Gedeputeerde maakt op kosten van provinciebestuur reclame voor eigen politieke zitdagen

Provinciale folder misbruikt voor advertentie van politiek dienstbetoon in lokalen van ACV en CM
Vlaams Belang eist vernietiging folders in kwestie en facturatie drukkosten aan gedeputeerde

Vorig jaar besliste de deputatie op vraag van en na overleg met eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V) om per gedeputeerde een folder te maken waarin hij/zij de krachtlijnen van het beleid 2009 zou uiteenzetten. Het doel om iets dergelijks te realiseren was om de inwoners/burgers het beleid van het komende jaar toe te lichten, het bestuur te profileren als dynamisch en modern, en een gezicht te geven aan het beleid. De folders zouden intern geschreven en vormgegeven worden en de drukkosten waren hierbij afhankelijk van de oplage, voor 2.400 folders zo’n 1.000 euro (intern gedrukt).

Intussen werd voor elke gedeputeerde een folder (zie hier voor alle folders) intern geschreven en vormgegeven, en ook gedrukt en verspreid. Hierbij viel bij de folder van CD&V-gedeputeerde Alexander Vercamer (zie hier voor deze folder) op dat hij als enige gedeputeerde ook melding maakt van zijn zitdagen als politiek mandataris voor de CD&V (zie bijlage).

Door dit op te nemen in een publicatie, die in opdracht van het provinciebestuur intern werd geschreven en vormgegeven, en ook op kosten van het provinciebestuur werd gedrukt en wordt verspreid, wordt bij de Oost-Vlaming de indruk gewekt dat het de provincie Oost-Vlaanderen is die deze zitdagen organiseert en dat gedeputeerde Vercamer deze zitdagen houdt in opdracht van het provinciebestuur.  Niets is minder waar!
Daarenboven vinden deze zitdagen plaats in lokalen van de Christelijke Mutualiteit (CM) en het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), die men allerminst politiek neutraal kan noemen, integendeel!

Het Vlaams Belang zal dan ook bij monde van provincieraadslid Tanguy Veys op de provincieraad van woensdag 13 mei ’09 tekst en uitleg aan de deputatie vragen bij dit omtreden initiatief.

Door middel van een voorstel van raadsbesluit (zie bijlage) zal ook aan de provincieraad gevraagd worden om zijn afkeuring uit te spreken over het misbruik van provinciale publicaties, om alle folders van CD&V-gedeputeerde Alexander Vercamer te vernietigen en de totaalfactuur van deze folders (opmaak, druk, verspreiding en vernietiging) te factureren aan gedeputeerde Vercamer.  Tot slot vraagt het Vlaams Belang om aan de deontologische code voor provincieraadsleden en gedeputeerden een nieuw artikel toe te voegen waarin opgelegd wordt dat provincieraadsleden en gedeputeerden in de publicaties en in de communicatie van de provincie Oost-Vlaanderen, van welke aard ook en via welk kanaal ook, geen melding mogen maken van hun zitdagen die zij als politiek mandataris organiseren.

Met vriendelijke groet, provincieraadslid – fractievoorzitter Vlaams Belang
Tanguy Veys

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...