Meerjarenplan Gents stadsbestuur: veel geblaat, weinig wol

De Paarse meerderheid in Gent is eindelijk bevallen van een strategisch meerjarenplan. Merkwaardig is wel dat het college dit document precies één dag na de gemeenteraad van december aan de pers heeft voorgesteld. Van minachting voor de gemeenteraad gesproken …
Erger is dat het socialistische-liberale college bijna een jaar nodig gehad heeft om iets op papier te zetten dat weliswaar als indrukwekkend wordt voorgesteld, maar al bij al slechts een mager beestje is.
Zo werd een optelsom gemaakt van alles wat in de volgende vijf jaar zou uitgegeven worden: 470 miljoen euro. Dit lijkt inderdaad meer dan behoorlijk, maar het Vlaams Belang herinnert eraan dat er een groot verschil bestaat tussen investeringen beloven en ze ook daadwerkelijk uitvoeren. Een voorbeeld: in 2005 en 2006 werd van de voorziene investeringen slechts 63% uitgevoerd.
Tevens kan de vraag gesteld worden of 470 miljoen aan investeringen voorzien nu echt zo formidabel is. Eén vergelijking: tussen 2001 en 2006 bedroegen de werkelijk uitgevoerde investeringen in totaal 694.024.120 euro.
M.a.w.: de investeringen voor de komende vijf jaar (zoals gezegd is er al een jaar verloren gegaan) liggen ongeveer een derde lager dan deze van de vorige vijf jaar. Er wordt veel verwezen naar het “lokaal pact” met de Vlaamse regering, dat goed zou zijn voor 23 miljoen euro inkomsten, maar dit is nog helemaal niet uitgewerkt.

Meer gedetailleerd stelt het Vlaams Belang het volgende vast:

• Er wordt opnieuw plechtig verklaard dat het de bedoeling is 300 bijkomende politieagenten aan te werven. Dit is uiteraard positief. Het is echter zo dat het stadsbestuur al jaren tevergeefs op zoek is naar 200 bijkomende politieagenten. Enige twijfel over het succes van deze nieuwe operatie is dan ook op zijn plaats.
• Vanzelfsprekend is voor het onderhouden van straten en pleinen meer IVAGO-personeel nodig, maar zal deze maatregel volstaan? De aangekondigde tariefverhoging voor het ophalen van de vuilnis zal de plaag van het sluikstorten immers substantieel doen toenemen.
• Uiteraard wordt beweerd dat de belastingen niet stijgen, maar ondertussen worden de retributies en toegangsprijzen opgetrokken. Ook de prijs van het ophalen van restafval stijgt met 20 procent, terwijl de prijs van het drinkwater al verhoogde (sinds 1 januari 2007 is de gemeentelijke saneringsheffing verhoogd). Hier bestaat een naam voor: verdoken belastingen. Deze zijn bovendien asociaal vermits ze vooral gezinnen mensen met een klein inkomen treffen.
• Eens te meer wordt beloofd dat de financiën van het ziekenhuis Jan Palfijn gesaneerd zullen worden. Maar dit horen we al jarenlang. Ondertussen stapelen de tekorten zich op. De boekhouding van de instelling kreeg trouwens onlangs een vernietigend verslag (na een doorlichting van een externe firma).
• 40 miljoen euro voor wegen en rioleringen klinkt mooi, maar is absoluut niet veel. Het komt neer op circa 7 miljoen per jaar, terwijl in 2006 de investeringen aan verkeersinfrastructuur op 25 miljoen begroot werden, waarvan net geen 17 miljoen euro werkelijk gebruikt werd. Een flinke achteruitgang dus.
• De 3,5 miljoen euro die voor de heraanleg van voetpaden voorzien worden, zijn slechts een druppel op een hete plaat. Niets meer.
• De middelen die voor het stadsvernieuwingsproject van Ledeberg zouden worden uitgetrokken, bedragen slechts de helft van wat voor “Zuurstof voor de Brugse Poort” werd voorzien. En het is daar nog steeds wachten op de nieuwe sociale woningen. De nieuwe parken zijn nog steeds oneffen graspleinen met hondenpoep die als sluikstort gebruikt worden.
• Het Vlaams Belang juicht middelen voor het wonen en het verbeteren van woningen toe, maar 8,5 miljoen aan woonpremies en 2,5 miljoen aan noodwoningen in Gent in 5 jaar tijd zijn slechts een pleister op een houten been.
• Tenslotte stelt het Vlaams Belang zich de vraag waar de grote projecten zoals het Museumplein, de Waalse Krook en de Oude Dokken heen zijn. Ze komen immers in het verhaal niet voor.

Met andere woorden: zoals het in de titel van deze persmededeling staat: veel geblaat, weinig wol!

Francis Van den Eynde
Voorzitter gemeenteraadsfractie Vlaams Belang Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...