Buurt wil geen rusthuis

Aanvraag rusthuis Gentbrugge niet volgens attest
Wijk vreest overlast rusthuis
Buurt verzet zich tegen te groot rusthuis

Vrees voor (water)overlast in Gentbrugse Meersen.
In de rustige wijk rond de Jan Van Aelbroecklaan in Gentbrugge is commotie ontstaan over een woon- en zorgcentrum dat zou gebouwd worden op de hoek met de Houw. De buurtbewoners vinden het veel te grootschalig, vrezen wateroverlast en vragen zich af of zo’n complex past op de grens met de Gentbrugse Meersen.

Cofinnimo en Le Foyer de la Femme zijn vast van plan een woon- en zorgcentrum op te richten in de Jan Van Aelbroecklaan in Gentbrugge, op de weide waar tot voor kort nog paarden stonden. Het attest hebben ze daarvoor al op zak, lieten ze aan de buurt weten. Dat gebeurde op een infovergadering eind augustus, terwijl heel wat omwonenden nog op vakantie waren. De buurt is dan ook erg boos om wat er te gebeuren staat, en richtte een actiecomité op.

Tegenover het toekomstige rusthuis woont Wis Versyp, toevallig ook gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang. In die hoedanigheid bracht ze de hele kwestie maandagavond op de gemeenteraad. Schepen van Ruimtelijke Ordening Karin Temmerman (sp.a) kon duidelijkheid scheppen. «Het stuk grond in ingekleurd als ‘zone voor gemeenschapsvoorziening’, wat wil zeggen dat daar iets gebouwd kan en zal worden. Dat kan bijvoorbeeld een verbrandingsoven zijn, of een kinderdagverblijf, of een rusthuis. Wij vinden een woon- en zorgcentrum een goede invulling omdat we in Gent nood hebben aan plaatsen voor hulpbehoevende senioren.»

«Voorlopig is er géén bouwvergunning afgeleverd», benadrukt Temmerman. «Wel een attest type 2, dat aan een bouwvergunning voorafgaat. De periode van openbaar onderzoek is afgelopen en de diensten gaan alle bezwaarschriften bestuderen. Maar een vluchtig nazicht toont dat de bouwaanvraag niet overeenkomt met de beschrijving op het attest. Het is dus nog niet zeker dat de bouwvergunning wordt afgeleverd voor de plannen zoals ze nu zijn. De vloeroppervlakte is groter dan voorzien, er zijn 2 ingangen, problemen om te parkeren en de buitenruimte is versnipperd.» Dezelfde firma diende eerder al 2 aanvragen in, maar toen werd zelfs het attest geweigerd.

Inkijk en wilgen

De buurtbewoners vrezen parkeerdruk, maar ook wateroverlast. Volgens de plannen komt er immers een kelderverdieping in het meersengebied. «Vandaag al moeten we bij felle regen opletten», weet Versyp.

De bewoners van het Petrus J. Triesthof zullen inkijk in hun tuinen hebben. En de mooie rij knotwilgen langs de Weverbosdreef zal vermoedelijk sneuvelen.(svd)
Het Laatste Nieuws, 3-09-2008


Aanvraag rusthuis Gentbrugge niet volgens attest

GENT De aanvraag voor het rust- en verzorgingstehuis vlakbij de Weverboslaan beantwoordt niet aan de richtlijnen die in het stedenbouwkundig attest zijn opgesomd. Dat attest spreekt van 54 flats, in de bouwaanvraag is sprake van 100 kamers.

Vlaams Belang-raadslid Wis Versyp zette in de gemeenteraad in een lange interpellatie nog eens alle bezwaren op een rij. Hoewel er een hoge nood aan wonen en zorgcentra is, zijn er vele objectieve bezwaren tegen dit project stelde ze. ‘Dit project houdt geen rekening met de buurt, de bomen en de waterhuishouding. De schaal is ook te groot. Op een infovergadering had initiatiefnemer Confinimmo nv laten uitschijnen dat ze al een bouwvergunning op zak had.

‘Er is nog geen sprake van een bouwvergunning, wel van een stedenbouwkundig attest nummer 2’, zei schepen van Ruimtelijke Ordening Karin Temmerman (SP.A). ‘Zulk attest toetst af wat mogelijk is op het te bebouwen perceel. Op dit perceel gelden andere regels dan voor een verkaveling of zones waarvoor een ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat. Hier geldt het Gewestplan. Op het perceel zijn gemeenschapsvoorzieningen mogelijk. Er zijn al drie aanvragen voor dergelijk attest ingediend. Twee keer, in 2005 en in 2006, is het attest geweigerd. In 2007 is een attest afgeleverd voor het bouwen van een zorgflatgebouw met 52 flats of een rust- en verzorgingstehuis voor ongeveer 100 zorgbehoevende bewoners. De aanvraag van Confinimmo beantwoordt niet aan dit attest. Het bouwprogramma is zwaarder.’ (kvk)
Het Nieuwsblad, regio Gent, 3-09-2008


Wijk vreest overlast rusthuis

Gentbrugge ‘AA Gent is hier bijna weg en nu komt er een bejaardencentrum’

Rusthuizen plant men graag in in een rustige, groene buurt. Maar die rustige buurt is daar niet altijd blij mee. Neem de plannen voor een woon- en zorgcentrum in Gentbrugge, aan de Jan van Aelbroecklaan. De omwonenden vrezen overlast van het bejaardencentrum.

