Indexering van provinciebelasting is verkapte belastingverhoging

Belastingdruk Oost-Vlaanderen stijgt opnieuw: 3,5 miljoen euro extra belastingen
Profileringsdrang deputatie heeft te hoge prijs
Hoogste schuld boven hoofd Oost-Vlaming
Vandaag wordt het startschot gegeven voor opnieuw een marathon van niet minder dan negen provincieraadszittingen en die marathon zal zijn weliswaar voorspelbaar sluitstuk vinden op het moment dat het budget 2009 meerderheid tegen minderheid wellicht zal worden goedgekeurd.

De deputatie predikt een sluitend budget met zelfs ruimte voor nieuwe initiatieven.  Maar welke prijs betalen we daarvoor?  Opnieuw mag de Oost-Vlaamse belastingbetaler opdraaien voor dit beleid.  Onder het mom van “de basisfiscaliteit blijft ongewijzigd” worden ook dit jaar opnieuw de belastingen verhoogd: de voorziene inkomsten uit de provinciebelasting stijgen van 116,5 miljoen euro in 2008 naar 120 miljoen euro in 2009 of een stijging van 3,5 miljoen euro.  Wie in tijden van financiële crisis, economische onzekerheid en dalende koopkracht deze royale stijging mag ophoesten is nu al duidelijk: de Oost-Vlaming.

Zonder blikken of blozen stelt dit deputatie dat het louter om een indexatie zou gaan.  Nochtans stijgt ook het aandeel van de inkomsten uit belastingen in verhouding tot het totaal aan inkomsten (van 52,28% naar 52,36%).  Er wordt dus helemaal geen poging gedaan om op een creatieve manier de inkomsten te verhogen, zonder opnieuw te kiezen voor hogere belastingen, laat staan de uitgaven te milderen.  Na de provincie West-Vlaanderen is sinds 2007 de belastingdruk in Oost-Vlaanderen dan ook het meest gestegen, van 80,96 euro belastingdruk per inwoner in 2007 naar 85,24 euro in 2009.  En zo ligt de provincie Oost-Vlaanderen mee aan de basis van het domino-effect van indexaanpassing na indexaanpassing die telkens dient opgevangen te worden met het eigen provinciaal budget.

Ook op vlak van de leningen toont Oost-Vlaanderen zich niet zo’n goede leerling, integendeel !  De Oost-Vlaming staat in vergelijking met de andere provincies eenzaam aan de top met een schuld van 131,20 euro per Oost-Vlaming.  Maar toch, wij zijn goed bezig.  Het niveau van de schuld zelf is van 2008 tot 2009 ook gestegen met 6,7% en vrij aanzienlijk zelfs sedert 2006: van 12,6% naar 14,5%.

Wat het meerjarenplan betreft, wordt opnieuw de glazen bol boven gehaald en stel ik vast dat de budgettaire soberheid van 2007 de komende jaren niet wordt doorgezet.  Daarnaast valt één zaak bijzonder op; de onderschatting van het resultaat van de komende jaren.  Want bij een gelijke budgettering en een gelijke uitvoering van het budget zal ieder eindresultaat van de komende jaren zo’n 20 miljoen euro gunstiger uitvallen.  Maar zoiets erkennen zou de jaarlijkse stijging van de belastingen wel bijzonder cynisch en politiek onhaal maken.  Dit belet niet dat er de komende jaren een jaarlijkse achteruitgang zal gerealiseerd worden van 9 miljoen euro en dat de budgettaire marges naast het reservefonds dan ook stilaan worden opgesoupeerd.

Het volstaat niet dat men regelmatig zegt dat men goed bezig is.  Geen woorden, maar daden en dan is de conclusie heel negatief.  Een fiscaal beleid dat helemaal niet gunstig is voor de Oost-Vlaming, verschillende prestigeprojecten zonder provinciale meerwaarde, een gebrek aan daadkracht, diverse knoeidossiers die maar blijven aanslepen, een patrimonium dat onbeheersbaar is of verwaarloosd wordt, en een enorme kloof tussen burger en provinciale politiek.  Als het woord provincialistisch nog steeds een bijzondere slecht bijklank heeft, dan zitten de schuldigen hier.  Met dit budget mag de Oost-Vlaming daar bovenop nog eens een dure prijs betalen.

Zie bijlage voor mijn tussenkomst terzake vandaag gehouden bij de bespreking van het budget 2009.

Tanguy Veys
Fractievoorzitter provincieraad

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...