Klachten over de voeding in Campus De Vijvers (Ledeberg)

N.a.v. diverse klachten die onze fractie ontving i.v.m. de voeding in OCMW-Campus De Vijvers, stelde fractievoorzitter Christian Bauwens een vraag aan de OCMW-Voorzitter in de Raad van 11 september 2007.

Hierna volgen vraag en antwoorden.

AGENDAPUNTEN RAADSLEDEN 60° Brief d.d. 29.08.2007 van raadslid Christian Bauwens (Vlaams Belang) betreffende klachten over de voeding in Campus De Vijvers (Ledeberg).

DE RAAD : Gelet op het hiernavermeld schrijven d.d. 29.08.2007, waarbij raadslid Christian Bauwens (Vlaams Belang) de OCMW–Voorzitter verzoekt om de problematiek i.v.m. klachten over de voeding in Campus De Vijvers te agenderen:

“De laatste maanden – vooral juli en augustus – werden door bewoners en familieleden regelmatig klachten geuit omtrent de voeding in het Rust- en verzorgingstehuis De Vijvers. Klachten gaan vooral over de samenstelling van het menu. Dit zou niet altijd aangepast zijn aan noden en behoeften van oudere personen. Dit probleem werd ook op de bewonersraad besproken. Ook op andere plaatsen zijn er blijkbaar klachten.
Wat zal gebeuren om de kwaliteit van de voeding te verbeteren en zoveel als mogelijk aan te passen aan de wensen van onze bewoners?
Ligt een ontoereikend budget aan de basis van dit probleem?
Wie doet binnen het OCMW nazicht over de kwaliteit van de voeding aan onze bewoners?”

NEEMT AKTE van hiernavermelde antwoorden van de OCMW–Voorzitter:

Voor het voedingsbeleid in Campus De Vijvers zijn er verschillende overlegorganen. In 2 ervan participeren bewoners en of familieleden, m.n. de bewonersraad en grootmoederkeuken.

De Bewonersraad: Hier kunnen bewoners en familieleden suggesties, klachten en opmerkingen meedelen, die genoteerd worden in een verslag. Voor de directie zijn dit werkpunten, die zo goed mogelijk worden opgevolgd.

Grootmoederkeuken: Dit is een overleg met bewoners, de keukenmanager en een personeelslid van de animatie. Hier komen suggesties, menukeuze en verbeterpunten van bewoners aan bod. Ook bereidingswijzen en receptuur worden doorgegeven aan de kok, die dat op zijn beurt dan eens invult in zijn menu’s. Met deze overlegorganen wordt er rekening gehouden in de menucommissie.

Menucommissie: De menucommissie vindt tweemaandelijks plaats. De keukenmanager, de districtmanager, en de diëtiste van Medirest zijn hierop aanwezig, naast het diensthoofd bewonerszorg en de directeur van De Vijvers. De opgestelde menu’s worden op variatie en voedingskwaliteit nagekeken en bijgestuurd. Klachten worden hier eveneens besproken met de bedoeling deze weg te werken bij de volgende maaltijden.

Algemeen: De grootste klacht in De Vijvers gedurende de laatste weken was de aardappelkwaliteit. De cateraar heeft ondertussen een andere soort aardappen in het assortiment opgenomen waardoor de klachten zouden moet verminderen. Daarnaast zijn er nog kleine afwerkingsfoutjes geweest tijdens de verlofperiode door combinatie van nieuwe keukenmanager, verlofperiode en ziekte-afwezigheden tijdens het verlof.

Vraag: Ook op andere plaatsen zijn er blijkbaar klachten.
Antwoord: Voor de woon- en zorgcentra is alles wat met en rond de maaltijden gebeurt heel belangrijk. In alle centra kunnen de bewoners kunnen via diverse kanalen op-, aan- en bemerkingen meedelen. Samen met het keukenteam wordt steeds naar een afdoend antwoord gezocht. Weliswaar blijft het “grootkeuken” waarbij individuele voorkeuren niet altijd kunnen worden ingewilligd. Individuele opmerkingen kunnen soms sterk tegenstrijdig zijn.

