Amendementen i.v.m. naamgeving pleinen – project Gent Sint-Pieters (week 22)

Hierna vindt u het eerste van twee amendementen zoals ingediend tijdens de gemeenteraad van deze week. Het tweede amendement is in bijlage te lezen.

Amendement van de Vlaams Belangfractie op het voorstel van gemeenteraadsbesluit Gr07/n05/67 houdende de principiële vaststelling van de naam ‘prinses Mathildeplein’ voor het geplande plein in het project Gent Sint-Pieters gelegen te Gent.

Het onderwerp, de motivering, de aanhef en het besluit van bovenvermeld voorstel van gemeenteraadsbesluit als volgt wijzigen:

Onderwerp: Houdende de principiële vaststelling van de naam ‘Marnixplein’ voor het geplande plein in het project Gent Sint-Pieters gelegen te Gent. – goedkeuring organisatie van een openbaar onderzoek

Motivering: Bij de uitvoering van het project Gent Sint-Pieters zal worden overgegaan tot de aanleg van nieuwe wegen, paden en pleinen, zoals aangeduid op bijgevoegd plan. Deze nieuwe wegen, paden en pleinen, allen gelegen te Gent, moeten een naam krijgen. Volgens het stadsarchief komt er voor het plein, dat in bruine kleur op het plan wordt aangeduid, geen toponiem in aanmerking. In de onmiddellijke omgeving situeren zich reeds een aantal straatnamen die naar het Belgisch koningshuis verwijzen zodat het passend en billijk is dat er ook namen komen die verwijzen naar de geschiedenis van Vlaanderen in het algemeen en van Gent in het bijzonder. Filips van Marnix (heer van Sint-Aldegonde), geboren in 1540 te Brussel en overleden in Leiden in 1598, koos niet alleen voor het Calvinisme tijdens de reformatie maar stond ook aan de zijde van de Nederlanden in de bevrijdingsstrijd die tegen Spanje gevoerd werd. In 1570 trad hij in dienst van de Prins van Oranje en werd hij zijn rechterhand en trouwste paladijn. Hij voerde regelmatig diplomatieke missies uit ten dienst van Willem De Zwijger en was sterk betrokken bij de politiek van vrije meningsuiting en godsdienstvrijheid, die door de prins werd gevoerd. Er wordt van uitgegaan dat hij de tekst van de Pacificatie van Gent opgesteld heeft en dat hij de auteur is geweest van het Wilhelmus, een prachtig geuzenlied, dat in 1932 het volkslied van Nederland werd (oorspronkelijk was het bedoeld als een poëtisch pamflet dat een soort apologie van de prins van Oranje inhield). Later werd Marnix ook nog burgemeester van Antwerpen omdat hij de opdracht had de stad te verdedigen tegen de Spaanse troepen van de Hertog van Parma. Naast zijn politieke werk was hij ook de schrijver van religieuze verhandelingen en van psalmberijming. (zo verscheen in 1580 zijn boek ‘Het boeck der Psalmen David’s ‘). Hij was bovendien een talentvolle polemist en speelde ook in die hoedanigheid een grote rol tijdens de opstand tegen Spanje. Daar de naam Filips van Marnix van Sint-Aldegonde vrij lang uitvalt, wordt gesuggereerd dat het plein dat naar zijn rol in de geschiedenis verwijst ‘Marnixplein’ zou genoemd worden. De Pacificatie is een wereldwijd bekend hoogtepunt uit de geschiedenis van onze stad en van onze gewesten. De Pacificatie is bovendien één van de eerste documenten uit de geschiedenis dat uitdrukkelijk de vrijheid van mening en de vrijheid van godsdienst bepleit. De ondertekenaars van dit manifest van de verdraagzaamheid waren immers zowel protestanten als katholiek. Iets dat in de tijd van de godsdienstoorlogen meer dan uitzonderlijk was. Het verdient dan ook aanbeveling dat een plein van Gent naar de auteur van de tekst van de Pacificatie refereert. De plaatsnaamgeving valt onder toepassing van het decreet van 28 januari 1977 van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap en zijn wijzigingen, tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, houdende de vaststelling van de procedure bij de openbare onderzoeken.

