Persconferentie en verslag ervan

Gisteren gaf het Vlaams Belang Gent een persconferentie i.v.m. de start van de nieuwe legislatuur van het stadsbestuur. Het dagblad "de Gentenaar" bracht hiervan een verslag over. Eén zaak moet echter rechtgezet worden: de krant schrijft dat Francis Van den Eynde verklaarde dat hij "vanzelfsprekend" de Kamerlijst bij de federale verkiezingen van Oost-Vlaanderen zou trekken. Francis Van den Eynde wil dit met klem tegenspreken. Het enige wat hij zei was dat n.a.v. die verkiezingen hij ook kandidaat zou zijn.

Inleiding: Na de verkiezingen zijn er nooit verliezers. Dit geldt voor alle partijen. Ook wij ontsnappen hier niet aan. We kunnen er echter toch ook niet aan doen dat de zgn. “Gentse nederlaag” van het Vlaams Belang uit een achteruitgang met 547 stemmen bestaat. 547 stemmen op een totaal aantal geldige stemmen van 155.994. Maar wat er ook van zij: onze fractie ging er met 2 zetels op achteruit. Dat wij deze twee zetels ook zouden verloren hebben indien wij het zelfde aantal stemmen gehaald hadden dan vorige keer is een vaststelling die moet gemaakt worden maar aan de feiten zelf verandert ze jammer genoeg niets.

Belangrijk is ook te weten dat er in de loop van de laatste jaren veel meer autochtone Gentenaars uit de stad verhuisd zijn dan 547 terwijl het aantal allochtonen gegroeid is en nog interessanter dat deze “ blanke vlucht” slechts de voorbode is van een zeer grote verandering in de etnische samenstelling van de kiezers van de Arteveldestad. Eén en ander valt zeer duidelijk uit de verkiezingsresultaten af te leiden. 26% van de voorkeurstemmen op sp.a kandidaten gingen naar mannen en vrouwen van allochtone oorsprong. Het grote aantal voorkeurstemmen van Fatma Pehlivan spreekt boekdelen in dit verband. Zij liet alle vrouwelijke socialistische schepenen ver achter zich.

Misschien nog frappanter is het feit deze allochtone stemmen voor de politieke uitschakeling (tenminste op gemeenteraadsvlak) van enkele coryfeeën van de sp.a hebben gezorgd. Wij denken in het bijzonder aan schepen Hoornaert en aan Vlaams Parlementslid Danny Vandenbossche. Zij werden de slachtoffers van het etnisch stemgedrag waarop het Vlaams Belang stuitte.

M.a.w. de overwinning van paars in Gent heeft niet zoveel te maken met de uitleg die de beleidspartijen hier aan geven en ook niet aan de heiligverklaring van Frank Beke, dan wel met de Snelbelgwet en het vreemdelingenstemrecht die hier vruchten beginnen af te werpen. Geconfronteerd met deze situatie kan het Vlaams Belang niet anders dan zijn tactiek en strategie aanpassen. Wij zijn tenslotte meer dan ooit de belangrijkste oppositiepartij (de CD&V kreeg meer dan rake klappen en dit ondanks de steun van de n-va. De groenen deden wel een zeer behoorlijke stap vooruit maar wij laten ze nog altijd met drie zetels achter ons).

Onze nieuwe tactiek en onze nieuwe strategie moeten zich zowel op het vlak van de politiek als op dat van de organisatie van de partij doorzetten. Het is hierop dat deze persconferentie betrekking heeft.