Vraag: Wat zal gebeuren om de kwaliteit van de voeding te verbeteren en zoveel als mogelijk aan te passen aan de wensen van onze bewoners?
Antwoord: Via de overlegorganen (bewonersraad en grootmoederkoeken), die op geregelde tijdstippen bijeenkomen, hebben de bewoners en familie inspraak (benaming afhankelijk van de voorziening). Klachten of opmerkingen worden bijgestuurd door de keukenmanager en de directie. Tijdens het samenstellen van de menu’s, door de menucommissie, wordt rekening gehouden met de opmerkingen van familie, bewoners en personeel.

Vraag: Ligt een ontoereikend budget aan de basis van dit probleem?
Antwoord: De maaltijden werden op basis van een gedetailleerd lastenboek – dit zowel naar kwaliteit, kwantiteit als variatie van voeding – toegewezen aan de huidige externe cateraars. De toewijzing is gebeurd op basis van zowel kwaliteit als prijs. In ieder lastenboek is een prijsherzieningsformule opgenomen om marktprijsstijgingen en indexaties op te vangen. De huidige facturatie is conform bestek.

Vraag: Wie doet binnen het OCMW nazicht over de kwaliteit van de voeding aan onze bewoners?
Antwoord: – evaluatie van de huidige kwaliteit door systematische mondelinge bevraging bij bewoners. – de externe cateraar beschikt ook over een bestaand enquêteformulier, de enquêtes worden op regelmatige basis uitgevoerd. – om de 2 jaar houdt het OCMW een tevredenheidsenquête. Natuurlijk is dit allemaal subjectief. Indien wenselijk kan het stadslabo worden gevraagd om een analyse uit te voeren en na te gaan of volgende items in overeenstemming zijn met het bestek, nl. bacteriologische zuiverheid, samenstelling maaltijd, voedingswaarde en temperatuur, zodat alles kan worden geobjectiveerd. Deze opdracht kan worden uitgevoerd binnen het bestaande protocol met het stadslabo.

N.a.v. diverse klachten die onze fractie ontving i.v.m. de voeding in OCMW-Campus De Vijvers, stelde fractievoorzitter Christian Bauwens een vraag aan de OCMW-Voorzitter in de Raad van 11 september 2007.

Hierna volgen vraag en antwoorden.

AGENDAPUNTEN RAADSLEDEN 60° Brief d.d. 29.08.2007 van raadslid Christian Bauwens (Vlaams Belang) betreffende klachten over de voeding in Campus De Vijvers (Ledeberg).

DE RAAD : Gelet op het hiernavermeld schrijven d.d. 29.08.2007, waarbij raadslid Christian Bauwens (Vlaams Belang) de OCMW–Voorzitter verzoekt om de problematiek i.v.m. klachten over de voeding in Campus De Vijvers te agenderen:

“De laatste maanden – vooral juli en augustus – werden door bewoners en familieleden regelmatig klachten geuit omtrent de voeding in het Rust- en verzorgingstehuis De Vijvers. Klachten gaan vooral over de samenstelling van het menu. Dit zou niet altijd aangepast zijn aan noden en behoeften van oudere personen. Dit probleem werd ook op de bewonersraad besproken. Ook op andere plaatsen zijn er blijkbaar klachten.
Wat zal gebeuren om de kwaliteit van de voeding te verbeteren en zoveel als mogelijk aan te passen aan de wensen van onze bewoners?
Ligt een ontoereikend budget aan de basis van dit probleem?
Wie doet binnen het OCMW nazicht over de kwaliteit van de voeding aan onze bewoners?”

NEEMT AKTE van hiernavermelde antwoorden van de OCMW–Voorzitter:

Voor het voedingsbeleid in Campus De Vijvers zijn er verschillende overlegorganen. In 2 ervan participeren bewoners en of familieleden, m.n. de bewonersraad en grootmoederkeuken.