Aanhef: Overwegende dat bij de uitvoering van het project Gent Sint-Pieters zal worden overgegaan tot de aanleg van nieuwe wegen, paden en pleinen zoals aangeduid op bijgevoegd plan; Overwegende dat deze nieuwe wegen, paden en pleinen, allen gelegen te Gent, een naam moeten krijgen; Overwegende dat volgens het stadarchief er voor het plein, dat in bruine kleur op het plan wordt aangeduid, geen toponiem in aanmerking komt; Gelet op bovenvermelde levensbeschrijving van Filips van Marnix van Sint-Aldegonde; Gelet op het feit dat hij een grote rol gespeeld heeft in de geschiedenis van Gent omdat hij de auteur van de tekst van de Pacificatie was. Overwegende dat de plaatsnaamgeving valt onder de toepassing van het decreet van 28 januari 1977 van de Cultuurraad van de Nederlandse Cultuurgemeenschap en zijn wijzigingen, tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, houdende de vaststelling van de procedure bij de openbare onderzoeken; Overwegende dat, conform bovengenoemd decreet wordt voorgesteld het onderzoek te organiseren van 11 juni 2007 tot 30 juli 2007; Gelet op de principes inzake plaatsnaamgeving, aangenomen door de Provinciale Commissie van Oost-Vlaanderen van de Koninklijke Vlaamse Commissie voor Advies voor Plaatsnaamgeving in vergadering van 15 juni 1984;
Gelet op het gemeentedecreet; Op voorstel van de gemeenteraad, BESLUIT:

Artikel 1: voor het geplande plein, te Gent, op bijgevoegd plan in bruine kleur aangeduid, wordt de naam ‘Marnixplein principieel vastgesteld;

Artikel 2: het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de organisatie van een openbaar onderzoek van 11 juli 2007 tot 30 juli 2007 en met het vervullen van de pleegvormen voorgeschreven bij het decreet van 28 januari 1997.

Francis Van den Eynde
Gemeenteraadslid

Hierna vindt u het eerste van twee amendementen zoals ingediend tijdens de gemeenteraad van deze week. Het tweede amendement is in bijlage te lezen.

Amendement van de Vlaams Belangfractie op het voorstel van gemeenteraadsbesluit Gr07/n05/67 houdende de principiële vaststelling van de naam ‘prinses Mathildeplein’ voor het geplande plein in het project Gent Sint-Pieters gelegen te Gent.

Het onderwerp, de motivering, de aanhef en het besluit van bovenvermeld voorstel van gemeenteraadsbesluit als volgt wijzigen:

Onderwerp: Houdende de principiële vaststelling van de naam ‘Marnixplein’ voor het geplande plein in het project Gent Sint-Pieters gelegen te Gent. – goedkeuring organisatie van een openbaar onderzoek

