Geen hoofddoekenverbod bij Oost-Vlaams provinciebestuur

Open VLD keldert eigen voorstel
Principe van neutrale overheid van geen tel voor Open VLD en CD&V

Tijdens de provincieraad van Oost-Vlaanderen van 16 januari jl. diende Tanguy Veys namens het Vlaams Belang een voorstel tot raadsbesluit in waarbij het dragen van religieuze, politieke, filosofische of ideologische symbolen verboden werd voor personeelsleden van de provincie die in contact komen met het publiek.

Het Vlaams Belang nam bijna letterlijk de tekst over van het voorstel dat terzake door Open VLD was ingediend in de Gentse gemeenteraad, en dat daar met een wisselmeerderheid van Open VLD, CD&V en VB was goedgekeurd. Open VLD had in december ’07 trouwens ook een amendement met precies dezelfde inhoud ingediend in de provincieraad. Het zou dus logisch zijn geweest als Open VLD en CD&V dezelfde tekst ook in de provincieraad zouden goedkeuren. Maar zo consequent was men niet. In de provincieraad stemden beide partijen tegen hun eigen voorstel. Open VLD trok haar amendement zelfs in. Zelf de nieuwe vertegenwoordiger van de LDD stemde opvallend tegen.

Daarmee zit men dus met de bizarre situatie dat islamitische personeelsleden bij de provincie eventueel wel een hoofddoek zouden mogen dragen, maar bij de stad Gent niet. Het standpunt van de gedeputeerde voor personeel was tamelijk dubbelzinnig: zij weigerde te zeggen of een hoofddoek nu toegelaten was of niet. Zij verschool zich achter de stelling dat dat pas zou worden onderzocht als er klachten waren. Melissa Van der Haegen, de fractieleider van de SP.a-Spirit-fractie, had zichzelf voor de gelegenheid al met een “modieus hoofddeksel” getooid. Het gerucht dat zij zich tot de islam zou bekeren is echter voorbarig. Ach, waar is de tijd dat de socialisten vonden dat godsdienst “opium voor het volk” was?

Tanguy Veys
fractievoorzitter Vlaams Belang provincieraad

Hierna volgt een overzicht van de relevante persartikelen van de voorbije dagen.


Open Vld verwerpt verbod op hoofddoeken in de provincie

GENT 16/01 (BELGA) = Hoewel Open Vld oorspronkelijk het amendement
voor de aanpassing van het reglement voor het provinciepersoneel in
Oost-Vlaanderen indiende, verwierp de partij deze namiddag het voorstel, waarbij onder andere hoofddoeken worden verbannen.
Enkel Vlaams Belang stemde voor de aanpassing, maar haalde met slechts 17 stemmen geen meerderheid waardoor er geen wijziging komt aan de deontologische code voor het provinciepersoneel. Het voorstel kreeg 56 neen-stemmen en Marc Joris van Vlaams Belang onthield zich.
Volgens Vlaams Belang moet er duidelijkheid geschept worden in het
huidige personeelsreglement waar gepleit wordt voor neutraliteit in de
functie. “We willen niemand viseren of een klopjacht organiseren op mensen die openlijk voor hun idealen uitkomen”, stelde Tanguy Veys (Vlaams Belang). “We willen gewoon duidelijkheid over de neutrale dienstverlening binnen de provincie. Daarom streven we naar een consequent beleid.”
“Met neutraliteit verwijzen we naar de onthouding van het dragen van
kwetsende, denigrerende of aanstootgevende tekens”, repliceerde Hilde
Bruggeman (Open Vld), gedeputeerde personeel van de provincie
Oost-Vlaanderen. “We zien dan ook geen graten in het personeelsreglement en zullen in actie treden als er zich klachten voordoen”.
“We kunnen ons als Open Vld fractie terugvinden in het voorstel van de
gedeputeerde”, aldus Johan Beke (Open Vld). “Er is geen bijkomende
reglementering nodig rond de neutraliteit.” Open Vld vroeg zich openlijk
af wat de bedoeling van Vlaams Belang is. “Het gaat hier om een politiek
spelletje dat wij niet willen meespelen.” Daarop trok Beke het amendement terug in./.(LOD)Provincie pareert hoofddoek
Gent Geen (expliciet) verbod voor provinciepersoneel

Mag het provinciepersoneel nu een hoofddoek dragen of niet? Eigenlijk is dat na de bewogen provincieraad van gisteren nog altijd niet duidelijk. ’We zullen dat geval per geval beoordelen’, zegt eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V).