2007 A.Het Vlaams Belang in het offensief.
Zoals reeds in het voorwoord gezegd: het Vlaams Belang blijft in Gent de grootste en de enige echte oppositiepartij. In de laatste bunker waar Paars standhoudt en daarvoor zelf de huidige eerste minister en een vice-eerste minister in de strijd heeft moeten werpen, is de CD&V, die zich overigens in de oppositie nooit thuis gevoeld heeft, immers nog altijd haar wonden aan het likken. Dit terwijl Groen!, sinds het aan de eerste Paarse regering heeft deelgenomen, zich nog altijd beschouwt als de ‘politieke commissaris’ van de links-progressieve lijn die steeds duidelijker door de liberaal-socialistische coalitie wordt gevolgd. Op basis van het eigen verkiezingsprogramma en van wat reeds geweten is over de beleidslijnen van de nieuwe meerderheid zal het Vlaams Belang dan ook de bestuursmaatregelen van het nieuwe college zeer kritisch bekijken. Waar nodig zal het Vlaams Belang fors oppositie voeren, maar het zal ook tijdens het eerste jaar een aantal specifieke eisen uit het eigen programma naar voor brengen en zo sterk mogelijk benadrukken. Dit wordt het 10-puntenprogramma 2007.

10-puntenprogramma 2007
3 punten i.v.m. veiligheid
Inleiding De veiligheid is duidelijk niet de belangrijkste zorg van het Gentse stadsbestuur. Het komt maar op de 16de plaats in het Bestuursakkoord 2007-2012 en dan nog alleen met de vermelding van een aantal gemeenplaatsen zoals: “veiligheid is een zorg voor allen”, “overlastproblemen kunnen soms opgelost worden met knelpuntenwandelingen”, “preventie is essentieel” en vooral “elke Gentenaar moet zijn wijkinspecteur kennen”. Dit is allemaal zeer mooi maar weinig concreet, zo wordt geen enkele maatregel aangekondigd om de getalsterkte van ons politiekorps op punt te stellen. Dit is nochtans meer dan noodzakelijk. Op dit ogenblik is het nog altijd zo dat t.g.v. de onderbezetting een politiepatrouille slechts mag uitrukken nadat een dienstdoende officier o.b.v. de summiere gegevens die telefonisch bezorgd werden, heeft geoordeeld dat dit echt noodzakelijk is. Uiteraard ligt de beslissingsmacht hier niet uitsluitend bij het Gentse stadsbestuur, maar vermits de eerste minister deel uitmaakt van de zetelende meerderheid zou hier toch iets aan kunnen gedaan worden… Het Vlaams Belang zal op deze noodzaak blijven hameren. Het Vlaams Belang is van mening dat zowel de grote als de zogenaamde kleine criminaliteit hard moet worden aangepakt. In dit verband 3 specifieke eisen voor 2007. 1) Onze winkeliers beschermen. Voor wat de grote criminaliteit betreft stellen wij vast dat handelszaken hier van vaak het slachtoffer zijn (uit een onderzoek van UNIZO blijkt dat 4 winkeliers op 10 wel eens met dieven te maken krijgen). Er is erger, tijdens het vorige jaar werden gewapende overvallen en ramkraken bijna gemeengoed. Ook in Gent. Het is dan ook verbazend dat het Bestuursakkoord hier geen gewag van maakt. Het Vlaams Belang stelt ondermeer voor winkelierinformatienetwerken (WIN’s) en ook een telepolitiesysteem waarmee winkeliers ongemerkt bij de politie alarm kunnen laten slaan uit te bouwen. 2) Fietsdiefstallen aanpakken. Voor wat de zogenaamde kleine criminaliteit betreft kan het Vlaams Belang er niet van uit te moeten vaststellen dat fietsdiefstallen in Gent schering en inslag zijn. Een behoorlijk aantal slachtoffers doet zelfs de moeite niet meer klacht in te dienen. Ze weten dat dit alleen maar tijdverlies betekent omdat het systeem van proces-verbaal dat ondermeer voor fietsdiefstallen wordt gebruikt nooit tot een onderzoek leidt. Het wordt hoog tijd dat een fietsdiefstal niet langer als een soort fataliteit wordt beschouwd maar dat politie en parket het als een misdrijf aanpakken. Het is al lang duidelijk dat preventie hier niet meer helpt. Het Vlaams Belang eist dan ook dat het stadsbestuur speciale acties om dit fenomeen tegen te gaan aankondigt en in toepassing brengt. 3) Het drugsprobleem te lijf gaan. Zeer verbazend is dat het Bestuursakkoord nergens van het drugsprobleem gewag maakt. Het is overduidelijk dat het beleid hieromtrent gecapituleerd heeft. En dit in een stad waar op tientallen plekken injectienaalden zomaar rond gezaaid liggen. Voor het Vlaams Belang moet de strijd tegen de verdovende middelen bovenaan de prioriteitenlijst komen te staan. Uiteraard is de “kleine gebruiker” geen crimineel die onmiddellijk achter de tralies moet. We moeten echter in elk geval druggebruik ontmoedigen en naast preventiecampagnes wil onze partij dan ook dringend efficiënte verrassingsdrugscontroles en dit zowel in discotheken en op fuiven als in het verkeer en in de scholen. Uiteraard dient de verslaafde verplicht te worden zich te laten behandelen in ontwenningscentra die het afkicken opleggen (dit is op dit ogenblik in de meeste gevallen niet zo). De handelaar moeten ongenadig hard aangepakt worden, zeker in een stad zoals Gent waar zich zoveel drugspanden bevinden.

