed waar ze aan toe zijn. Er is onrust bij gebrek aan degelijke informatie en communicatie. Ook voor ons: wij moeten hier iets goedkeuren dat in feite nog niet helemaal vaststaat, dat nog in ontwikkeling is.
Nu wacht ons nog het circulatieplan…Er zijn al veel bemerkingen geuit: voor en tegen. Hoe groot is de bereidheid om die soms toch wel zeer terechte opmerkingen objectief te bekijken en effectieve aanpassingen te doen? De aanpassingen aan het mobiliteitsplan waren na alle consultaties in elk geval gering. Hoever dit mobiliteitsplan plan realiseerbaar is, en of het echt zo waardevol zal zijn voor onze stad, moet de toekomst uitwijzen. Een oude wijsheid zegt: “tussen droom en daad ligt een afstand die pijn doet…”
Dromen mag, ze realiseren is heel wat moeilijker en ligt ook hier niet voor de hand.

Wis Versyp
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...