Vlaams Belang eist ontslag van schepen De Caluwé als voorzitter van het SMAK

Hierna volgt de tekst van de persmededeling van het Vlaams Belang betreffende het SMAK.

Het Vlaams Belang zal in de gemeenteraad van volgende week bij monde van Johan Deckmyn het ontslag eisen van schepen Decaluwé als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Smak. Gemeenteraadslid Deckmyn vraagt tevens een externe audit bij het SMAK.

Omdat het SMAK naast de subsidies van de stad Gent ook heel wat fondsen krijgt van de Vlaamse regering, zal Johan Deckmyn in zijn hoedanigheid van Vlaams volksvertegenwoordiger Vlaams minister van Cultuur Anciaux aan de tand voelen over de aantijgingen van wanbeheer bij het SMAK.

PERSMEDEDELING

Het Vlaams Belang stelt vast dat het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst onmiskenbaar geconfronteerd wordt met ernstige problemen. Zo kwam recentelijk aan het licht dat er een financiële put is van een half miljoen euro.

Naar aanleiding van deze zaak werden in de media door de (intussen ex-) voorzitter van de “Vrienden van het SMAK” ernstige beschuldigingen geuit. Zo zou er onder meer sprake zijn van een chaotisch personeelsbeleid, misbruik van fondsen, een onlogische organisatorische structuur, politieke inmenging en beïnvloeding. Sommigen maken zelfs gewag van schriftvervalsing. De zaak zit betrokkene zo hoog dat hij onomwonden het ontslag vroeg van zowel de zakelijke directeur als van de voorzitter van de Raad van Bestuur van het SMAK.

Het SMAK is een autonoom stedelijk bedrijf dat in deze hoedanigheid van de stad Gent heel wat subsidies krijgt. Omdat er duidelijk sprake is van tegenstrijdige belangen, stelt het Vlaams Belang zich de vraag of de schepen van Cultuur wel tezelfdertijd voorzitter van de Raad van Bestuur van het SMAK kan zijn.

Gezien de zwaarwichtigheid van de beschuldigingen zal het Vlaams Belang n.a.v. de gemeenteraadszitting van volgende week bij monde van Johan Deckmyn een voorstel van raadsbesluit indienen, waarin het ontslag van schepen Decaluwé als voorzitter van de Raad van Bestuur van het SMAK gevraagd wordt. Gemeenteraadslid Deckmyn zal tevens namens het Vlaams Belang aandringen opdat de Gentse gemeenteraad opdracht zou geven voor een externe audit bij het SMAK.

Naast de subsidies van de stad Gent ontvangt het SMAK van de Vlaamse regering 690.000 euro via het Kunstendecreet en 250.000 euro via het Erfgoeddecreet. Daarom zal Johan Deckmyn in zijn hoedanigheid van Vlaams volksvertegenwoordiger Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux, aan de tand voelen over de aantijgingen wegens wanbeheer bij het SMAK.

Francis Van den Eynde fractievoorzitter Vlaams Belang in de Gentse gemeenteraad

Voor nadere informatie:
Johan Deckmyn 0476/269.738
info@johandeckmyn.be

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...