3 punten i.v.m. het vreemdelingenbeleid
Inleiding In het ‘Beleidsplan etnisch-culturele diversiteit 2006-2008’ van de uitredende Paarse meerderheid konden we het volgende al lezen: “ De Stad zowel als andere maatschappelijke voorzieningen mogen niet verwachten dat de cliënt zich zomaar onmiddellijk kan/moet aanpassen aan hun aanbod. Algemene voorzieningen die voor alle Gentenaars kwaliteit willen leveren zullen zich dus dienen te transformeren om ten volle de eventueel beperkte competenties van haar cliënteel te overbruggen.” Het uittredende stadsbestuur vroeg dus niet aan de immigranten dat ze zich zouden aanpassen aan onze samenleving maar wou in feite het tegenovergestelde nl. dat de openbare diensten zich zouden ‘interculturaliseren’,m.a.w. zich aanpassen aan de cultuur van de nieuwkomers in Gent. Het is duidelijk dat deze lijn in de nieuwe legislatuur wordt aangehouden. In gans het hoofdstuk 14 dat betrekking heeft op de opvang van de immigranten is het woord integratie zelf niet meer terug te vinden. Het Vlaams Belang is van mening dat wie zich bij ons wil vestigen zich aan onze samenlevingsmodel moet aanpassen en dat het omgekeerde uit den boze is. Daarom zal onze partij in 2007 vnl. de volgende eisen naar voren schuiven:
4) Geen hoofddoeken voor ambtenaren. Het dragen van een hoofddoek door een ambtenaar is een duidelijke overtreding van de scheiding tussen Kerk en Staat die één van de basisprincipes vormt van de Europese beschaving. Het is ook een schending van de religieuze en politiek neutraliteit die van een ambtenaar tijdens de uitoefening van zijn functie mag en moet verwacht worden. Net zoals in Antwerpen moet, voor de mensen in stadsdienst, het dragen van het hoofddoek verboden worden. Het nieuwe stadsbestuur zegt dat het zich verzet tegen de aantasting van de seculiere waarden die de organisatie van onze burgerlijke instellingen kenmerken. Dan moet het de daad bij het woord voegen.
5) Gents onderwijs in het Nederlands. In onze Gentse lagere scholen zitten bijna 6500 kinderen die thuis geen Nederlands spreken (27,24% van de leerlingen uit het basisonderwijs, cijfer 2005). De uitdaging voor onze scholen om al deze kinderen het Nederlands aan te leren is enorm. Het is dan ook onaanvaardbaar dat het oude proefballonnetje van Freya Van den Bossche over het aanleren van de moedertalen op school regelmatig weer uit de kast gehaald wordt. Om een echte integratie te bekomen is kennis van het Nederlands onontbeerlijk. Het is hiervoor dat er moet gezorgd worden en dus niet voor het behouden van de zgn. diversiteit die uiteraard een aanpassing van de migrant afremt i.p.v. te bevorderen. Het Vlaams Belang zal blijven eisen dat het stadsbestuur het Nederlands karakter van ons onderwijs in stand houdt.
6) Geen subsidies voor verenigingen die uitsluitend uit migranten bestaan. Niet ten onrechte wordt beweerd dat ontmoetingen integratie bevorderen. Het is dan ook contraproductief dat het stadsbestuur blijft subsidies uitdelen aan verenigingen die uitsluitend uit migranten bestaan en zich uitsluitend tot migranten richten. Het Vlaams Belang zal hier met klem blijven tegen protesteren. Een opmerking. Bedenkingen bij de rol van het allochtone gemeenteraadslid. Sinds de jongste maken een behoorlijk aantal allochtone gemeenteraadsleden deel uit van de meerderheidspartijen. Het is vanzelfsprekend dat hun houding voor de integratie van groot belang is. Het Vlaams Belang zal een en ander met argusogen volgen. Wij houden echter ons hart vast wanneer wij vaststellen hoe de nieuwe schepen Pehlivan, in haar parlementaire hoedanigheid, de wederrechterlijke en nooit door België erkende Turkse bezetting van een deel van Cyprus verdedigt.