‘En wat zal er met het grondwater gebeuren’

Pakweg 30 jaar geleden bestonden de Weverboslaan en omstreken nog nauwelijks. De wijk is in een paar decennia uitgegroeid tot een semi-residentiële wijk met brede straten, met villa’s en fermettes, doorgaans met twee garagepoorten. Aan het rondpunt op de hoek van de Jan Van Aelbroeckstraat en de Weverbosdreef bleef nog een grote weide over, waar tot voor kort paarden stonden te grazen tot groot jolijt van de vele kinderen uit de buurt vol jonge gezinnen.

Op die weide plant Cofinnimo samen met Le Foyer de la Femme een grootschalig woon- en zorgcentrum, dichtbij de Gentbrugse Meersen en naast de Weverbosdreef. Het zal er heerlijk wandelen zijn voor de bejaarden, samen met de buurtbewoners.

Maar die buurtbewoners vinden het allemaal te grootschalig. Die zeggen dat de 7.500 m2 grond stond ingevuld als ruimte met ‘openbaar nut’, maar dat er 100 kamers komen met keuken, restaurant, winkel en technische ruimtes,… Velen vinden dat te veel van het goede.

Er werd prompt een actiecomité opgericht en 250 buurtbewoners vinden dat er een ‘veelsoortige’ druk zal komen te liggen op de wijk, dat de wijk zal worden ontwricht en dat er grote gevolgen zullen zijn voor de omwonenden. Ze willen iets kleinschaligers. Sociale woningen bijvoorbeeld.

Een van de dichtste buurvrouwen is Isabelle Cox. Sinds drie weken nieuwe mama en ook zij reageerde geschrokken toen ze hoorde van de bouwplannen. Tussen haar huis en het perceel liggen vele meters en een dreef, maar ze vindt toch dat het haar uitzicht zal aantasten.

Cox: ‘Die 35 parkeerplaatsen die er voorzien zijn, zullen algauw door het personeel worden ingepalmd en dus zullen de bezoekers in onze straat een plek zoeken. We zijn zo blij dat AAGent over een paar jaar verdwijnt, dat de supporters hier niet meer parkeren in de wijk en nu komt er dit… Op moederdag enzo, zal het hier behoorlijk druk worden in de wijk. Er zal ook een ondergrondse bouwlaag komen. Wat zal er dan met het grondwater gebeuren?’

Het geplande bejaardentehuis is hét onderwerp van gesprek bij de jonge buurtbewoners die nog een paar decennia verwijderd zijn van een eventueel verblijf in een rusthuis.

Vlaams Belang plant een interpellatie in de Gentse gemeenteraad; raadslid Wis Versyp woont in de onmiddellijke omgeving. (rum)
Het Nieuwsblad, regio Gent, 2-09-2008Buurt verzet zich tegen te groot rusthuis

In Gentbrugge, op een terrein gelegen tussen de Jan Van Aelbroecklaan en de Weverbosdreef, wil de nv Cofinimmo een groot rust- en verzorgingstehuis optrekken met ongeveer honderd kamers, een keuken, een restaurant, een winkel en technische ruimtes. Een actiecomité vreest de ontwrichting van de buurt en vraagt een kleiner gebouw.

Het terrein paalt aan de Gentbrugse Meersen en het toekomstige Vredesbos. De Weverboslaan is een eeuwenoude dreef die vroeger naar het Scheldeveer aan de huidige Heusdenbrug leidde. Vandaag is het een mooie populierendreef die druk gebruikt wordt door recreanten

Langs de Weverboslaan ligt een onbebouwd perceel van ongeveer 7.500vierkante meter. Het is een zone voor openbaar nut. De nv Cofinimmo werkt voor het bouwproject samen met de Le Foyer de la Femme, die het rusthuis Avondsterre op de Kortrijksesteenweg exploiteert.

Het geplande complex is vier bouwlagen hoog en heeft een gevellengte van ongeveer 80meter. De nok van het dak zal 15meter hoog reiken. Dat is dubbel zo hoog als de andere huizen in de omgeving. In de Lusthofwijk is de maximale hoogte zes meter, net zoals in het Petrus Jozef Triesthof.

Ongeveer 250mensen hebben een bezwaarschrift ondertekend. Zij stellen dat het onaanvaardbaar is dat zo’n reus vlak naast een natuurgebied komt. Dat zou een zware druk leggen op de groenpool Gentbrugse Meersen. Ook de waterhuishouding zou verstoord kunnen worden. Het plan staat ook haaks op het plan van de stad Gent om de Gentbrugse Meersen tot groenpool te ontwikkelen. Een plan dat ook in de beleidsnota Groen van schepen Van Leefmilieu Tom Balthazar staat, stipt René Vermeir, een van de leden van het comité aan. Vermeir is oud-gemeenteraadslid voor de SP.A, de partij van Balthazar. Het comité vreest ook verkeersproblemen en schade aan de toegangsweg naar het natuurgebied. Waarom geen kleinschalige sociale woningbouw voor gezinnen, vraagt René Vermeir. In Gent staan duizenden mensen op wachtlijsten voor een sociale woning. (kvk)
Het Nieuwsblad, regio Gent, 1-09-2008

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...