Motivering: Bij de uitvoering van het project Gent Sint-Pieters zal worden overgegaan tot de aanleg van nieuwe wegen, paden en pleinen, zoals aangeduid op bijgevoegd plan. Deze nieuwe wegen, paden en pleinen, allen gelegen te Gent, moeten een naam krijgen. Volgens het stadsarchief komt er voor het plein, dat in bruine kleur op het plan wordt aangeduid, geen toponiem in aanmerking. In de onmiddellijke omgeving situeren zich reeds een aantal straatnamen die naar het Belgisch koningshuis verwijzen zodat het passend en billijk is dat er ook namen komen die verwijzen naar de geschiedenis van Vlaanderen in het algemeen en van Gent in het bijzonder. Filips van Marnix (heer van Sint-Aldegonde), geboren in 1540 te Brussel en overleden in Leiden in 1598, koos niet alleen voor het Calvinisme tijdens de reformatie maar stond ook aan de zijde van de Nederlanden in de bevrijdingsstrijd die tegen Spanje gevoerd werd. In 1570 trad hij in dienst van de Prins van Oranje en werd hij zijn rechterhand en trouwste paladijn. Hij voerde regelmatig diplomatieke missies uit ten dienst van Willem De Zwijger en was sterk betrokken bij de politiek van vrije meningsuiting en godsdienstvrijheid, die door de prins werd gevoerd. Er wordt van uitgegaan dat hij de tekst van de Pacificatie van Gent opgesteld heeft en dat hij de auteur is geweest van het Wilhelmus, een prachtig geuzenlied, dat in 1932 het volkslied van Nederland werd (oorspronkelijk was het bedoeld als een poëtisch pamflet dat een soort apologie van de prins van Oranje inhield). Later werd Marnix ook nog burgemeester van Antwerpen omdat hij de opdracht had de stad te verdedigen tegen de Spaanse troepen van de Hertog van Parma. Naast zijn politieke werk was hij ook de schrijver van religieuze verhandelingen en van psalmberijming. (zo verscheen in 1580 zijn boek ‘Het boeck der Psalmen David’s ‘). Hij was bovendien een talentvolle polemist en speelde ook in die hoedanigheid een grote rol tijdens de opstand tegen Spanje. Daar de naam Filips van Marnix van Sint-Aldegonde vrij lang uitvalt, wordt gesuggereerd dat het plein dat naar zijn rol in de geschiedenis verwijst ‘Marnixplein’ zou genoemd worden. De Pacificatie is een wereldwijd bekend hoogtepunt uit de geschiedenis van onze stad en van onze gewesten. De Pacificatie is bovendien één van de eerste documenten uit de geschiedenis dat uitdrukkelijk de vrijheid van mening en de vrijheid van godsdienst bepleit. De ondertekenaars van dit manifest van de verdraagzaamheid waren immers zowel protestanten als katholiek. Iets dat in de tijd van de godsdienstoorlogen meer dan uitzonderlijk was. Het verdient dan ook aanbeveling dat een plein van Gent naar de auteur van de tekst van de Pacificatie refereert. De plaatsnaamgeving valt onder toepassing van het decreet van 28 januari 1977 van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap en zijn wijzigingen, tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, houdende de vaststelling van de procedure bij de openbare onderzoeken.

Aanhef: Overwegende dat bij de uitvoering van het project Gent Sint-Pieters zal worden overgegaan tot de aanleg van nieuwe wegen, paden en pleinen zoals aangeduid op bijgevoegd plan; Overwegende dat deze nieuwe wegen, paden en pleinen, allen gelegen te Gent, een naam moeten krijgen; Overwegende dat volgens het stadarchief er voor het plein, dat in bruine kleur op het plan wordt aangeduid, geen toponiem in aanmerking komt; Gelet op bovenvermelde levensbeschrijving van Filips van Marnix van Sint-Aldegonde; Gelet op het feit dat hij een grote rol gespeeld heeft in de geschiedenis van Gent omdat hij de auteur van de tekst van de Pacificatie was. Overwegende dat de plaatsnaamgeving valt onder de toepassing van het decreet van 28 januari 1977 van de Cultuurraad van de Nederlandse Cultuurgemeenschap en zijn wijzigingen, tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, houdende de vaststelling van de procedure bij de openbare onderzoeken; Overwegende dat, conform bovengenoemd decreet wordt voorgesteld het onderzoek te organiseren van 11 juni 2007 tot 30 juli 2007; Gelet op de principes inzake plaatsnaamgeving, aangenomen door de Provinciale Commissie van Oost-Vlaanderen van de Koninklijke Vlaamse Commissie voor Advies voor Plaatsnaamgeving in vergadering van 15 juni 1984;
Gelet op het gemeentedecreet; Op voorstel van de gemeenteraad, BESLUIT:

Artikel 1: voor het geplande plein, te Gent, op bijgevoegd plan in bruine kleur aangeduid, wordt de naam ‘Marnixplein principieel vastgesteld;

Artikel 2: het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de organisatie van een openbaar onderzoek van 11 juli 2007 tot 30 juli 2007 en met het vervullen van de pleegvormen voorgeschreven bij het decreet van 28 januari 1997.

Francis Van den Eynde
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...