3 punten i.v.m. het betaalbaar wonen in Gent.
Inleiding Dat er in Gent veel te weinig sociale woningen zijn is een oud zeer. De snelle stijging van de huurkosten die de laatste jaren waargenomen wordt is misschien een nieuwer fenomeen maar zorgt er voor dat wonen in Gent steeds problematischer wordt. Opnieuw belooft Paars bij het begin van de legislatuur dat er allerlei maatregelen zullen komen om meer sociale woningen ter beschikking te stellen. Dat er in dit verband utopische perspectieven niet uit de weg gegaan worden, blijkt uit volgende volzin uit het Bestuursakkoord: “ We moeten er naar streven dat de helft van de verhuurde woningen in Gent op termijn sociaal verhuurd zou worden, door de bouw van nieuwe sociale woningen, het stimuleren van het verhuren via het sociale verhuurkantoor, het verstrekken van huursubsidies…,” bij de aanvang van de vorige legislatuur werden 2000 bijkomende woningen beloofd, er kwamen er 300 op 6 jaar bij. Dit weerhoudt er het stadsbestuur echter niet van deze keer op dat vlak volledig op hol te slaan.
7) Een streefcijfer m.b.t. sociale woningen. Veel concreter zou zijn dat het stadsbestuur zichzelf een realistisch streefcijfer oplegt in dit verband. Het moet mogelijk zijn op 6 jaar tijd (de duur van een legislatuur) 2000 bijkomende woningen te creëren. Indien paars deze belofte zou doen en bovendien het betrokken cijfer zou halen dan zou de coalitie zeer goed gescoord hebben en zou zelf het Vlaams Belang dit erkennen.
8) De belastingen op wonen in de stad moeten omlaag. De vorige coalitie heeft de onroerende voorheffing verhoogd van 1175 opcentiemen naar 1450 opcentiemen. Dit maakte uiteraard het wonen in Gent nog duurder. Het Vlaams Belang eist een drastische verlaging van deze belasting. In 2000 bedroegen de opcentiemen in Vlaanderen gemiddeld 1073. Dit lijkt ons een haalbaar cijfer.
9) Een kwaliteitslabel voor woningen. Het verbeteren van de woonkwaliteit (wat vaak nodig is), kan ook gebeuren door een behoorlijke controle. Woningen die aan de basisvereisten in dit verband voldoen zouden een stedelijke kwaliteitslabel kunnen krijgen. Naast het stimuleren via renteloze leningen, bouwblokrenovatie, enz., zou een initiatief van deze aard de woonsituatie van heel wat Gentenaars kunnen verbeteren.