’Wij zitten hier niet alleen om op de stemknopjes te drukken’ Johan Beke, Open VLD-fractieleider

Dieter Herregodts De meerderheid binnen de provincieraad (CD&V, Open VLD en SP.A) stond de voorbije weken zwaar onder druk. De drie partijen verschilden onderling grondig van mening over de hoofddoek. Vlaams Belang had een voorstel ingediend om alle uiterlijke kentekenen van ideologische, levensbeschouwelijke, politieke of religieuze aard, waaronder de hoofddoek, te verbieden voor provinciepersoneel in publieke functies. De tekst was zowat letterlijk die van het voorstel dat Open VLD eerder in de Gentse gemeenteraad gedaan had. Open VLD kon in de provincie niet zomaar tegen haar ’eigen’ voorstel stemmen. Daarom diende Open VLD een eigen voorstel in. Licht aangepast weliswaar, maar het kwam nog altijd neer op een hoofddoekenverbod voor provinciepersoneel dat in contact staat met het publiek. En daarmee kwam de Open VLD-fractie in de provincieraad lijnrecht tegenover haar eigen deputatie te staan. Die had eerder, bij monde van Alexander Vercamer, verkondigd dat er geen probleem was en dat ze er ook geen wilde creëren. SP.A had al aangekondigd tegen het voorstel van Open VLD te zullen stemmen. Na een schorsing van de zitting kondigde Open VLD-fractieleider Johan Beke gisternamiddag aan het voorstel in te trekken. Hij deed dat na een tussenkomst van Open VLD-gedeputeerde Hilde Bruggeman. Die verduidelijkte wat de deputatie bedoelde met het begrip neutraliteit in de deontologische code voor het provinciepersoneel. ’Personeelsleden moeten zich in de uitoefening van hun dienst onthouden van een kwetsende, denigrerende of aanstootgevende houding, kledij en taalgebruik tegenover iedereen met wie ze beroepshalve in contact komen.’ Dat zinnetje wordt niet opgenomen in de deontologische code, maar was voor Johan Beke voldoende om zijn voorstel in te trekken. ’Ik kan niet ontkennen dat er discussies geweest zijn in de meerderheid, maar we hebben geprobeerd een oplossing te zoeken waarin iedereen zich kan vinden’, verduidelijkt Beke. ’Wij hebben duidelijk kunnen stellen dat ook kledij voor ons onder het begrip neutraliteit valt. Nu dat publiek in de provincieraad omschreven is, vinden wij dat aan onze bekommernissen tegemoet gekomen is.’ Hij vindt niet dat Open VLD met de intrekking van haar voorstel gezichtsverlies geleden heeft. ’Wij willen niet meespelen met het Vlaams Belang. En tussen deputatie en provincieraad is er een gezonde spanning. Het is logisch dat er af en toe discussie is. Wij zitten hier niet alleen om op de stemknopjes te drukken.’ Een zaak is na gisteren nog altijd niet duidelijk. Mogen provinciepersoneelsleden nu een hoofddoek dragen of niet? ’Dat zullen we geval per geval beoordelen’, is het antwoord van Alexander Vercamer. ’Het probleem stelt zich op dit ogenblik niet. Als er klachten zijn, dan zullen we die onderzoeken en met de betrokken werknemer een gesprek hebben. En als we niet tot een oplossing komen, dan zijn er nog altijd tuchtsancties mogelijk. Je kan niet alle problemen op voorhand in reglementen vatten. We moeten in ons personeelsreglement toch ook niet laten opnemen dat mensen met vuile schoenen niet op een pas geboende trap mogen lopen. Het gezond verstand zal zijn werk wel doen.’
Publicatie: Het Nieuwsblad / Gent en rand
17 januari 2008, pag. 20
Auteur: dhg;Geen hoofddoekverbod voor Oost-Vlaams provinciepersoneel

Het Oost-Vlaamse provinciebestuur legt zijn personeel dan toch geen (expliciet) hoofddoekverbod op. Open VLD trok gisteren een voorstel in die zin weer in. OpenVLD stelde zich tevreden met een verduidelijking van het begrip ’neutraliteit’ in de deontologische code voor het provinciepersoneel. Het voorstel van Vlaams Belang werd verworpen. ’Vandaag zijn er geen probleem en we willen er ook geen creëren’, zegt eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V). ’Als er klachten komen, zullen wij ze geval per geval beoordelen.’ Waarmee hij de vraag ontweek of een hoofddoek nu al dan niet toegelaten is. (dih)
Publicatie: Het Nieuwsblad / Leuven-HagelandEeklo-DeinzeGent en randWaaslandDenderRoeselare-Tielt-IzegemKortrijk-Waregem-MenenBrugge-OostkustOostende-WesthoekKempenMechelen-LierAntwerpenBrussel-NoordrandLimburgPajottenlandOudenaarde-Wetteren
17 januari 2008, pag. 18Geen expliciet hoofddoekenverbod in provincie

Er komt voor de ambtenaren van de provincie geen expliciet verbod op het dragen van een hoofddoek. Een voorstel in die zin van het Vlaams Belang is woensdag door de provincieraad afgekeurd.