De Bewonersraad: Hier kunnen bewoners en familieleden suggesties, klachten en opmerkingen meedelen, die genoteerd worden in een verslag. Voor de directie zijn dit werkpunten, die zo goed mogelijk worden opgevolgd.

Grootmoederkeuken: Dit is een overleg met bewoners, de keukenmanager en een personeelslid van de animatie. Hier komen suggesties, menukeuze en verbeterpunten van bewoners aan bod. Ook bereidingswijzen en receptuur worden doorgegeven aan de kok, die dat op zijn beurt dan eens invult in zijn menu’s. Met deze overlegorganen wordt er rekening gehouden in de menucommissie.

Menucommissie: De menucommissie vindt tweemaandelijks plaats. De keukenmanager, de districtmanager, en de diëtiste van Medirest zijn hierop aanwezig, naast het diensthoofd bewonerszorg en de directeur van De Vijvers. De opgestelde menu’s worden op variatie en voedingskwaliteit nagekeken en bijgestuurd. Klachten worden hier eveneens besproken met de bedoeling deze weg te werken bij de volgende maaltijden.

Algemeen: De grootste klacht in De Vijvers gedurende de laatste weken was de aardappelkwaliteit. De cateraar heeft ondertussen een andere soort aardappen in het assortiment opgenomen waardoor de klachten zouden moet verminderen. Daarnaast zijn er nog kleine afwerkingsfoutjes geweest tijdens de verlofperiode door combinatie van nieuwe keukenmanager, verlofperiode en ziekte-afwezigheden tijdens het verlof.

Vraag: Ook op andere plaatsen zijn er blijkbaar klachten.
Antwoord: Voor de woon- en zorgcentra is alles wat met en rond de maaltijden gebeurt heel belangrijk. In alle centra kunnen de bewoners kunnen via diverse kanalen op-, aan- en bemerkingen meedelen. Samen met het keukenteam wordt steeds naar een afdoend antwoord gezocht. Weliswaar blijft het “grootkeuken” waarbij individuele voorkeuren niet altijd kunnen worden ingewilligd. Individuele opmerkingen kunnen soms sterk tegenstrijdig zijn.

Vraag: Wat zal gebeuren om de kwaliteit van de voeding te verbeteren en zoveel als mogelijk aan te passen aan de wensen van onze bewoners?
Antwoord: Via de overlegorganen (bewonersraad en grootmoederkoeken), die op geregelde tijdstippen bijeenkomen, hebben de bewoners en familie inspraak (benaming afhankelijk van de voorziening). Klachten of opmerkingen worden bijgestuurd door de keukenmanager en de directie. Tijdens het samenstellen van de menu’s, door de menucommissie, wordt rekening gehouden met de opmerkingen van familie, bewoners en personeel.

Vraag: Ligt een ontoereikend budget aan de basis van dit probleem?
Antwoord: De maaltijden werden op basis van een gedetailleerd lastenboek – dit zowel naar kwaliteit, kwantiteit als variatie van voeding – toegewezen aan de huidige externe cateraars. De toewijzing is gebeurd op basis van zowel kwaliteit als prijs. In ieder lastenboek is een prijsherzieningsformule opgenomen om marktprijsstijgingen en indexaties op te vangen. De huidige facturatie is conform bestek.

Vraag: Wie doet binnen het OCMW nazicht over de kwaliteit van de voeding aan onze bewoners?
Antwoord: – evaluatie van de huidige kwaliteit door systematische mondelinge bevraging bij bewoners. – de externe cateraar beschikt ook over een bestaand enquêteformulier, de enquêtes worden op regelmatige basis uitgevoerd. – om de 2 jaar houdt het OCMW een tevredenheidsenquête. Natuurlijk is dit allemaal subjectief. Indien wenselijk kan het stadslabo worden gevraagd om een analyse uit te voeren en na te gaan of volgende items in overeenstemming zijn met het bestek, nl. bacteriologische zuiverheid, samenstelling maaltijd, voedingswaarde en temperatuur, zodat alles kan worden geobjectiveerd. Deze opdracht kan worden uitgevoerd binnen het bestaande protocol met het stadslabo.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...