1 punt i.v.m. de Gemeentelijke democratie.
Inleiding De nieuwe coalitie kondigt ook een aantal maatregelen ter verbetering van de werking van de gemeenteraad aan. Het heet dat ze de gemeenteraad en de gemeenteraadsleden zou willen herwaarderen. Het meest essentiële wordt echter bewust over het hoofd gezien nl. alle verkozenen op dezelfde wijze behandelen. Nu is het immers zo dat er in Gent twee soorten mandatarissen zijn, deze van de traditionele partijen: sp.a, VLD, CD&V, Groen!, spirit en nva en dan de gemeenteraadsleden die ‘fout’ zitten en als dusdanig worden behandeld, die van het Vlaams Belang. Dit zal weer eens in uiting komen in, het feit dat de traditionele partijen er samen zullen voor zorgen dat het Vlaamse Belang niet in de intercommunales zal vertegenwoordigd zijn en ook, al is het de grootste oppositiepartij, geen commissievoorzitters zal mogen leveren.
10) De afschaffing van het Cordon Sanitaire M.a.w. de Gentenaars die “verkeerd” stemden mogen niet op dezelfde wijze vertegenwoordigd worden als de andere. Het is in dit verband dat het Vlaams Belang meer dan ooit de afschaffing van het ondemocratische Cordon Sanitaire eist. Om deze eis kracht bij te stellen en ook om te protesteren tegen het proces dat op dit ogenblik tegen onze partij bij de Raad Van State loopt om onze financiering af te pakken zal het Vlaams Belang bij de aanvang van de gemeenteraadszitting aan de ingang van het stadhuis een protestdemonstratie organiseren.

B. Een nieuwe tactische opstelling van het Vlaams Belang in Gent.
De Koepel Al geruime tijd was er in de schoot van het Vlaams Belang Gent sprake van een reorganisatie. De reden hiervoor ligt voornamelijk op het vlak van de bereikbaarheid van onze kiezers en wil voor een stuk ook de structurele paarse strategie in Gent counteren. Paars ontwikkelde immers de afgelopen jaren structurele netwerken – op kosten van de Gentse belastingsbetaler – om meer greep te krijgen op de mening van de Gentenaar. De goed-nieuws-show in de media moest immers ook vertaald worden in de Gentse wijken. We moeten hierbij wijzen op het feit dat de Stad Gent (na een mislukt “samenspraakmodel”) een gebiedsgerichte werking heeft opgezet. Deze werking resulteerde, voornamelijk voor de socialisten (die dit apparaat voor eigen gebruik schaamteloos hebben ingezet) in een overwinning van deze partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. Men is zich daar bij paars heel goed van bewust en het is goed in dit kader te verwijzen naar de voorstelling van de nieuwe paarse bewindsploeg en hun nieuw bestuursakkoord op 15 oktober 2006 waarbij de nieuwe paarse ploeg effectief stelt: “De aandacht voor wijken en deelgemeenten wordt verscherpt. De gebiedsgerichte werking wordt verfijnd. De wijkbudgetten worden op zijn minst verdubbeld.” Het is dus hoog tijd dat het Vlaams Belang ten opzichte van deze strategie zich op zijn minst even sterk wapent. Vandaar de nood aan een reorganisatie binnen het Gentse Vlaams Belang dat zich vertaalt in dit “koepel-project”, dat een decentralisatie nastreeft in organisatie. Elke deelgemeente zal op zich een afdelingswerking opstarten, waarbij de locale voorzitter is vertegenwoordigd in de Gentse koepel, die ook de verantwoordelijkheid van Gent-stad verdeelt over de diverse Gentse wijken. Alle Gentse mandatarissen (Federale en Vlaamse vertegenwoordigers, provincie, gemeente- en OCMW-raad) zullen actief binnen deze nieuwe structuren worden ingeschakeld. Structuren die vooral bedoeld zijn om de partij in Gent in de breedte uit te breiden en extra slagkracht te verwerven. Daarnaast zullen de verschillende bestaande frontorganisaties (Sociale woningen, senioren, politie, middenstand…) verder worden uitgebouwd en geïntegreerd binnen de werking van de koepel. De sturing vanuit de koepel zal ervoor zorgen dat het Vlaams Belang een sterkere verankering krijgt in de diverse Gentse wijken en deelgemeentes.
Het vernieuwde bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter (Johan Deckmyn, tevens verantwoordelijk werking Gent-Stad)
Fractieleider gemeenteraad (Francis Van den Eynde)
Ondervoorzitter (Joris Van Vooren)
Verantwoordelijke Frontorganisaties (Kristina Colen)
Secretaris (Tanguy Veys)
Penningmeester (Christian Bauwens)
Propagandaverantwoordelijke (Ortwin Depoortere).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...