Oost-Vlaanderen

Het was vooral uitkijken naar de houding van de Open Vld. Het voorstel van het VB was immers een exacte kopie van het Gentse gemeenteraadsbesluit dat er kwam op initiatief van de Open Vld.

“Er zijn geen problemen met personeelsleden die een hoofddoek dragen en we moeten er ook geen creren”, antwoordde gedeputeerde voor Personeel Hilde Bruggeman (Open Vld). “Wat we wel gaan doen, is de deontologische code verduidelijken. Daarin staat dat ambtenaren neutraal moeten zijn. Wat we daarmee precies bedoelen, is dat iedereen in de uitoefening van zijn dienst zich moet onthouden van een kwetsende, denigrerende of aanstootgevende houding, taalgebruik en ook kledij in zijn contacten met het publiek. Komt er daarover dus een klacht, dan zullen we die op basis van deze nuancering onderzoeken en beoordelen.”

Daarop trok de Open Vld haar amendement, om het dragen van uiterlijke kentekenen van religieuze aard te verbieden, in.

Het VB noemde de houding van meerderheidspartijen Open Vld en Cd&V, die in de Gentse gemeenteraad hetzelfde voorstel wel goedkeurden, lamentabel.

“Politiek is bedoeld om rele problemen op te lossen. Het is jullie helemaal niet te doen om de dienstverlening aan de burger te verbeteren. Jullie doen alleen aan kinderachtige spelletjes om de meerderheid uit elkaar te drijven. Daar doen wij niet aan mee”, diende CD&V-fractieleider Hilaire Liebaut het VB van repliek. HDR
Publicatie: Gazet van Antwerpen / Waasland
17 januari 2008, pag. 43Provincie omzeilt hoofddoekendebat
Gent


De Oost-Vlaamse provincieraad heeft haar standpunt rond de hoofddoekenkwestie niet veranderd. Vlaams Belang diende gisteren opnieuw een voorstel in om hoofddoeken en andere uiterlijke kentekenen te verbieden die de neutraliteit van het provinciepersoneel in het gedrang brengen. Alleen de eigen fractie stemde voor. Het voorstel was overigens een zuivere kopie van het Open VLD-voorstel dat werd goedgekeurd door de Gentse gemeenteraad.

Johan Beke geeft toe dat hij door het voorstel van Vlaams Belang met zijn fractie in nauwe schoentjes kwam te staan. «Het is niet gemakkelijk om een voorstel weg te stemmen dat een zuivere kopie is van onze collega’s uit de gemeenteraad», zegt de fractieleider van Open Vld in de provincieraad. «Maar de deputatie heeft ons overtuigd dat de huidige deontologische code voldoende is om bij problemen in te grijpen. In vergelijking met twee maanden geleden, werd de term neutraliteit nu wel goed omschreven. Een nieuw reglement was dus niet nodig.»

Open VLD had een amendement klaar liggen op het voorstel van het Vlaams Belang. «Inhoudelijk zeggen we daarin hetzelfde als het Belang dat de mosterd ging halen bij de Open VLD van de Gentse gemeenteraad, maar een voorstel van Vlaams Belang stemmen we principieel niet», zegt Beke. «Omdat de argumentatie van de deputatie ons aanvaardbaar leek, werd het amendement ingetrokken.» (BDW)
Publicatie: Het Laatste Nieuws / Gent-Wetteren-LochristiGent-Eeklo-DeinzeVlaamse ArdennenDenderstreekWaasland
17 januari 2008, pag. 16
Auteur: BAS VERBEKE DE WILDEGeen hoofddoekverbod voor provinciepersoneel

Het Oost-Vlaams provinciebestuur legt zijn personeel geen hoofddoekverbod op. Open VLD diende vorige week een voorstel in om alle uiterlijke kentekenen van levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische, politieke of religieuze aard te verbieden voor het provinciepersoneel dat met publiek in contact komt. Daarmee ontstond een breuk in de meerderheid (CD&V, Open VLD en SP.A). SP.A kondigde al aan tegen het voorstel te stemmen. Maar tijdens de provincieraad gisteren trok Open VLD zijn voorstel in. De partij stelde zich tevreden met een verduidelijking van het begrip ’neutraliteit’ in de deontologische code voor het provinciepersoneel. Het voorstel van Vlaams Belang werd verworpen. De provincie wil nu de problemen oplossen als ze zich stellen. (dih)
Publicatie: De Standaard / Vlaams-Brabant/BrusselOost-VlaanderenLimburgWest-VlaanderenAntwerpenNationaal
17 januari 2008, pagina: 9
Auteur: emd

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...