Cordon Sanitaire en de macht van de sp.a: wanverhoudingen

Naar aanleiding van een debat tussen Filip Dewinter en Jean-Marie Dedecker over het Cordon Sanitaire heeft Dewinter de moeite gedaan een analysenota te maken over het gevolg van deze schutskring voor de machtsverhoudingen in de Vlaamse steden en gemeenten.

De resultaten zijn op zijn minst opvallend te noemen. Als we de nota van Dewinter van wat naderbij bekijken, merken we dat de machtsverhoudingen in Vlaanderen door het bestaan van het Cordon Sanitaire serieus scheefgetrokken zijn. De kiezer kiest al enkele verkiezingszondagen overwegend rechts en centrum-rechts, maar wordt wel met een links bestuur opgezadeld. In de nota wordt er een onderscheid gemaakt tussen Vlaamse Centrumsteden met meer dan 30.000 inwoners en de 10 grootste Vlaamse centrumsteden.

9/10 voor de sp.a
En wat blijkt nu? In de tien grootste centrumsteden haalde de sp.a gemiddeld 27% van de stemmen. Dit zorgde er evenwel voor dat ze maar liefst in 9 van de 10 schepencolleges terechtkwamen. Enkel in Mechelen vielen ze uit de boot, maar daar had men dan weer Groen! nodig om tot een coalitie te komen. De VLD is slechts in de helft van de colleges vertegenwoordigd. Deze kloof is al even groot als we het over burgemeestersmandaten hebben. De sp.a legt de hand op niet minder dan zes burgemeesterssjerpen (Antwerpen, Gent, Leuven, Sint-Niklaas, Hasselt en Oostende) en beschikt ook nog eens over 4 OCMW-voorzitters. Voor de VLD is dat respectievelijk 2 (Aalst en Mechelen) en 2. Het is dan ook zeer opvallend dat linkse partijen (Groen! zit immers in de coalitie in Mechelen) in alle schepencolleges van de 10 grootste centrumsteden zitten. En eigenlijk zijn de linkse partijen slechts in 3 steden mathematisch nodig om tot een meerderheid te komen (Leuven Hasselt en Oostende). In de zeven andere centrumsteden zou er even makkelijk een rechtse coalitie kunnen gevormd worden met VLD, CD&V en Vlaams Belang.

Als je kijkt naar de electorale opgang van het Vlaams Belang sinds de jongste gemeenteraadsverkiezingen zou men er van kunnen uitgaan dat in 2006 de linkse partijen sp.a en Groen! in geen enkele Vlaamse centrumstad met meer dan 30.000 inwoners nodig zullen zijn om een coalitie op de been te brengen. Zelfs in de grote Vlaamse centrumsteden waar de socialisten nodig waren, zou, gebaseerd op de verkiezingsresultaten van 2004, ook een rechts bestuur mogelijk worden. Rechts en centrumrechts beleid is nu al mogelijk Eenzelfde evolutie tekent zich duidelijk af in de overige centrumsteden met meer dan 30.000 inwoners. Ook daar zijn de linkse partijen sp.a en Groen! in een meerderheid van de schepencolleges vertegenwoordigd, nl. in 18 van de 32. Maar als we dan naar de zetelverdeling in die centrumsteden kijken, stellen we vast dat in 28 van de 32 gemeenten de zogenaamd progressieve partijen niet nodig zijn om een coalitie te vormen. Meer zelfs, in 27 van die gemeenten kan men evengoed een bestuur op poten zetten met de partijen VLD, CD&V en Vlaams Belang.

De analysenota is zonder meer ontluisterend. Op basis van de resultaten van de verkiezingen van 2004 zouden er in alle 32 centrumsteden centrumrechtse besturen van VLD, CD&V en Vlaams Belang kunnen komen. Om de stem van de kiezer die centrumrechts en rechts stemt te vertalen in lokaal beleid is er enkel maar de politieke moed nodig om eindelijk het ondemocratische Cordon Sanitaire te doorbreken. Die zou de sp.a uit alle coalities in de centrumsteden doen verdwijnen. Het naar de vuilnisbak verwijzen van het Cordon zou ook VLD en CD&V geen windeieren leggen. De VLD zou zo in 15 van de 32 centrumgemeenten, waar dat nu niet het geval is, aan het beleid kunnen deelnemen. Voor de CD&V betekent dit dat ze in 8 extra coalities zouden terechtkomen.

Machtsverhoudingen haaks op democratie
Maar nu beschikt de socialistische partij over een enorme machtsbasis die haaks staat op de verkiezingsuitslagen. En de evolutie in de geesten bij de bevolking is er niet naar om te stellen dat dit in 2006 plots anders zou zijn. De kiezers van CD&V en VLD zijn dus niets meer of minder dan de gegijzelden van de sp.a.
Deze kiezers die rechts stemmen worden nu opgezadeld met een centrumlinks of links bestuur. Het zou getuigen van de democratische ingesteldheid van de CD&V en VLD als ze nu eens eindelijk het tijdperk van het Cordon Sanitaire achter zich laten en zich schikken naar de wil van de bevolking. Met andere woorden, ook in Gent is een coalitie met het Vlaams Belang mogelijk. Komt die er? Welke partij heeft het lef om zich van het Cordon af te zetten.

Voorlopig doet enkel de VLD-er Sas Van Rouveroij veelbelovende uitspraken. Maar heeft hij het voor het zeggen in de Gentse VLD? En waar blijven de andere partijen? De CD&V blijft de verkeerde vijand kiezen. Ze blijven maar beuken op de VLD en vrijen de sp.a op. Het resultaat zal zijn dat ook de CD&V op die manier met lege handen zal blijven staan. Kom op, doorbreek het Cordon en stuur de socialisten eens naar de oppositie.

Wim Wienen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...